START

Möt äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat- och estrad­po­e­si och nyskri­ven haiku, lokal­histo­ria, rese­be­rät­tel­ser, veten­skap­li­ga tex­ter, roma­ner och novel­ler  ̶  och ännu mer.

Förnan av Calle Flognman

Calle Flognmans dik­ter bär på tra­di­tion sam­ti­digt som de pekar fram­åt. Bilder från ett för­flu­tet, med inslag av natur och det lant­li­ga, blan­das med moder­ni­te­tens verk­lig­he­ter. Lugnet och den stil­la till­för­sik­ten smy­ger sig på. Dikterna bil­dar med sin mju­ka ton en kon­trast till det många gång­er depres­sivt intro­ver­ta, eller explo­si­va, som vi ofta möter i dagens lyrik. ång­an ur …
LÄS MER »

Henry Hudson av Stefan Thorpenberg

Det här är berät­tel­sen om en modern fors­ka­res miss­lyc­ka­de upp­täckts­färd. Men det hand­lar ock­så om forsk­ning­ens omvand­ling, inte minst de pro­blem som en för­änd­rad forsk­nings­e­tik för med sig. Vad hän­der när fors­ka­re blir bero­en­de av oli­ka finan­siä­rer? Forskningen vid våra uni­ver­si­tet och hög­sko­lor har för­änd­rats under de senas­te decen­ni­er­na. Om fors­ka­re förr ansågs vara teo­re­ti­ker höj­da över verk­lig­he­ten, så för­vän­tas …
LÄS MER »

Promenader vid Långsjön av Sten Sture Skaldeman

Under sina pro­me­na­der vid Långsjön upp­täc­ker Skaldeman smått och stort. Han ser dju­ren och väx­ter­na. Han ser res­ter av liv i äld­re tider sam­ti­digt som den nya tiden för­sö­ker att göra sig gäl­lan­de. Boken är en “hai­bun”, en pro­sa­text med lyris­ka inslag. Den japans­ke 1600-talspo­e­ten Basho — den som anses vara den som intro­du­ce­ra­de den­na lit­te­rä­ra form — dik­ta­de …
LÄS MER »

Line

FLER NYHETER, TITLAR & ARTIKLAR

 

Improvisatören av Stefan Thorpenberg

Varför söker sig musi­ker till den fria impro­vi­sa­tio­nen? Vad är skill­na­den mel­lan fär­dig­skri­ven musik och det som idag kal­las fri­form? Vad bety­der den väs­ter­länds­ka skol­mu­si­kens under­vis­ning för musik­for­mer …
LÄS MER »

Svante Vanbarts Vi drog – jorden runt med 68-generationen

Så nåd­de de sina rosa mål Svante Vanbarts Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen (Wahlström & Widstrand 2005) är berät­tel­sen om ett kol­lek­tivs långa resa ifrån Sverige 1973 …
LÄS MER »
Omslag till Anarko Haiku

Anarko Haiku av Birk Andersson

Det är vad det lovar: gräns­lö­sa dik­ter som både roar och oro­ar. Det är friskt och levan­de. Det är pro­test och enga­ge­mang. Anderssons haiku lever i den fria väs­ter­länds­ka …
LÄS MER »
Omslag till Bo Ranmans Längs vägen del 3

LÄNGS VÄGEN DEL 3 – Milarepas grotta och andra berättelser av Bo Ranman

Det är 70-tal. Det är de sto­ra demon­stra­tio­ner­nas tid och många brin­ner för det de tror på. Bo bor inte själv i den gam­la budd­hist­mun­ken Milarepas grot­ta utan det …
LÄS MER »
Laddar…