Om våra kakor

Varför kakor?

Vin och kakor

Bilden lånad från Carole Raddato

Vår webb­plats använ­der kakor vil­ket näs­tan alla webb­plat­ser gör. Det ska vara för att ge dig den bäs­ta upp­le­vel­sen vi kan. Kakor är små text­fi­ler som pla­ce­ras i din dator eller mobil­te­le­fon när du sur­far hos oss.

Våra kakor är till för

 • att se till att du möter det du för­vän­tar dig,
 • att spa­ra dina använ­dar­upp­gif­ter så att du lät­ta­re kan log­ga in i webb­s­hop­pen näs­ta gång,
 • att kom­ma ihåg dina inställ­ning­ar under och mel­lan besök
 • att för­bätt­ra webb­plat­sens has­tig­het och säker­het,
 • att du lät­ta­re ska kun­na dela sidor på soci­a­la nät­verk som Facebook – så att vi kan nå fler.

  Vi använ­der inte kakor till för

 • att sam­la in någon per­son­ligt iden­ti­fi­er­bar infor­ma­tion, för­u­tom de upp­gif­ter du själv läm­nar i webb­s­hop­pen,
 • att sam­la någon käns­lig infor­ma­tion, som kön, etni­ci­tet – om det nu över­hu­vud­ta­get är nöd­vän­digt att bry sig om det. Vi bryr os inte om åsik­ter, ålder, vill­ka and­ra webb­plat­ser du besö­ker bla, bla.
 • att över­fö­ra data till någ­ra annons­nät­verk,
 • att över­fö­ra per­son­li­ga iden­ti­fi­er­ba­ra data till tred­je part.

Kakorna stan­nar kvar i en månad.

Läs mer om kakor på Post- och tele­sty­rel­sen »

Lite mer om kakor

Om inställ­ning­ar­na i din webb­lä­sa­re accep­te­rar kakor tar vi det­ta och dit fort­sat­ta besök som ett tec­ken på att du god­kän­ner våra kakor. Om du vill ta bort kakor­na eller inte använ­da dem vid besö­ket på vår webb­plats kan du lära dig hur du gör det här nedan under rubri­ken “Slå på och av kakor”. Eventuellt fun­ge­rar det då inte att hand­la i vår webb­s­hopp.

Mer om våra webbplatsfunktionskakor

Fri Press kakor

 • skö­ter varu­kor­gen, minns vad du fyllt i under­lät­tar betal­ning­en,
 • avgör om du är inlog­gad eller inte och
 • minns dina even­tu­el­la sökin­ställ­ning­ar på webb­plat­sen.

Sociala Webbkakor

Gör så att du enkelt kan gil­la eller dela inne­hål­let på Facebook, Twitter eller what ever – det finns knap­par. Tack för­res­ten! De “soci­a­la” kakor­nas sek­re­tess­in­ställ­ning­ar beror på de inställ­ning­ar du gjort i respek­ti­ve soci­alt nät­verk.

Anonyma besökarstatistikkakor

Vi använ­der kakor för att sam­man­stäl­la besö­karsta­tistik, till exem­pel hur många per­so­ner som har besökt vår webb­plats. Vi får reda på vil­ken typ av tek­nik de använ­der, webb­lä­sa­re, Mac, Windows eller smartp­ho­ne vil­ket kan hjäl­pa oss att för­stå om och hur webb­plat­sen kan ses. Vi ser ock­så hur länge besö­kar­na varit på webb­plat­sen och vil­ka sidor de tit­tat på.

Lite kul ock­så är det att det kan gå att se vil­ka världs­de­lar och län­der besö­kar­na befin­ner sig i, även om det inte är helt klart på grund av till exem­pel proxy-sur­f­ning­ar. (Vi und­rar var­för näs­tan tre­tu­sen indi­er häl­sa­de på en dag i augusti 2017. Vi utgår ifrån att det mås­te ha varit någon av Bos böc­ker de var intres­se­ra­de av.)

Det är ock­så tänkt att det ska gå att se hur besö­kar­na hit­ta­de hit, från en sök­mo­tor eller en länk. Men vi har inte lagt ner någon möda på det­ta även om det är lite intres­sant.

Slå på och av kakor

Du kan van­ligt­vis stänga av kakor genom att juste­ra dina webb­lä­sarin­ställ­ning­ar. Läs hur här (på eng­els­ka). Gör du det begrän­sas som sagt funk­tio­na­li­te­ten hos vår och hos en stor del av värl­dens webb­plat­ser eftersom kakor är en van­lig del av de fles­ta moder­na webb­plat­ser

Kakor ska inte för­väx­las med så kal­la­de “spi­on­pro­gram”. I stäl­let för att stänga av kakor i din webb­lä­sa­re bör du kanske kol­la på anti-spy­wa­re-pro­gram som stäng­er av miss­tänk­ta kakor och hind­rar and­ra filer som för­sö­ker sig att ta in vid ett webb­plats­be­sök. De fles­ta anti­vi­rus-pro­gram var­nar för faror och för­hind­rar intrång. Läs mer om han­te­ring av coo­ki­es med antis­pi­on­pro­gram­va­ra.

Underlaget till den­na infor­ma­tions­text kom­mer ifrån Attacat Internet Marketing, en mark­nads­fö­rings­by­rå i Edinburgh. Om du behö­ver lik­nan­de infor­ma­tion för din egen webb­plats kan du använ­da deras gra­tis coo­kie-redi­ge­rings­verk­tyg. Har du för­res­ten läst hela den­na tex­ten? Kontakta då redak­tio­nen så får du en bok på pos­ten. (Erbjudandet gäl­ler bara för de förs­ta fem som utnytt­jar erbju­dan­det.)

Med var­ma häls­ning­ar — Webbmaster