START

Möt äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat- och estrad­po­e­si och nyskri­ven haiku, lokal­histo­ria, rese­be­rät­tel­ser, veten­skap­li­ga tex­ter, roma­ner och novel­ler  ̶  och ännu mer.
Läs om tit­lar och för­fat­ta­re här. Köp en bok i webb­s­hop­pen 🔗

Mörk Grön Haiku

av Birk Andersson Nu är han här med sin and­ra hai­ku­sam­ling. Boken kan sägas vara tre i en; först hand­lar det om dagens mil­jö- och kli­mat­kris, sedan om den vack­ra och helan­de natu­ren och till sist kom­mer anar­kis­tisk haiku, fri från reg­ler och kon­ven­tio­ner. Ordlekarna är många och där finns två­ra­ding­ar, tre­ra­ding­ar, fyra­ra­ding­ar – och en tio­ra­ding. Någon vill väl …
LÄS MER »

Skuggbilder

av Ingun Christensen I bokens nio novel­ler möter vi den unga kil­len som hela tiden kän­ner för­äld­rar­nas hår­da blic­kar i nac­ken; kvin­nan i röda regn­roc­ken som åker till job­bet i kläd­bu­ti­ken med ömman­de hand­le­der; man­nen med mustasch som inte läng­re vill döl­ja vem och vad han är; den mörk­hå­ri­ga tje­jen som inte får fot­fäs­te bland alla för­vänt­ning­ar och krav; den …
LÄS MER »

Naturens återkomst

Titti Spaltro och Lars Larsen berät­tar djärvt om det de ser och upp­le­ver – med natu­ren som störs­ta inspi­ra­tions­käl­la. De snud­dar ibland vid det för­dol­da och gör oss del­ak­ti­ga. Vi blir påmin­da om livets verk­li­ga vär­den – och om vik­ten att vär­na dem. Deras vision är en renäs­sans för den klas­sis­ka lyri­ken, för det folk­li­ga – och natu­rens åter­komst. Om …
LÄS MER »

Medelåldern – underbart patetisk

av Lena Runadotter Medelåldern – under­bart pate­tisk är en dikt­be­rät­tel­se. Den hand­lar om att ge bort sig själv, om att inte rik­tigt kun­na sät­ta grän­ser, om vil­jan att inte vara ett offer för var­da­gen, läm­na ekorr­hju­let och nju­ta så myc­ket det bara går. Vad hän­der när man blir pas­sio­ne­rat för­äls­kad sam­ti­digt som livet pågår som all­ra mest, när bar­nen är …
LÄS MER »

Att segla i 1200-talets Östersjön

av Dag Persson Intresset för sjö­far­tens histo­ria har all­tid varit stort. Med tek­nis­ka hjälp­me­del gör forsk­ning­en nya fram­gång­ar och det går att hit­ta allt fler och äld­re far­tygs­vrak. Med digi­tal  tek­nik görs ock­så för­sök att visu­a­li­se­ra fors­kar­nas fynd och tolk­ning­ar. Men hur var  det egent­li­gen att seg­la under medel­ti­den? Dag Persson beskri­ver i den­na bok en seg­lats från Lübeck till …
LÄS MER »

Irrspår — blandade berättelser från nu och då

av Dag Persson Detta är sju fri­ståen­de berät­tel­ser häm­ta­de från min­nen och dröm­mar. Somligt är berät­tat av and­ra. Det hand­lar om läng­tan, om kär­lek och gemen­skap. Allt är inte så lätt alla gång­er men tack och lov finns det lite magi. För den som söker en röd tråd i Irrspår skul­le det möj­li­gen kun­na vara det att i flera av …
LÄS MER »

Måsvinge av Pontus Tunander

Pontus Tunander var en pion­jär inom svensk haiku. Hans sam­la­de dik­ter från fyra decen­ni­er pre­sen­te­ras i ett för­ord av den mång­å­ri­ge vän­nen och Japan-kän­na­ren Sten Svensson. Pontus var en spju­ver, en trick­s­ter likt prä­ri­e­var­gen i nor­da­me­ri­kansk myto­lo­gi, som inte låter sig fång­as av omstän­dig­he­ter­na utan själv defi­ni­e­rar sin verk­lig­het. […] En skrö­na han lura­de i sina dött­rar under deras upp­växt …
LÄS MER »

Lee Harris av Ola Lundqvist

Vem är Lee Harris? Prologen i Ola Lundqvists diktsvit väc­ker und­ran. Men snart för­står vi och bör­jar att kän­na igen saker, stäm­ning­ar, kanske plat­ser. Vad gör vi med våra min­nen när vägar­na leder oss åt oli­ka håll? För att för­sö­ka för­stå vad som hål­ler oss kvar, för att kun­na släp­pa taget, mås­te vi ibland vän­da till­ba­ka. Lee Harris är en …
LÄS MER »

Förnan av Calle Flognman

Calle Flognmans dik­ter bär på tra­di­tion sam­ti­digt som de pekar fram­åt. Bilder från ett för­flu­tet, med inslag av natur och det lant­li­ga, blan­das med moder­ni­te­tens verk­lig­he­ter. Lugnet och den stil­la till­för­sik­ten smy­ger sig på. Dikterna bil­dar med sin mju­ka ton en kon­trast till det många gång­er depres­sivt intro­ver­ta, eller explo­si­va, som vi ofta möter i dagens lyrik. ång­an ur myren …
LÄS MER »

Line

FLER NYHETER, TITLAR & ARTIKLAR

 

Rudi Dutschke (1940–1979)

Rudi Dutschke var en av för­grunds­ge­stal­ter­na i stu­dentre­vol­ten i Tyskland 1968. Han del­tog i pro­tes­ter­na …
LÄS MER »

Henry Hudson av Stefan Thorpenberg

Det här är berät­tel­sen om en modern fors­ka­res miss­lyc­ka­de upp­täckts­färd. Men det hand­lar ock­så om …
LÄS MER »

Promenader vid Långsjön av Sten Sture Skaldeman

Under sina pro­me­na­der vid Långsjön upp­täc­ker Skaldeman smått och stort. Han ser dju­ren och …
LÄS MER »

Improvisatören av Stefan Thorpenberg

Varför söker sig musi­ker till den fria impro­vi­sa­tio­nen? Vad är skill­na­den mel­lan fär­dig­skri­ven musik …
LÄS MER »

Svante Vanbarts Vi drog – jorden runt med 68-generationen

Så nåd­de de sina rosa mål Svante Vanbarts Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen
LÄS MER »
Omslag till Anarko Haiku

Anarko Haiku av Birk Andersson

Det är vad det lovar: gräns­lö­sa dik­ter som både roar och oro­ar. Det är friskt …
LÄS MER »
Laddar…