STARTSIDAN

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk poe­si, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

GILLA & DELA FRI PRESS

Gene­ric selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

NYTT

Omslaget till 'Nya jävelskap' av Joakim Becker, med en tänd Zipptändare i rött mot en krämfärgad bakgrund

Nya jävelskap
av Joakim Becker

Nya jävel­skap är Joa­kim Bec­kers sjun­de dikt­sam­ling. Åter tar han sitt sär­skil­da grepp på det han ser och upp­le­ver. Även om det många gång­er blir …
LÄS MER »

Krokipodiets händelsespektrum
av Anna Nero

Krop­pen är inte själv­klar eller enkel, den tar tid att lära kän­na och när ni väl lärt kän­na den skif­tar den form, blir en annan, …
LÄS MER »

haiku-time
av Barbro Nilsson

Boken är upp­de­lad i två delar. Först rör vi oss genom en var­dag i Lund där års­ti­der­na skif­tar och haiku-dik­ter­na fång­ar upp var­je nyans av …
LÄS MER »
omslag till haikumagasinet #2

Fri Press presenterar Haikumagasinet #2

I hai­ku­ma­ga­si­net illu­stre­ras äld­re och nyskri­ven haiku. Illu­stre­ra­de haiku-dik­ter kal­las enligt den japans­ka tra­di­tio­nen för “Hai­ga”. I Hai­ku­ma­ga­si­net #2 har sex akti­va illust­ra­tö­rer bidra­git med …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Korttänkt' av Sonja Danielsson, i grönt lövmönster med en gunga i ett träd" title="BILD: Omslaget till 'Korttänkt' av Sonja Danielsson, i grönt lövmönster med en gunga i ett träd

Korttänkt – från ett långt liv
av Sonja Danielsson

Som­li­ga dik­ter uttryc­ker nog ett slags vemod. Men det Son­ja Dani­els­son för­med­lar är trös­te­ri­ka ord, sär­skilt för de som inser att åld­ran­det är något ofrån­kom­ligt …
LÄS MER »

Att växa upp på 50-talet – Några minnesbilder
av Bo Scharping

För­fat­ta­ren berät­tar om sin upp­växt i Sve­ri­ge som sträc­ker sig över 50- och 60-talen. På vis­sa sätt är berät­tel­sen typisk, på and­ra helt unik. Mjölk­bu­ti­ken …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Mellan träden någonstans' av Eleonore Christoffersén Ryndal, på bilden syns en röd ladugårdsvägg med en stängda luckor och en slingrande murgröna

Mellan träden någonstans
av Eleonore Christoffersén Ryndal

Gil­la & Dela Det­ta är Ele­o­no­re Christof­fersén Ryn­dals and­ra dikt­sam­ling. I den för­ra, Skug­gor­nas barn, fanns myc­ket av min­ne­na från barn­do­men, till­sam­mans med vand­ring­en där­i­från …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Yoga som djur – en handbok för alla' av Dag Persson med illustrationer av Sara Lundstedt

Yoga som djur – en handbok för alla
av Dag Persson med illustrationer av Sara Lundstedt

Gil­la & Dela Den­na hand­bok är främst tänkt att fun­ge­ra som inspi­ra­tion. Den är sär­skilt gjord för dig som vill kom­ma igång. Det är inte …
LÄS MER »
BILD: Omslag till 'Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi' presentation och svensk tolkning av Bo Ranman • Gammalt återvunnet papper med porträtt av Chiyo-ni och handskriven titel

Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi
presentation och svensk tolkning av Bo Ranman

Kär­le­ken till Blom­man för dagen, Ipo­mea, har all­tid fun­nits hos Bo Ran­man. Den väx­te vid hans barn­doms­hem på bond­går­den i Tyn­ne­red och runt för­äld­rar­nas stu­ga …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Förmångligandet av stjärnor' av Jenny Luks, bakgrund; gräs mot lila och gulorange botten, photogram av Hendrik Zeitler

Förmångligandet av stjärnor
av Jenny Luks

Inspi­ra­tion är häm­tat från Alf Ham­be. Luks bör­ja­de lyss­na på hans visor redan som fem­ton­å­ring och fång­a­des av hans ord­ska­pan­de, de mys­tis­ka plat­ser­na – hela …
LÄS MER »

POESIJAKTEN SPOTIFY

Inspireras du av Haiku?

Bild: Omslagen till Fri Press haikuböcker

I de kor­ta dik­ter­na fång­ar poe­ter­na ögon­blic­ken. Natu­ren och års­ti­der­nas väx­ling­ar är den evi­ga inspi­ra­tions­käl­lan. I “sen­ryū” fång­as feno­me­nen i män­ni­skor­nas värld och vi både roas och oro­as. Som “hai­ga” ackom­pan­je­ras dik­ter­na med bil­der. 1700-tals­mäs­ta­ren Matsuo Bashō sägs vara den som intro­du­ce­ra­de “hai­bun” där en pro­sa­text för­gylls med dik­ter.

Se Fri Press haikutitlar »

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

 

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET