start3

Möt äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat- och estrad-poe­si och haiku-dikt, lokalhistoria, rese­be­rät­tel­ser, veten­skap, roma­ner och novel­ler – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

NYA TITLAR

Vindens alla barn
– av Alfonso Ambrossi

Ambrossi lider kanske av “dikto­ma­ni”. Behovet av att läsa och skri­va går hand i hand och en av de inle­dan­de dik­ter­na heter just Diktomani. Men Vindens alla barn hand­lar om så väl­digt myc­ket mer och Ambrossi rör sig djärvt från det lil­la till det sto­ra, från det pri­va­ta till det all­män­na. Han utfors­kar inte bara lit­te­ra­tu­ren utan ock­så sitt för­hål­lan­de till natu­ren, kär­le­ken, bar­nen – livet och döden. Han und­vi­ker inte de svå­ra erfa­ren­he­ter­na utan gör något av dem i sina dik­ter, han tar sig vida­re. Det sätt han blan­dar läng­tan med tack­sam­het på, är trös­te­rikt.  Ibland kan vi nog kän­na igen …
LÄS MER »

Sjöstjärna
– av Stefan Albrektsson

Dikterna i Sjöstjärna är skriv­na med en läng­tan att tala med läsa­ren. De har sin utgångs­punkt i ett barns upp­växt i en dys­funk­tio­nell familj och föl­jer ett kro­no­lo­giskt berät­tan­de flö­de från tidig barn­dom till sen ton­år. En upp­växt i mer eller mind­re trass­li­ga upp­växt­för­hål­lan­den är inte ovan­ligt. Oavsett vad läsa­ren har för erfa­ren­he­ter är det lätt att iden­ti­fi­e­ra sig eller för­stå Albrektssons skild­ring­ar: den som kän­ner igen alli­ga­torn har en egen i dju­pet “Jag vill inte vux­na.” Albrektssons dik­ter är små berät­tel­ser från barn­do­men. De utspe­lar sig i en tid då för­äld­rar rök­te i bilar utan säker­hets­bäl­ten. Även om dik­ter­na är …
LÄS MER »

Krokimodellen
– av Anna Nero

Samtidigt som vi får kom­ma helt nära kro­ki­mo­del­len, berät­tar Anna Nero om lära­re och kro­ki-ele­ver, om möten med and­ra model­ler, om utsatt­het och stolt­het. Hon rör sig frimo­digt i det änd­lö­sa land­skap som bre­der ut sig mel­lan betrak­ta­ren och den betrak­ta­de och gör flera histo­ris­ka och lit­te­rä­ra kopp­ling­ar. Texterna är, lik­som ele­ver­nas teck­ning­ar, skis­ser som upp­står i stun­den. Boken är tänkt att inspi­re­ra lära­re, kon­ste­le­ver, konst­in­tres­se­ra­de och and­ra som vill kom­ma när­ma­re kro­ki­mo­del­len och som för­sö­ker för­stå vad som hän­der i ögon­blic­ket. ur Krokimodellen Eleverna ska teck­na stort. Två ställ­ning­ar som går in i varand­ra. De ska likt Paul Gauguin teck­na …
LÄS MER »
Bild: Omslag till Charlotta von Mentzers diktsamling 'Om oss' utgiven på Fri Press förlag januari 2019, bakgrunden är en grundmuren från en husfasad med två stuprör som mynnar ut i rännstenen

Om oss
– dikter av Lotta von Mentzer

Lotta von Mentzers dik­ter kret­sar kring tan­ken att våga bry­ta upp och gå själv­stän­dig. Men där finns ock­så en läng­tan efter att enas och för­e­nas och där­med tillå­ta och respek­te­ra and­ra åsik­ter och vär­de­ring­ar, något hon ser som en utma­ning! Vad vet vi om våra grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar? Släpper vi dom när det bör­jar blå­sa kallt eller vågar vi stå fast? Omslagsbilden är Mentzers. I sina foto­gra­fi­er för­sö­ker hon fånga de “grund­läg­gan­de struk­tu­rer­na” i stads­bil­den såsom stup­rör och käl­lar­föns­ter. “Det låter lite kons­tigt kanske, men jag ser en skön­het i det som vi tar för givet men ofta inte läg­ger mär­ke till”, …
LÄS MER »
Line

FLER TITLAR

Bruksbilder
– av Robert Jonsson

Robert Jonssons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Visserligen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till …
LÄS MER »

Haikumagasinet #1

Fri Press Förlag pre­sen­te­rar HAIKUMAGASINET #1 Tjugo äld­re och nyskriv­na dik­ter av kän­da och okän­da poe­ter i seri­e­for­mat. Tecknare: Sara Lundstedt …
LÄS MER »

VARFÖR FRI PRESS? EN KORT HISTORIK

Fri Press för­lag föd­des i Göteborg 1969 men då som “Free Press”. Detta för­plik­ti­gan­de namn dyker upp lite varstans under den­na era. […] Den väs­ter­länds­ka livssti­len skul­le kri­ti­se­ras. Man vil­le göra upp­ror mot det rådan­de syste­met och ska­pa egna infor­ma­tions­ka­na­ler eftersom de tra­di­tio­nel­la medi­er­na upp­fat­ta­des som kor­rup­ta, kon­ser­va­ti­va och reak­tio­nä­ra. Den revol­te­ran­de ung­doms­ge­ne­ra­tion vil­le rap­por­te­ra om orätt­vi­sor …

LÄS MER HÄR »

DÄR FRI PRESS STARTADE
FILMEN OM EXPERIMENTGYMNASIET

BILD: Skärmdump från filmen med textremsan: Det var inte fråga om 'om', utan 'när' vi skulle förändra världen.

Ingen rek­tor, inga ter­mins­be­tyg, ing­en när­va­ro­plikt. Experimentgymnasiet i Göteborg var under 1970-talet sko­lan där ele­ver­na hade mak­ten, kra­ven var få och fri­he­ten stor.
  “Jag fick med mig en för­viss­ning om att ingen­ting är omöj­ligt.”

LYRIK²

Klicka!

NYHETSBREVET

Ibland skic­kar vi e-post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Hoppa på!

Line

ÄNNU FLER TITLAR

Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2 av Örjan Olsson SYSTRARNA Detta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar …
LÄS MER »

Längs vägen del fyra – utan byxor i Essaouira
av Bo Ranman

Detta är den avslu­tan­de delen av seri­en. Ranman ver­kar leta efter något och han gör det i fot­spå­ren av tidi­ga­re rese­nä­rer …
LÄS MER »

Kontrollöga
av Niklas Schiöler

Hur kan till­va­ron te sig för en män­ni­ska med tvångs­syndrom? Mycket fack­lit­te­rärt finns skri­vet i ämnet men det behövs skild­ring­ar uti­från …
LÄS MER »
Bild: omslag till Birk Anderssons diktsamling 'Mörk Grön Haiku'

MÖRK GRÖN HAIKU
av Birk Andersson

Nu är han här med sin and­ra hai­ku­sam­ling. Boken kan sägas vara tre i en; först hand­lar det om dagens mil­jö- …
LÄS MER »

Skuggbilder

av Ingun Christensen I bokens nio novel­ler möter vi den unga kil­len som hela tiden kän­ner för­äld­rar­nas hår­da blic­kar i nac­ken; …
LÄS MER »
Laddar…

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'