START

Möt nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk dikt, beat­po­e­si, haiku, sen­ryu och hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, veten­skap, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

NYA TITLAR

Sparven i Kyoto
– av Anders Melin

Anders Melin har länge varit intres­se­rad av japansk och kine­sisk reli­gi­on och har ock­så rest och till­bring­at tid i des­sa län­der. Haikusamlingen Sparven i Kyoto inne­hål­ler min­nes­bil­der från des­sa resor och från Sverige. Melin är en iakt­ta­ga­re och ute­läm­nar för det mesta sitt “jag” i dik­ter­na. Han visar oss små bil­der och ljud, rörel­ser i mar­gi­na­len …
LÄS MER »

Vindens alla barn
– av Alfonso Ambrossi

Ambrossi lider kanske av “dikto­ma­ni”. Behovet av att läsa och skri­va går hand i hand och en av de inle­dan­de dik­ter­na heter just Diktomani. Men Vindens alla barn hand­lar om så väl­digt myc­ket mer och Ambrossi rör sig djärvt från det lil­la till det sto­ra, från det pri­va­ta till det all­män­na. Han utfors­kar inte bara lit­te­ra­tu­ren utan …
LÄS MER »

Sjöstjärna
– av Stefan Albrektsson

Dikterna i Sjöstjärna är skriv­na med en läng­tan att tala med läsa­ren. De har sin utgångs­punkt i ett barns upp­växt i en dys­funk­tio­nell familj och föl­jer ett kro­no­lo­giskt berät­tan­de flö­de från tidig barn­dom till sen ton­år. En upp­växt i mer eller mind­re trass­li­ga upp­växt­för­hål­lan­den är inte ovan­ligt. Oavsett vad läsa­ren har för erfa­ren­he­ter är det lätt …
LÄS MER »

Krokimodellen
– av Anna Nero

Samtidigt som vi får kom­ma helt nära kro­ki­mo­del­len, berät­tar Anna Nero om lära­re och kro­ki-ele­ver, om möten med and­ra model­ler, om utsatt­het och stolt­het. Hon rör sig frimo­digt i det änd­lö­sa land­skap som bre­der ut sig mel­lan betrak­ta­ren och den betrak­ta­de och gör flera histo­ris­ka och lit­te­rä­ra kopp­ling­ar. Texterna är, lik­som ele­ver­nas teck­ning­ar, skis­ser som upp­står …
LÄS MER »
Line

FLER TITLAR

Bild: Omslag till Charlotta von Mentzers diktsamling 'Om oss' utgiven på Fri Press förlag januari 2019, bakgrunden är en grundmuren från en husfasad med två stuprör som mynnar ut i rännstenen

Om oss
– dikter av Lotta von Mentzer

Lotta von Mentzers dik­ter kret­sar kring tan­ken att våga bry­ta upp och gå själv­stän­dig. Men där finns ock­så en läng­tan efter …
LÄS MER »

Bruksbilder
– av Robert Jonsson

Robert Jonssons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Visserligen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till …
LÄS MER »

BILD: innehåller texten Anders Melin och Birk Andersson MAR 30, Offentlig Värd Andy's Corner samt ett porträtt av poeterna och omslagen till deras senaste böcker

VARFÖR FRI PRESS? EN KORT HISTORIK

Fri Press för­lag föd­des i Göteborg 1969 men då som “Free Press”. Detta för­plik­ti­gan­de namn dyker upp lite varstans under den­na era.

LÄS MER HÄR »

Bild med texten Opulens, magasin, Sveriges dagliga kultur- och samhällsmagasin, Kultursida utan betalväggar. Varje vardag. Förlag för filosofi, lyrik och prosa.

DÄR FRI PRESS STARTADE
FILMEN OM EXPERIMENTGYMNASIET

BILD: Skärmdump från filmen med textremsan: Det var inte fråga om 'om', utan 'när' vi skulle förändra världen.

Ingen rek­tor, inga ter­mins­be­tyg, ing­en när­va­ro­plikt. Experimentgymnasiet i Göteborg var under 1970-talet sko­lan där ele­ver­na hade mak­ten, kra­ven var få och fri­he­ten stor.
  “Jag fick med mig en för­viss­ning om att ingen­ting är omöj­ligt.”

NYHETSBREVET

Ibland skic­kar vi e-post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Hoppa på!

Line

ÄNNU FLER TITLAR

Haikumagasinet #1

Fri Press Förlag pre­sen­te­rar HAIKUMAGASINET #1 Tjugo äld­re och nyskriv­na dik­ter av kän­da och okän­da poe­ter i seri­e­for­mat. Tecknare: Sara Lundstedt …
LÄS MER »

Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2 av Örjan Olsson SYSTRARNA Detta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar …
LÄS MER »

Längs vägen del fyra – utan byxor i Essaouira
av Bo Ranman

Detta är den avslu­tan­de delen av seri­en. Ranman ver­kar leta efter något och han gör det i fot­spå­ren av tidi­ga­re rese­nä­rer …
LÄS MER »

Kontrollöga
av Niklas Schiöler

Hur kan till­va­ron te sig för en män­ni­ska med tvångs­syndrom? Mycket fack­lit­te­rärt finns skri­vet i ämnet men det behövs skild­ring­ar uti­från …
LÄS MER »
Bild: omslag till Birk Anderssons diktsamling 'Mörk Grön Haiku'

MÖRK GRÖN HAIKU
av Birk Andersson

Nu är han här med sin and­ra hai­ku­sam­ling. Boken kan sägas vara tre i en; först hand­lar det om dagens mil­jö- …
LÄS MER »
Laddar…

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'