START

Möt äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat- och estrad-poe­si och haiku-dikt, lokal­histo­ria, rese­be­rät­tel­ser, veten­skap, roma­ner och novel­ler – och ännu mer.

FRI PRESS BLOGG

Om författare, förlag och bokhandlare på internet – och “klickjägarna”

Det finns aktö­rer på bok­mark­na­den som en kan und­ra över. Jag tän­ker på klick­jä­gar­na, eller hur de nu kan benäm­nas. För här på inter­net utgör de en väx­an­de kate­go­ri. Det är de som på sina webb­plat­ser “mark­nads­för” böc­ker utan att ha så värst myc­ket kon­takt med var­ken för­lag eller för­fat­ta­re. Och då tän­ker jag inte på de som läst böc­ker­na och som pub­li­ce­rar recen­sio­ner, enkla­re omdö­men eller som bara vill berät­ta att de läst och vill rekom­men­de­ra dem. Nej, för klick­jä­gar­na ver­kar det hand­la mer om busi­ness än om själ­va …
Läs hela inläg­get här »
Laddar…

NYA TITLAR

 

Haikumagasinet #1

Fri Press Förlag pre­sen­te­rar HAIKUMAGASINET #1 Tjugo äld­re och nyskriv­na dik­ter av kän­da och okän­da poe­ter i seri­e­for­mat. Tecknare: Sara Lundstedt Du hit­tar Haikumagasinet #1 i Webbshopen »Fram till 13 decem­ber får du tre pro­duk­ter frakt­fritt – ange koden “JULKLAPPAR2018” i kas­san » …
LÄS MER »

Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2 av Örjan Olsson SYSTRARNA Detta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar sig i 1600- och 1700-talets nysvens­ka pro­vins Skåne. I en by får för­äld­rar­na svårt att att gif­ta bort sin dot­ter Hester som snart utmär­ker sig som självsväl­tan­de “mira­kel”. Samtidigt miss­tänks en okänd kvin­na för mord som tycks ha under­li­ga kopp­ling­ar till Hester. Mörkret är tungt men dött­rar­nas okuv­li­ga vil­ja lyser ige­nom i …
LÄS MER »
Bild: omslag till Bo Ranmans "Längs vägen, del fyra, Utan bxor i Essaouira - och andra berättelser

Längs vägen del fyra – utan byxor i Essaouira

av Bo Ranman Detta är den avslu­tan­de delen av seri­en. Ranman ver­kar leta efter något och han gör det i fot­spå­ren av tidi­ga­re rese­nä­rer. Flera plat­ser vitt­nar om befolk­ning­ens kamp för fred, fri­het och rätt­vi­sa. “Det hand­lar om resor… Det är all­tid spän­nan­de att besö­ka oli­ka län­der och kul­tu­rer. Men främst hand­lar det om alla män­ni­skor jag mött. En del har jag fort­fa­ran­de kon­takt med, vi brev­väx­lar, skri­ver till varand­ra på nätet… Några …
LÄS MER »

Kontrollöga

av Niklas Schiöler Hur kan till­va­ron te sig för en män­ni­ska med tvångs­syndrom? Mycket fack­lit­te­rärt finns skri­vet i ämnet men det behövs skild­ring­ar uti­från den som upp­le­ver des­sa tvång. Kontrollöga är en annorlun­da berät­tel­se om kär­lek och räds­la, besvär­jel­ser och motåt­gär­der i en upp­skru­vad var­dag som inte ute­slu­ter hopp och möj­lig­he­ter. Flera hund­ra tusen män­ni­skor i Sverige lider av oli­ka tvångs­syndrom. “Vi and­ra” har för­stås våra all­de­les egna små ritu­a­ler och situ­a­tions­be­stäm­da bete­en­den …
LÄS MER »

Mörk Grön Haiku

av Birk Andersson Nu är han här med sin and­ra hai­ku­sam­ling. Boken kan sägas vara tre i en; först hand­lar det om dagens mil­jö- och kli­mat­kris, sedan om den vack­ra och helan­de natu­ren och till sist kom­mer anar­kis­tisk haiku, fri från reg­ler och kon­ven­tio­ner. Ordlekarna är många och där finns två­ra­ding­ar, tre­ra­ding­ar, fyra­ra­ding­ar – och en tio­ra­ding. Någon vill väl kal­la dik­ter­na “sen­ryu” för lik­som i Anarko Haiku gör Andersson myc­ket narr av …
LÄS MER »

Skuggbilder

av Ingun Christensen I bokens nio novel­ler möter vi den unga kil­len som hela tiden kän­ner för­äld­rar­nas hår­da blic­kar i nac­ken; kvin­nan i röda regn­roc­ken som åker till job­bet i kläd­bu­ti­ken med ömman­de hand­le­der; man­nen med mustasch som inte läng­re vill döl­ja vem och vad han är; den mörk­hå­ri­ga tje­jen som inte får fot­fäs­te bland alla för­vänt­ning­ar och krav; den brun­ög­da, unga man­nen som inte står ut med den grå blic­ken från den …
LÄS MER »

Naturens återkomst

Titti Spaltro och Lars Larsen berät­tar djärvt om det de ser och upp­le­ver – med natu­ren som störs­ta inspi­ra­tions­käl­la. De snud­dar ibland vid det för­dol­da och gör oss del­ak­ti­ga. Vi blir påmin­da om livets verk­li­ga vär­den – och om vik­ten att vär­na dem. Deras vision är en renäs­sans för den klas­sis­ka lyri­ken, för det folk­li­ga – och natu­rens åter­komst. Om Titti Spaltro och Lars Larsen » Naturens Återkomst i webb­s­hop­pen » …
LÄS MER »

Medelåldern – underbart patetisk

av Lena Runadotter Medelåldern – under­bart pate­tisk är en dikt­be­rät­tel­se. Den hand­lar om att ge bort sig själv, om att inte rik­tigt kun­na sät­ta grän­ser, om vil­jan att inte vara ett offer för var­da­gen, läm­na ekorr­hju­let och nju­ta så myc­ket det bara går. Vad hän­der när man blir pas­sio­ne­rat för­äls­kad sam­ti­digt som livet pågår som all­ra mest, när bar­nen är små och söm­nen dålig? Kan pas­sion bära en genom sömn­lös­he­ten utan att i …
LÄS MER »

TIDIGARE