START

Möt äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat- och estrad­po­e­si och nyskri­ven haiku, lokal­histo­ria, rese­be­rät­tel­ser, veten­skap­li­ga tex­ter, roma­ner och novel­ler  ̶  och ännu mer.

Rudi Dutschke (1940–1979)

Rudi Dutschke var en av för­grunds­ge­stal­ter­na i stu­dentre­vol­ten i Tyskland 1968. Han del­tog i pro­tes­ter­na mot Vietnamkriget och han myn­ta­de 1967 parol­len: ”Den långa mar­schen genom insti­tu­tio­ner­na”. Med hänsyft­ning Mao Ze Dongs långa marsch genom Kinas lands­bygd utveck­la­de han en stra­te­gi där stu­dent­ra­di­ka­ler­na skul­le genom utbild­ning av kar­riär för­änd­ra sam­häl­lets insti­tu­tio­ner ini­från. Något som på flera sätt kom att bli …
LÄS MER »

Översättare sökes

SVENSKAENGELSKA Fri Press söker över­sät­ta­re till ett good­will-pro­jekt. Hör av dig om du vill veta mer via kon­takt­si­dan. Dela gär­na ♥ …
LÄS MER »

Lawrence Ferlinghetti 99 år 24/3 2018

En av våra sto­ra poe­tis­ka hjäl­tar, Lawrence Ferlinghetti, fyl­ler 99 år i slu­tet av mars 2018. Själv tyc­ker han inte att det är något att fira att man åld­ras och jag hål­ler med honom, men det är ett utmärkt till­fäl­le att upp­märk­sam­ma en fan­tas­tisk livs­gär­ning och en man, en poet, som ald­rig kli­vit ner från bar­ri­ka­der­na. Han grun­da­de för­la­get och …
LÄS MER »

Lee Harris av Ola Lundqvist

Vem är Lee Harris? Prologen i Ola Lundqvists diktsvit väc­ker und­ran. Men snart för­står vi och bör­jar att kän­na igen saker, stäm­ning­ar, kanske plat­ser. Vad gör vi med våra min­nen när vägar­na leder oss åt oli­ka håll? För att för­sö­ka för­stå vad som hål­ler oss kvar, för att kun­na släp­pa taget, mås­te vi ibland vän­da till­ba­ka. Lee Harris är en …
LÄS MER »

Förnan av Calle Flognman

Calle Flognmans dik­ter bär på tra­di­tion sam­ti­digt som de pekar fram­åt. Bilder från ett för­flu­tet, med inslag av natur och det lant­li­ga, blan­das med moder­ni­te­tens verk­lig­he­ter. Lugnet och den stil­la till­för­sik­ten smy­ger sig på. Dikterna bil­dar med sin mju­ka ton en kon­trast till det många gång­er depres­sivt intro­ver­ta, eller explo­si­va, som vi ofta möter i dagens lyrik. ång­an ur …
LÄS MER »

Henry Hudson av Stefan Thorpenberg

Det här är berät­tel­sen om en modern fors­ka­res miss­lyc­ka­de upp­täckts­färd. Men det hand­lar ock­så om forsk­ning­ens omvand­ling, inte minst de pro­blem som en för­änd­rad forsk­nings­e­tik för med sig. Vad hän­der när fors­ka­re blir bero­en­de av oli­ka finan­siä­rer? Forskningen vid våra uni­ver­si­tet och hög­sko­lor har för­änd­rats under de senas­te decen­ni­er­na. Om fors­ka­re förr ansågs vara teo­re­ti­ker höj­da över verk­lig­he­ten, så för­vän­tas …
LÄS MER »

Line

FLER NYHETER, TITLAR & ARTIKLAR

 

Promenader vid Långsjön av Sten Sture Skaldeman

Under sina pro­me­na­der vid Långsjön upp­täc­ker Skaldeman smått och stort. Han ser dju­ren och väx­ter­na. Han ser res­ter av liv i äld­re tider sam­ti­digt som den nya tiden …
LÄS MER »

Improvisatören av Stefan Thorpenberg

Varför söker sig musi­ker till den fria impro­vi­sa­tio­nen? Vad är skill­na­den mel­lan fär­dig­skri­ven musik och det som idag kal­las fri­form? Vad bety­der den väs­ter­länds­ka skol­mu­si­kens under­vis­ning för musik­for­mer …
LÄS MER »

Svante Vanbarts Vi drog – jorden runt med 68-generationen

Så nåd­de de sina rosa mål Svante Vanbarts Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen (Wahlström & Widstrand 2005) är berät­tel­sen om ett kol­lek­tivs långa resa ifrån Sverige 1973 …
LÄS MER »
Omslag till Anarko Haiku

Anarko Haiku av Birk Andersson

Det är vad det lovar: gräns­lö­sa dik­ter som både roar och oro­ar. Det är friskt och levan­de. Det är pro­test och enga­ge­mang. Anderssons haiku lever i den fria väs­ter­länds­ka …
LÄS MER »
Laddar…