Hoppa till innehåll

REDAKTIONEN

REDAKTIONEN

Line

Fri Press ger ut mel­lan 10 och tju­go tit­lar per år. Bland des­sa finns debu­tan­ter, eta­ble­ra­de för­fat­ta­re sam­ti­da – lik­som histo­ris­ka. Poesi lig­ger oss varmt om hjär­tat men vi är inte främ­man­de för roma­ner, novell­sam­ling­ar och annan pro­sa. Allt fler läsa­re hit­tar oss och vi tyc­ker det är sti­mu­le­ran­de att få ver­ka för utgiv­ning av lit­te­ra­tur som får oss att lyf­ta blic­ken från mar­ken — gär­na från oss själ­va också.

Recensenter

Be om recen­sions­ex­em­plar av våra böc­ker så skic­kar vi. Använd vårt kontaktformulär!

Feather 400x47

från Alternativrörelsen på 1900-talet

Alternativrörelsen visar exem­pel på alter­na­ti­va pro­jekt som ”Karavanen 1978”, 1900-talskol­lek­tiv, expe­ri­men­tell arke­o­lo­gi med far­tyg från förr och annat fylls lång­samt på. Välkommen dit att utfors­ka och tit­ta på bilderna.

Vi gör ibland recen­sio­ner av and­ras lit­te­ra­tur och annat vi gil­lar. Är det något sär­skilt vi hört på radio eller läst så spri­der vi det kanske med en länk.

Line
Bo

Bo Ranman

Redaktör

Grundare av för­la­get, enga­ge­rad i ursprungs­be­folk­ning­ens kamp för rät­tig­he­ter i Amazonas, skri­ver om poe­ter från äld­re Kina och Japan och beat­niks. Hans rese­be­rät­tel­ser och and­ra histo­ri­er finns i för­la­gets utgivning.

Dag

Dag Persson

jr Redaktör

Gör boklay­out, skö­ter webb­plat­sen och annat digi­talt. Skriver novel­ler och doku­men­te­rar alter­na­tiv­pro­jekt såsom på Alternativrörelsen.

Sara

Sara Lundstedt

jr Redaktör

Illustrerar, gör boklay­out och webb­de­sign. Målar vid sidan om sin forsk­ning på kons­tens och and­ra visu­el­la uttryck och bety­del­se för en håll­ba­ra­re värld. Se Sara Lundstedt Portfolio

 

Line
Bild-länk med texten 'The story – Fri Press'
Bild-länk: FNL-märket
Bild-länk: FNL-märket

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!