Hoppa till innehåll

INTEGRITET, KAKOR & DATAHANTERING

Vin och kakor
Bilden är tagen av Carole Raddato (Klicka på bil­den för kakreceptet.) 

Integritet, kakor & datahantering

Vår webb­plats använ­der kakor vil­ket näs­tan alla webb­plat­ser gör. Detta gör vi för att kun­na ge dig den bäs­ta upp­le­vel­sen vi kan. Kakor är små text­fi­ler som pla­ce­ras i din dator, läsplat­ta eller mobil­te­le­fon när du sur­far hos oss. Läs mer om kakor­na nedan.

Personuppgifter

Vid köp

Köper du någon av våra pro­duk­ter lag­rar vi namn, epost- fak­tu­ra- och leve­rans­a­dres­ser samt vilken/vilka pro­duk­ter du köpt – i cir­ka ett år. Angav du ditt tele­fon­num­mer lag­rar vi det ock­så. Vi spa­rar ock­så ditt namn och din e‑postadress sepa­rat för att kun­na skic­ka dig vårt nyhets­brev. Vi lag­rar all infor­ma­tion säkert och läm­nar ald­rig ut dina upp­gif­ter till någon annan.

Nyhetsbrevet

Vi skic­kar vårt nyhets­brev till våra kun­der och kon­tak­ter. Vi lag­rar bara mota­ga­rens namn och e‑postadress – säkert och läm­nar inte ut dem. Du kan änd­ra och själv­klart ock­så ta bort dina upp­gif­ter från vår sänd­lis­ta. Klicka ”Avregistrera” i nyhet­bre­vet eller skic­ka ett med­de­lan­de via vår kon­takt­si­da.

Varför all denna information?

Enligt EU:s data­skydds­för­ord­ning (GDPR) som trä­der i kraft 25 maj 2018 är alla som han­te­rar per­son­upp­gif­ter skyl­di­ga att dels se över sin egen han­te­ring och dels infor­me­ra dem som kan vara berör­da. Det är inte hel­ler dumt att veta hur per­son­li­ga upp­gif­ter han­te­ras av alla aktö­rer, samt att för­la­get han­te­rar besö­ka­re och kun­der på ett vär­digt och säkert sätt. Läs gär­na mer på Datainspektionens webb­plats ⧉.

Våra kakor är till för att

 • se till att du kan ta del av vår infor­ma­tion om för­la­gets verk­sam­het och utbud,
 • för­bätt­ra webb­plat­sens utse­en­de och säkerhet,
 • utveck­la webb­plat­sen funktioner,
 • göra köp möj­ligt i vår webbshop,
 • effek­ti­vi­se­ra vår marknadsföring,
 • du lät­ta­re ska kun­na dela sidor på soci­a­la nätverk.

Vi använder INTE kakor för att

 • sam­la in någon per­son­ligt iden­ti­fi­er­bar infor­ma­tion, för­u­tom de upp­gif­ter du själv lämnar,
 • sam­la någon käns­lig infor­ma­tion, så som kön, etni­ci­tet. Vi bryr oss inte om åsik­ter, ålder, vil­ka and­ra webb­plat­ser du besö­ker bla, bla.
 • över­fö­ra data till någ­ra annonsnätverk,
 • över­fö­ra per­son­li­ga iden­ti­fi­er­ba­ra data till tred­je part,
 • dra in peng­ar på ditt besök som genom att ta betalt för att här­bär­ge­ra and­ras reklam etc.

Kakorna stan­nar kvar i en månad.

Om kakor hos Post- och telestyrelsen ⧉

Lite mer om kakor

Om inställ­ning­ar­na i din webb­lä­sa­re accep­te­rar kakor tar vi det­ta och ditt fort­sat­ta besök som ett tec­ken på att du god­kän­ner våra kakor. Om du vill ta bort kakor­na eller inte använ­da dem vid besö­ket på vår webb­plats kan du lära dig hur du gör det här nedan under rubri­ken ”Slå på och av kakor”. Eventuellt fun­ge­rar det då inte att hand­la i vår webbshop.

Fri Press kakor

 • skö­ter varu­kor­gen, minns vad du fyllt i för att göra beställ­ning­ar möjliga.

Googles kakor

 • hjäl­per till att se hur många som hit­tar till Fri Press, hur länge de stan­nar etc.

Tredje parts kakor

 • i före­kom­man­de fall endast när vi pre­sen­te­rar klipp från Sveriges radio, Youtube eller and­ra exter­na resur­ser – ing­en smygreklam.

Sociala Webbkakor

Gör så att du enkelt kan gil­la eller dela inne­hål­let på Facebook, Twitter eller what ever – det finns knap­par. De ”soci­a­la” kakor­nas sek­re­tess­in­ställ­ning­ar beror på de inställ­ning­ar du gjort i respek­ti­ve soci­alt nät­verk. Tack för att du delar förresten!

Anonyma besökarstatistikkakor

Vi använ­der kakor för att sam­man­stäl­la besö­karsta­tistik, till exem­pel hur många per­so­ner som har besökt vår webb­plats. Vi får reda på vil­ken typ av tek­nik de använ­der, webb­lä­sa­re, Mac, Windows eller smartp­ho­ne, vil­ket kan hjäl­pa oss att för­stå om och hur webb­plat­sen kan ses. Vi ser ock­så hur länge besö­kar­na varit på webb­plat­sen och vil­ka sidor de tit­tat på.

Vi fin­ner det extra roligt att kun­na se vil­ka världs­de­lar och län­der besö­kar­na befin­ner sig i, även om det inte är helt klart på grund av till exem­pel proxy-sur­f­ning­ar ⧉. (Vi und­rar var­för näs­tan tre­tu­sen indi­er häl­sa­de på en dag i augusti 2017. Vi utgår ifrån att det mås­te ha varit någon av Bos böc­ker de var intres­se­ra­de av.)

Det är ock­så tänkt att det ska gå att se hur besö­kar­na hit­ta­de hit, från en sök­mo­tor eller en länk. Men vi har inte lagt ner någon möda på det­ta även om det är lite intressant.

Slå på och av kakor

Du kan van­ligt­vis stänga av kakor genom att juste­ra dina webb­lä­sarin­ställ­ning­ar. Läs hur här ⧉ (på eng­els­ka). Gör du det begrän­sas som sagt funk­tio­na­li­te­ten hos vår och hos en stor del av värl­dens webb­plat­ser eftersom kakor är en van­lig del av de fles­ta moder­na webbplatser.

Kakor ska inte för­väx­las med så kal­la­de ”spi­on­pro­gram”. Istället för att stänga av kakor i din webb­lä­sa­re bör du kanske kol­la på anti-spy­wa­re-pro­gram som stäng­er av miss­tänk­ta kakor och hind­rar and­ra filer som för­sö­ker sig att ta sig in vid ett webb­plats­be­sök. De fles­ta anti­vi­rus-pro­gram var­nar för faror och för­hind­rar intrång. Läs mer om han­te­ring av coo­ki­es med antis­pi­on­pro­gram­va­ra ⧉.

Våra författare

Vi pre­sen­te­rar de poe­ter och för­fat­ta­re som med sina böc­ker kom­mit ut på vårt för­lag på sidan ”VÅRA FÖRFATTARE”. Informationen om dem, län­kar och annat är fram­ta­get i sam­råd med dem.

Fritt och gratis oxå!

Underlaget till en del av den­na infor­ma­tions­text kom­mer ifrån Attacat Internet Marketing ⧉, en mark­nads­fö­rings­by­rå i Edinburgh. Om du behö­ver lik­nan­de infor­ma­tion för din egen webb­plats kan du använ­da deras gra­tis coo­kie-ana­lys­verk­tyg vil­ket finns som ett tillägg i weblä­sa­ren Chrome ⧉. Har du för­res­ten läst hela den­na text? Kontakta då redak­tio­nen så får du en bok på pos­ten. (Erbjudandet gäl­ler bara för de förs­ta fem som utnytt­jar erbjudandet.)

Med var­ma häls­ning­ar — Webbmaster

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!