REDAKTIONEN

REDAKTIONEN

Om Fri Press

Fri Press utgiv­ning väx­er något. Läsare och för­fat­ta­re hit­tar oss och vi tyc­ker det är sti­mu­le­ran­de att få ver­ka för utgiv­ning av lit­te­ra­tur vi själ­va gil­lar.

Poesi lig­ger oss varmt om hjär­tat och här har vi kun­nat kom­ma in och stöd­ja både debu­tan­ter och eta­ble­ra­de. En sär­skild drag­ning har vi mot dik­tan­de som får oss att lyf­ta blic­ken från mar­ken — gär­na från oss själ­va ock­så. På sena­re tid har vi kun­nat pub­li­ce­ra roma­ner och fler blir det.

Vi kan inte pub­li­ce­ra allt. Men inom ramen för Fri Press pro­duk­tion kan vi hjäl­pa allt fler som själ­va vill kom­ma ut med sina böc­ker och annat tryckt stoff. Läs mer under BLI PUBLICERAD.


Recensenter

Be om recen­sions­ex­em­plar av våra böc­ker så skic­kar vi.
Använd vårt kon­takt­for­mu­lär!

Annat Fri Press

Dokumentationen av Alternativrörelsen, Karavanen 1978 och annat finns kvar. Välkommen att utfors­ka och tit­ta på bil­der­na.

Recensioner av lit­te­ra­tur och annat gott kom­mer ock­så att dyka upp igen.

Läs lite om Fri Press historia »

2018 — FEMTIO ÅR SEDAN 1968 »