REDAKTIONEN

Fri Press utgiv­ning väx­er något. Läsare och för­fat­ta­re hit­tar oss och vi tyc­ker det är sti­mu­le­ran­de att få ver­ka för utgiv­ning av lit­te­ra­tur vi själ­va gillar.

Poesi lig­ger oss varmt om hjär­tat och här har vi kun­nat kom­ma in och stöd­ja både debu­tan­ter och eta­ble­ra­de. En sär­skild drag­ning har vi mot dik­tan­de som får oss att lyf­ta blic­ken från mar­ken — gär­na från oss själ­va ock­så. På sena­re tid har vi kun­nat pub­li­ce­ra roma­ner och fler blir det.

Vi kan inte pub­li­ce­ra allt. Men inom ramen för Fri Press pro­duk­tion kan vi hjäl­pa allt fler som själ­va vill kom­ma ut med sina böc­ker och annat tryckt stoff. Läs mer under MANUS.

Annat Fri Press

Dokumentationen av Alternativrörelsen, Karavanen 1978 och annat finns kvar. Välkommen att utfors­ka och tit­ta på bilderna.

Vi gör ibland recen­sio­ner av and­ras lit­te­ra­tur och annat vi gil­lar. Är det något sär­skilt vi hört på radio eller läst så spri­der vi det kanske med en länk.

Recensenter

Be om recen­sions­ex­em­plar av våra böc­ker så skic­kar vi. Använd vårt kontaktformulär!

Feather 400x47
Line
Bo

Bo Ranman

Redaktör

Grundare av för­la­get, enga­ge­rad i ursprungs­be­folk­ning­ens kamp för rät­tig­he­ter i Amazonas, skri­ver om poe­ter från äld­re Kina och Japan och beat­niks. Hans rese­be­rät­tel­ser och and­ra histo­ri­er finns i för­la­gets utgivning.

Dag

Dag Persson

jr Redaktör

Gör boklay­out, skö­ter webb­plat­sen och annat digi­talt. Skriver novel­ler och doku­men­te­rar alter­na­tiv­pro­jekt såsom Karavanen 1978. Webbdesignar på uppdrag.

Sara

Sara Lundstedt

jr Redaktör

Illustrerar, gör boklay­out och webb­de­sign. Målar vid sidan om sin forsk­ning på kons­tens och and­ra visu­el­la uttryck och bety­del­se för en håll­ba­ra­re värld. Se Sara Lundstedt Portfolio

 

Line
Bild-länk med texten 'The story – Fri Press'
Bild-länk: FNL-märket
Bild-länk: FNL-märket

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje