START

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk poe­si, beat, haiku-dikt, sen­ryu, hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

VÅRA TITLAR

BILD: omslaget till 'Haiku Åt Folket' av Birk Andersson • dansade människor under en stor röd fana

Haiku Åt Folket
poesi av Birk Anderssson

Birk Andersson är ofta med på upp­läs­ning­ar och har med sina dik­ter kom­mit att roa, oroa och inspi­re­rar lyss­nar­na. Han säger till Lokaltidningen • Malmö/Limhamn (19–09-11) att Haiku Åt Folket kanske är hans sista och att det i så fall blev en tri­lo­gi. Vi får se. Om Birk Andersson » Detta är Anderssons tred­je hai­ku­sam­ling. Liksom …
LÄS MER »
BILD: Ett uppslag ut SvD 190901 med en artikel "Vem skulle jag vara utan mina tvång – en halv människa?" om författaren Niklas Schiöler med att porträtt av honom

om Niklas Schiöler, OCD och boken Kontrollöga

AKTUELLT Under rubri­ken “Vem skul­le jag vara utan mina tvång – en halv män­ni­ska?” skri­ver Maria Carling i Svenska Dagbladet 1 sep­tem­ber 2019 om Niklas Schiölers bok Kontrollöga och hans för­hål­lan­de till tvångs­tan­kar. Schiöler berät­tar öppen­hjär­tigt om vil­ka uttryck de kan ta. “För Niklas är det tan­kar­na och räk­nan­det som är hans tvång. Andra tvät­tar hän­der­na …
LÄS MER »
BILD: Omslag till Folke T. Olofssons 'Mellanrum – fyrtioåtta dikter' i fonden litografi med en å där en bro, en kvarnbyggnad och grönska speglar sig i vattenytan

Mellanrum – fyrtioåtta dikter
av Folke T. Olofsson

Folke T. Olofssons dik­ter är ofta pas­to­ra­la. Något som kanske kan för­kla­ras av hans bak­grund som kyr­ko­her­de. Vi kän­ner vin­den, reg­net och snön. Vi ser fåg­lar, blom­mor och spår av mänsk­ligt liv – gam­malt och nytt – på gott och ont. Också klock­klang hörs. Olofsson hål­ler de exi­sten­ti­el­la frå­gor­na vid liv och han rör vid det …
LÄS MER »
BILD: Omslag till Gatuduvans 'Outsideraura'. Det är gult och titeln och texten är tryckt som urklippta tidningsbokstäver. I mitten ett självporträtt av Gatuduvan

Gatuduvans
Outsideraura

Outsideraura är Gatuduvans nya dikt­sam­ling och den förs­ta delen i Världsmedborgar-tri­lo­gin. Någonstans i peri­fe­rin, i skug­gan, rör sig dik­ter­na och dik­tja­get. I dugg­regn och sol, snö och blåst, liv och död. Fängelser, sunk­kro­gar, his­pan, park­bän­kar, här­bär­gen, till­fäl­li­ga rum. Men det är vac­kert ock­så. Solnedgångar och mån­sken, ett bloss, bad i heligt vat­ten. Vi får föl­ja med …
LÄS MER »
Line

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

 

 

FLER TITLAR

BILD: Omslag till Eva-Li Johanssons 'Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar' och en bild av labyrinten i Chartres (foto: Jeff Saward) med foto av

Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar
av Eva-Li Johansson

Eva-Li Johansson utfors­kar det inre land­ska­pet. Människor har fär­dats dit i alla tider och alla kul­tu­rer. Här finns den beröm­da skat­ten, …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till Anders Melins "Sparven i Kyoto", en ram med ett ett träd och en sparv i samt en stämplar med texterna Anders Melin och Haiku, japan-inspirerat

Sparven i Kyoto
– av Anders Melin

Anders Melin har länge varit intres­se­rad av japansk och kine­sisk reli­gi­on och har ock­så rest och till­bring­at tid i des­sa län­der …
LÄS MER »
BILD: Omslag till Alfonso Ambrossis "Vindens alla barn" med ett stort mänskligt öga i fonden

Vindens alla barn
– av Alfonso Ambrossi

Ambrossi lider kanske av “dikto­ma­ni”. Behovet av att läsa och skri­va går hand i hand och en av de inle­dan­de dik­ter­na …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till Stefan Albrektssons "Sjöstjärna" med stilserad detalj från armen av en sjöstjärna i blått och vitt mot brun bakgrund

Sjöstjärna
– av Stefan Albrektsson

Dikterna i Sjöstjärna är skriv­na med en läng­tan att tala med läsa­ren. De har sin utgångs­punkt i ett barns upp­växt i …
LÄS MER »
BILD: Omslag till Anna Neros 'Krokimodellen' med en skiss av en naken kvinnokropp

Krokimodellen
– av Anna Nero

Samtidigt som vi får kom­ma helt nära kro­ki­mo­del­len, berät­tar Anna Nero om lära­re och kro­ki-ele­ver, om möten med and­ra model­ler, om …
LÄS MER »

Haikumagasinet #1

Fri Press Förlag pre­sen­te­rar HAIKUMAGASINET #1 Tjugo äld­re och nyskriv­na dik­ter av kän­da och okän­da poe­ter i seri­e­for­mat. Tecknare: Sara Lundstedt …
LÄS MER »

Line

ÄNNU FLER TITLAR

BILD: Omslaget till 'Kinas Dharmagäng' av Bo Ranman. Titel och namn är handskrivet och en guldram finnns en bild med sex kinesiska poeter

Kinas Dharmagäng
av Bo Ranman

Fem favo­ri­ter i en Detta är en fak­si­milut­gå­va av de tidi­ga­re utgiv­na tit­lar­na Kakuans Oxherdebilder, Han-shan – Kalla Bergets poe­si, Hårda …
LÄS MER »
Bild: Omslag till Pelle Jagebys och Bo Scharpings "När tåget lämnar stationen", en karta över Europa i rosa ton på en rödvitrutig duk.

När tåget lämnar stationen – minnen, möten, människor – av Pelle Jageby och Bo Scharping

Pelle Jageby och Bo Scharping reser genom Europa till­sam­mans. De har Interrailkort. De vill till Florens och Toscana. I 26 år …
LÄS MER »
Bild: Omslag till Charlotta von Mentzers diktsamling 'Om oss' utgiven på Fri Press förlag januari 2019, bakgrunden är en grundmuren från en husfasad med två stuprör som mynnar ut i rännstenen

Om oss
– dikter av Lotta von Mentzer

Lotta von Mentzers dik­ter kret­sar kring tan­ken att våga bry­ta upp och gå själv­stän­dig. Men där finns ock­så en läng­tan efter …
LÄS MER »

Bruksbilder
– av Robert Jonsson

Robert Jonssons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Visserligen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till …
LÄS MER »

Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2 av Örjan Olsson SYSTRARNA Detta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar …
LÄS MER »
Laddar…

Line