FRI PRESS FÖRLAG

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk poe­si, äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

GILLA & DELA FRI PRESS

Gene­ric selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 

TITLAR

Omslaget till 'Havet har inget namn – haiku' av Lars Granström, med en bild av Benny Ekman i gråblå ton med några fartyg och en fågel

Havet har inget namn / The sea has no name – haiku
av Lars Granström

Lars Gran­ström har skri­vit haiku i många år och var ock­så en av dem som var med och grun­da­de Svens­ka Hai­kusäll­ska­pet (SHS). Flera av dik­ter­na …
LÄS MER »
Omslaget till 'Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv' av Michael Economou

Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv
av Michael Economou

Boken om Ger­hard Karl­marks konst­när­skap och liv togs fram till en min­nesut­ställ­ning på Dal­by bib­li­o­tek sen­som­ma­ren 2021. Den är rikt illu­stre­rad med mål­ning­ar, foto­gra­fi­er, skis­ser, …
LÄS MER »
Omslaget till 'Omfamningen' en diktsvit av Sayam Chortip

Omfamningen
av Sayam Chortip

Han läser nio av sina dik­ter. Rik­tar de sig till dig som vet att poe­sin är en stor kraft som kan för­änd­ra värl­den? Något är …
LÄS MER »

Var Dags Poesi
av Staffan Nordström

Staf­fan Nord­ström fin­ner inspi­ra­tion i var­da­gens små hän­del­ser, gär­na ute i natu­ren. Han minns med gläd­je den tid som flytt – men flyr för den …
LÄS MER »
Omslaget till 'Insändarpoesi' av Emil Ahlbertz, som liknar en gammal tidning med små artiklar och annonser tryckt på

Insändarpoesi
av Emil Ahlbertz

FP–192 • ISBN: 978–91-88765–49‑9 De tju­go­fem dik­ter­na skul­le kun­na vara en åkal­lan, en kär­leks­sång till poe­tens musa. Att Ahlbertz valt att kal­la dik­sam­ling­en Insän­dar­po­e­si och …
LÄS MER »

Syner
av Folke T. Olofsson

Det­ta är Folke T. Olofs­sons upp­föl­ja­re till boken Mel­lan­rum (Fri Press 2019) inne­hål­lan­de ytter­li­ga­re fem­ti­otvå tidi­ga­re opub­li­ce­ra­de dik­ter ur hans svit. I Syner talar Olofs­son …
LÄS MER »

Myrguldet
av Pia Runesson

Det var en gång en rik och mäk­tig kung i det lil­la lan­det Vidsidanom som vil­le veta hur rik han var. Guld­peng­ar­na kun­de han räk­na, …
LÄS MER »

Marias Mirakulösa Döttrar
– del 1 också som e‑bok

Syst­rar­na och Sten­hug­ga­ren är de två förs­ta delar­na i Örjan Ols­sons tri­lo­gi om ”Mari­as Mira­ku­lö­sa Dött­rar”. Hand­ling­en utspe­lar sig i 1600- och 1700-talets Skå­ne. I …
LÄS MER »

Sila himmel, sila jord
av Johan Landgren

Land­grens iakt­ta­gel­ser av natur gör sig ofta till­kän­na där han ledigt rör sig mel­lan mak­ro- och mikro­kos­mos. Ibland är han insu­pan­de där, näs­tan svär­misk – …
LÄS MER »

Haikumagasinet #3

I det­ta num­mer möter du fem haiku­dik­ta­re från äld­re tider och nio sam­ti­da. Den tidi­gas­te är Ara­ki­da Mori­ta­ke (1473–1549), känd för att ha bidra­git till …
LÄS MER »

Avlägsen koltrast
av Helena Heyman

En avläg­sen kol­trast finns vis­ser­li­gen med, men oftast tar hon oss helt nära där hon delar med sig av sin­nes­in­tryck, tan­kar och käns­lor. Ibland målar …
LÄS MER »

Från tiderna och rummet
av Peter Svensson

Haikun är en kort­fat­tad dikt­form. Med ett litet antal ord anty­der den det sam­man­hang som utgör ögon­blic­ket. Dik­ta­rens nu kaps­las in i de fåta­li­ga orden …
LÄS MER »

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET