start3

Möt äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat- och estrad-poe­si och haiku-dikt, lokalhistoria, rese­be­rät­tel­ser, veten­skap, roma­ner och novel­ler – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

NYA TITLAR

Bruksbilder
av Robert Jonsson

Robert Jonssons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Visserligen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till det vi ibland vill kal­la Sverige. Men det kun­de lika väl vara var som helst i vårt avlånga land. Och någon histo­ri­e­nostal­gi är det inte frå­ga om. Snarare en slags sam­tids­bil­der där väl­kän­da plat­ser, jobb och bostä­der bil­dar fond till de män­ni­skor som lever och rör sig där. Ett dik­tjag, vil­ket vi under­hand lär kän­na, lyf­ter fram små detal­jer, allt ifrån Modospelarnas blod, snus, svett och tårar – till Mohsens vita, söta och myc­ket sega kakor som hen­nes mor låtit …
LÄS MER »

Haikumagasinet #1

Fri Press Förlag pre­sen­te­rar HAIKUMAGASINET #1 Tjugo äld­re och nyskriv­na dik­ter av kän­da och okän­da poe­ter i seri­e­for­mat. Tecknare: Sara Lundstedt Du hit­tar Haikumagasinet #1 i Webbshopen » Vara med? Är du teck­na­re eller illust­ra­tör och intres­se­rad av haiku? Det finns dik­ter. Hör av dig om du vill vara med i Haikumagasinet. (postmaster(a)fripress.se)   …
LÄS MER »
Line

FLER TITLAR

Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2 av Örjan Olsson SYSTRARNA Detta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar …
LÄS MER »

Längs vägen del fyra – utan byxor i Essaouira
av Bo Ranman

Detta är den avslu­tan­de delen av seri­en. Ranman ver­kar leta efter något och han gör det i fot­spå­ren av tidi­ga­re rese­nä­rer …
LÄS MER »

VARFÖR FRI PRESS? EN KORT HISTORIK

Fri Press för­lag föd­des i Göteborg 1969 men då som “Free Press”. Detta för­plik­ti­gan­de namn dyker upp lite varstans under den­na era. […] Den väs­ter­länds­ka livssti­len skul­le kri­ti­se­ras. Man vil­le göra upp­ror mot det rådan­de syste­met och ska­pa egna infor­ma­tions­ka­na­ler eftersom de tra­di­tio­nel­la medi­er­na upp­fat­ta­des som kor­rup­ta, kon­ser­va­ti­va och reak­tio­nä­ra. Den revol­te­ran­de ung­doms­ge­ne­ra­tion vil­le rap­por­te­ra om orätt­vi­sor …

LÄS MER HÄR »

Nyhets-brevet

Ibland skic­kar vi e-post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Hoppa på!

KONTAKTA OSS

Skicka mejl till postmaster(a)fripress.se.

Line

ÄNNU FLER TITLAR

Kontrollöga
av Niklas Schiöler

Hur kan till­va­ron te sig för en män­ni­ska med tvångs­syndrom? Mycket fack­lit­te­rärt finns skri­vet i ämnet men det behövs skild­ring­ar uti­från …
LÄS MER »

MÖRK GRÖN HAIKU
av Birk Andersson

Nu är han här med sin and­ra hai­ku­sam­ling. Boken kan sägas vara tre i en; först hand­lar det om dagens mil­jö- …
LÄS MER »

Skuggbilder

av Ingun Christensen I bokens nio novel­ler möter vi den unga kil­len som hela tiden kän­ner för­äld­rar­nas hår­da blic­kar i nac­ken; …
LÄS MER »

Naturens återkomst

Titti Spaltro och Lars Larsen berät­tar djärvt om det de ser och upp­le­ver – med natu­ren som störs­ta inspi­ra­tions­käl­la. De snud­dar …
LÄS MER »

Medelåldern – underbart patetisk

av Lena Runadotter Medelåldern – under­bart pate­tisk är en dikt­be­rät­tel­se. Den hand­lar om att ge bort sig själv, om att inte …
LÄS MER »
Laddar…

Line