START

Möt nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk dikt, beat­po­e­si, haiku, sen­ryu och hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, veten­skap, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
BILD: 'Henry Hudson' av Stefan Thorpenberg. På omslaget syns upptäcktsresanden Henry Hudson styrande en livbåt med ett isberg i fonden

Stefan Thorpenberg
på Röda stjärnan

23 april 18:00 pre­sen­te­rar Stefan Thorpenberg sin bok Henry Hudson – om en modern fors­ka­res miss­lyc­ka­de upp­täckts­färd på Röda Stjärnans bok­han­del på Fjärde Långgatan 8 B i Göteborg. Nyliberal forsk­nings­po­li­tik kom­mer att giss­las och forsk­ning­ens roll i sam­häl­let dis­ku­te­ras. I Henry Hudson – om en modern fors­ka­res miss­lyc­ka­de upp­täckts­färd finns många exem­pel från en värld styrd …
LÄS MER »
Bild: Omslag till Pelle Jagebys och Bo Scharpings "När tåget lämnar stationen", en karta över Europa i rosa ton på en rödvitrutig duk.

När tåget lämnar stationen – minnen, möten, människor – av Pelle Jageby och Bo Scharping

Pelle Jageby och Bo Scharping reser genom Europa till­sam­mans. De har Interrailkort. De vill till Florens och Toscana. I 26 år har de talat det om att göra resan och så blev det av. Deras anteck­ning­ar från den­na resan och tidi­ga­re lig­ger till grund för När tåget läm­nar sta­tio­nen – min­nen, möten, män­ni­skor. Boken inne­hål­ler pro­sa­tex­ter, …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till Anders Melins "Sparven i Kyoto", en ram med ett ett träd och en sparv i samt en stämplar med texterna Anders Melin och Haiku, japan-inspirerat

Sparven i Kyoto
– av Anders Melin

Anders Melin har länge varit intres­se­rad av japansk och kine­sisk reli­gi­on och har ock­så rest och till­bring­at tid i des­sa län­der. Haikusamlingen Sparven i Kyoto inne­hål­ler min­nes­bil­der från des­sa resor och från Sverige. Melin är en iakt­ta­ga­re och ute­läm­nar för det mesta sitt “jag” i dik­ter­na. Han visar oss små bil­der och ljud, rörel­ser i mar­gi­na­len …
LÄS MER »
BILD: Omslag till Alfonso Ambrossis "Vindens alla barn" med ett stort mänskligt öga i fonden

Vindens alla barn
– av Alfonso Ambrossi

Ambrossi lider kanske av “dikto­ma­ni”. Behovet av att läsa och skri­va går hand i hand och en av de inle­dan­de dik­ter­na heter just Diktomani. Men Vindens alla barn hand­lar om så väl­digt myc­ket mer och Ambrossi rör sig djärvt från det lil­la till det sto­ra, från det pri­va­ta till det all­män­na. Han utfors­kar inte bara lit­te­ra­tu­ren utan …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till Stefan Albrektssons "Sjöstjärna" med stilserad detalj från armen av en sjöstjärna i blått och vitt mot brun bakgrund

Sjöstjärna
– av Stefan Albrektsson

Dikterna i Sjöstjärna är skriv­na med en läng­tan att tala med läsa­ren. De har sin utgångs­punkt i ett barns upp­växt i en dys­funk­tio­nell familj och föl­jer ett kro­no­lo­giskt berät­tan­de flö­de från tidig barn­dom till sen ton­år. En upp­växt i mer eller mind­re trass­li­ga upp­växt­för­hål­lan­den är inte ovan­ligt. Oavsett vad läsa­ren har för erfa­ren­he­ter är det lätt …
LÄS MER »

Krokimodellen
– av Anna Nero

Samtidigt som vi får kom­ma helt nära kro­ki­mo­del­len, berät­tar Anna Nero om lära­re och kro­ki-ele­ver, om möten med and­ra model­ler, om utsatt­het och stolt­het. Hon rör sig frimo­digt i det änd­lö­sa land­skap som bre­der ut sig mel­lan betrak­ta­ren och den betrak­ta­de och gör flera histo­ris­ka och lit­te­rä­ra kopp­ling­ar. Texterna är, lik­som ele­ver­nas teck­ning­ar, skis­ser som upp­står …
LÄS MER »
Line

FLER TITLAR

Bild: Omslag till Charlotta von Mentzers diktsamling 'Om oss' utgiven på Fri Press förlag januari 2019, bakgrunden är en grundmuren från en husfasad med två stuprör som mynnar ut i rännstenen

Om oss
– dikter av Lotta von Mentzer

Lotta von Mentzers dik­ter kret­sar kring tan­ken att våga bry­ta upp och gå själv­stän­dig. Men där finns ock­så en läng­tan efter …
LÄS MER »

Bruksbilder
– av Robert Jonsson

Robert Jonssons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Visserligen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till …
LÄS MER »


VARFÖR FRI PRESS? EN KORT HISTORIK

Fri Press för­lag föd­des i Göteborg 1969 men då som “Free Press”. Detta för­plik­ti­gan­de namn dyker upp lite varstans under den­na era.

LÄS MER »


BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt Bild med texten Opulens, magasin, Sveriges dagliga kultur- och samhällsmagasin, Kultursida utan betalväggar. Varje vardag. Förlag för filosofi, lyrik och prosa.

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e-post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

Line

ÄNNU FLER TITLAR

Haikumagasinet #1

Fri Press Förlag pre­sen­te­rar HAIKUMAGASINET #1 Tjugo äld­re och nyskriv­na dik­ter av kän­da och okän­da poe­ter i seri­e­for­mat. Tecknare: Sara Lundstedt …
LÄS MER »

Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2 av Örjan Olsson SYSTRARNA Detta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar …
LÄS MER »

Längs vägen del fyra – utan byxor i Essaouira
av Bo Ranman

Detta är den avslu­tan­de delen av seri­en. Ranman ver­kar leta efter något och han gör det i fot­spå­ren av tidi­ga­re rese­nä­rer …
LÄS MER »

Kontrollöga
av Niklas Schiöler

Hur kan till­va­ron te sig för en män­ni­ska med tvångs­syndrom? Mycket fack­lit­te­rärt finns skri­vet i ämnet men det behövs skild­ring­ar uti­från …
LÄS MER »
Bild: omslag till Birk Anderssons diktsamling 'Mörk Grön Haiku'

MÖRK GRÖN HAIKU
av Birk Andersson

Nu är han här med sin and­ra hai­ku­sam­ling. Boken kan sägas vara tre i en; först hand­lar det om dagens mil­jö- …
LÄS MER »
Laddar…

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'