START

Möt nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk dikt, beat­po­e­si, haiku, sen­ryu och hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, veten­skap, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

Oxherdebilderna
av Kakuan

ARKIVEXEMPLAR Kakuan var en chan­budd­his­tisk munk som lev­de i Kina på 1100-talet och ver­ser­na hand­lar om män­ni­skans sökan­de efter sitt san­na jag – Upplysning eller Buddhaskapet. Kakuans ori­gi­na­l­il­lust­ra­tio­ner till de idag klas­sis­ka tio oxher­de­bil­der­na finns inte kvar men har kom­mit att inspi­re­ra många konst­nä­rer. Oxen blir sym­bo­len för jaget och efter att ha upp­täckt att den …
LÄS MER »
BILD: Omslag till Eva-Li Johanssons 'Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar' och en bild av labyrinten i Chartres (foto: Jeff Saward) med foto av

Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar
av Eva-Li Johansson

Eva-Li Johansson utfors­kar det inre land­ska­pet. Människor har fär­dats dit i alla tider och alla kul­tu­rer. Här finns den beröm­da skat­ten, lika åtrå­värd idag som för tusen år sedan. Hon söker, hit­tar led­trå­dar, reser i gam­la mäs­ta­res fot­spår. Vägen är loc­kan­de men kro­kig. Hjälteresan utma­nar gam­la före­ställ­ning­ar om stor­dåd i Herkules anda. Men sant hjälte­mod hand­lar …
LÄS MER »
Bild: Omslag till Pelle Jagebys och Bo Scharpings "När tåget lämnar stationen", en karta över Europa i rosa ton på en rödvitrutig duk.

När tåget lämnar stationen – minnen, möten, människor – av Pelle Jageby och Bo Scharping

Pelle Jageby och Bo Scharping reser genom Europa till­sam­mans. De har Interrailkort. De vill till Florens och Toscana. I 26 år har de talat det om att göra resan och så blev det av. Deras anteck­ning­ar från den­na resan och tidi­ga­re lig­ger till grund för När tåget läm­nar sta­tio­nen – min­nen, möten, män­ni­skor. Boken inne­hål­ler pro­sa­tex­ter, …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till Anders Melins "Sparven i Kyoto", en ram med ett ett träd och en sparv i samt en stämplar med texterna Anders Melin och Haiku, japan-inspirerat

Sparven i Kyoto
– av Anders Melin

Anders Melin har länge varit intres­se­rad av japansk och kine­sisk reli­gi­on och har ock­så rest och till­bring­at tid i des­sa län­der. Haikusamlingen Sparven i Kyoto inne­hål­ler min­nes­bil­der från des­sa resor och från Sverige. Melin är en iakt­ta­ga­re och ute­läm­nar för det mesta sitt “jag” i dik­ter­na. Han visar oss små bil­der och ljud, rörel­ser i mar­gi­na­len …
LÄS MER »
Line

FLER TITLAR

BILD: Omslag till Alfonso Ambrossis "Vindens alla barn" med ett stort mänskligt öga i fonden

Vindens alla barn
– av Alfonso Ambrossi

Ambrossi lider kanske av “dikto­ma­ni”. Behovet av att läsa och skri­va går hand i hand och en av de inle­dan­de dik­ter­na …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till Stefan Albrektssons "Sjöstjärna" med stilserad detalj från armen av en sjöstjärna i blått och vitt mot brun bakgrund

Sjöstjärna
– av Stefan Albrektsson

Dikterna i Sjöstjärna är skriv­na med en läng­tan att tala med läsa­ren. De har sin utgångs­punkt i ett barns upp­växt i …
LÄS MER »
BILD: Omslag till Anna Neros 'Krokimodellen' med en skiss av en naken kvinnokropp

Krokimodellen
– av Anna Nero

Samtidigt som vi får kom­ma helt nära kro­ki­mo­del­len, berät­tar Anna Nero om lära­re och kro­ki-ele­ver, om möten med and­ra model­ler, om …
LÄS MER »
Bild: Omslag till Charlotta von Mentzers diktsamling 'Om oss' utgiven på Fri Press förlag januari 2019, bakgrunden är en grundmuren från en husfasad med två stuprör som mynnar ut i rännstenen

Om oss
– dikter av Lotta von Mentzer

Lotta von Mentzers dik­ter kret­sar kring tan­ken att våga bry­ta upp och gå själv­stän­dig. Men där finns ock­så en läng­tan efter …
LÄS MER »

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

Bild med texten Opulens, magasin, Sveriges dagliga kultur- och samhällsmagasin, Kultursida utan betalväggar. Varje vardag. Förlag för filosofi, lyrik och prosa.

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e-post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

Line

ÄNNU FLER TITLAR

Bruksbilder
– av Robert Jonsson

Robert Jonssons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Visserligen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till …
LÄS MER »

Haikumagasinet #1

Fri Press Förlag pre­sen­te­rar HAIKUMAGASINET #1 Tjugo äld­re och nyskriv­na dik­ter av kän­da och okän­da poe­ter i seri­e­for­mat. Tecknare: Sara Lundstedt …
LÄS MER »

Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2 av Örjan Olsson SYSTRARNA Detta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar …
LÄS MER »

Längs vägen del fyra – utan byxor i Essaouira
av Bo Ranman

Detta är den avslu­tan­de delen av seri­en. Ranman ver­kar leta efter något och han gör det i fot­spå­ren av tidi­ga­re rese­nä­rer …
LÄS MER »

Kontrollöga
av Niklas Schiöler

Hur kan till­va­ron te sig för en män­ni­ska med tvångs­syndrom? Mycket fack­lit­te­rärt finns skri­vet i ämnet men det behövs skild­ring­ar uti­från …
LÄS MER »
Laddar…

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'