STARTSIDAN

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk poe­si, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

GILLA & DELA FRI PRESS

NYTT

BILD: Omslaget till 'Korttänkt' av Sonja Danielsson, i grönt lövmönster med en gunga i ett träd" title="BILD: Omslaget till 'Korttänkt' av Sonja Danielsson, i grönt lövmönster med en gunga i ett träd

Korttänkt – från ett långt liv
av Sonja Danielsson

Som­li­ga dik­ter uttryc­ker nog ett slags vemod. Men det Son­ja Dani­els­son för­med­lar är trös­te­ri­ka ord, sär­skilt för de som inser att åld­ran­det är något ofrån­kom­ligt …
LÄS MER »
BILD: tre böcker, 'Skuggbilder' av Ingun Christensen, 'Irrspår' av Dag Persson och 'Hästtjuvar' av D H Kauffmann samt om 'Fri Press Mobil – kortnoveller och recept helt gratis' i mobilen

Sommar-noveller – också i mobilen

Läser du novel­ler och kor­ta­re berät­tel­ser? Kol­la in någ­ra av våra tit­lar som vi som­mar-rear redan idag. Läs ock­så våra mikro­no­vel­ler helt fritt direkt i …
LÄS MER »

Att växa upp på 50-talet – Några minnesbilder
av Bo Scharping

För­fat­ta­ren berät­tar om sin upp­växt i Sve­ri­ge som sträc­ker sig över 50- och 60-talen. På vis­sa sätt är berät­tel­sen typisk, på and­ra helt unik. Mjölk­bu­ti­ken …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Mellan träden någonstans' av Eleonore Christoffersén Ryndal, på bilden syns en röd ladugårdsvägg med en stängda luckor och en slingrande murgröna

Mellan träden någonstans
av Eleonore Christoffersén Ryndal

Gil­la & Dela Det­ta är Ele­o­no­re Christof­fersén Ryn­dals and­ra dikt­sam­ling. I den för­ra, Skug­gor­nas barn, fanns myc­ket av min­ne­na från barn­do­men, till­sam­mans med vand­ring­en där­i­från …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Yoga som djur – en handbok för alla' av Dag Persson med illustrationer av Sara Lundstedt

Yoga som djur – en handbok för alla
av Dag Persson med illustrationer av Sara Lundstedt

Gil­la & Dela Den­na hand­bok är främst tänkt att fun­ge­ra som inspi­ra­tion. Den är sär­skilt gjord för dig som vill kom­ma igång. Det är inte …
LÄS MER »
BILD: Omslag till 'Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi' presentation och svensk tolkning av Bo Ranman • Gammalt återvunnet papper med porträtt av Chiyo-ni och handskriven titel

Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi
presentation och svensk tolkning av Bo Ranman

Kär­le­ken till Blom­man för dagen, Ipo­mea, har all­tid fun­nits hos Bo Ran­man. Den väx­te vid hans barn­doms­hem på bond­går­den i Tyn­ne­red och runt för­äld­rar­nas stu­ga …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Förmångligandet av stjärnor' av Jenny Luks, bakgrund; gräs mot lila och gulorange botten, photogram av Hendrik Zeitler

Förmångligandet av stjärnor
av Jenny Luks

Inspi­ra­tion är häm­tat från Alf Ham­be. Luks bör­ja­de lyss­na på hans visor redan som fem­ton­å­ring och fång­a­des av hans ord­ska­pan­de, de mys­tis­ka plat­ser­na – hela …
LÄS MER »
Gene­ric selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
Svenska Rödakorsets logotyp med länk till webbplatsen

Explosion i Beirut — Röda Korset är på plats

Fiskgjuseungarnas turer blir allt längre. Föräldrarna syns sällan. Snart står boet öde.

LIVE från Finland

 

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

 

Frågor om Fri Press förlag – en liten undersökning

Sagt om böc­ker­na:
“Kon­trollö­ga — fan­tas­tiskt skri­ven spän­nan­de insikt om hur det kan vara för and­ra”

Hai­ku­ma­ga­si­net — fan­tas­tiskt for­mat, bra sätt att göra haiku till­gäng­ligt”

“Kerstin Park — klas­sisk haiku på Svens­ka — en dikt­sam­ling som hål­ler”

“Kanske jag som läs­te slar­vigt men är Irr­spår base­ra­de på san­na berät­tel­ser? Som­na­de Dag i en matt­bu­tik?”

Dagar­na är dags­vers” är en dikt­sam­ling att åter­vän­da till de dagar man tror sig vara den enda som har det “så här”. Inte för att bli trös­tad utan för att kom­ma i sam­tal med en röst som ger ord­bil­der åt till­stånd.”

Vad tycker DU?
Att svara tar ca tre minuter »

 

Bild: Omslagen till 'Bryggan mellan skymning och gryning – ett urval av Yosa Busons haiku' och 'Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi' presentation och tolkning av Bo Ranman

HAIKU: Fri Press för­lag åter­vän­der väl­digt gär­na till de äld­re poe­ter­na. För den som vill möta någon av des­sa rekom­men­de­ras “Bryg­gan mel­lan skym­ning och gry­ning – ett urval av Yosa Busons haiku”. Inom kort kom­mer ock­så “Ipo­me­ans för­gäng­lig­het – Chiyo-nis liv och poe­si”. Hen­nes liv i 1700-talets Japan kom att påver­kas av många möten där kons­ten, dik­ten och natu­ren stod i cent­rum.

Till vår haiku »

 

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET