STARTSIDAN

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk poe­si, äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

GILLA & DELA FRI PRESS

Gene­ric selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 
Search in posts 
Search in pages 

NYTT

Dödelsen – händelser i livets gränsland
av IngaMari Solders

Boken vän­der sig till dem som miss­tän­ker att de någon gång kom­mer att dö. Den är skri­ven i hopp om att göra livet något lät­ta­re, …
LÄS MER »
Omslaget till 'Argentinska berättelser' av Åke Sandstedt med ett citat ur boken på blå bakgrund

Argentinska berättelser
av Åke Sandstedt

Argen­tins­ka berät­tel­ser utgår från Sand­sted­ts vis­tel­ser i Bue­nos Aires. Dels från när han var där i mit­ten på 1970-talet och dels från åter­vän­dan­det tju­go­fem år …
LÄS MER »
Omslaget till 'Sedan kommer orden' av Frida Mellström, i tegelrött och vitt kakel med text i flytande blått

Sedan kommer orden
av Frida Mellström

Det hand­lar om Leno­re. Hen­nes man Han­nes är död och hon kän­ner att hen­nes ord är kan­ti­ga och skär sig mot sonen Axels mju­ka. Sce­ner­na …
LÄS MER »
Omslaget till 'Om jag visste att du fanns så skulle jag stanna' av Elisaveta Gräsbeck, med ett barn som sitter på axlarna av en man som en bara ser håret på, med en mörkblå himmel i fonden

Om jag visste att du fanns så skulle jag stanna
av Elisaveta Gräsbeck

Elis­a­ve­ta Gräs­becks dik­ter skul­le kun­na beskri­vas som vykort från oli­ka hörn av verk­lig­he­ten. Som en tan­ke i en bil­kö på väg hem från job­bet. Som …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Hösten sluter sig – Masaoka Shikis haiku' av Bo Ranman, med Skikis porträtt i blyerts av Elin Zetterström

Hösten sluter sig – Masaoka Shikis haiku
av Bo Ranman

Masa­o­ka Shi­ki (1867–1902) lev­de i en tid då Japan snabbt moder­ni­se­ra­des och sam­häl­let genom­gick sto­ra för­änd­ring­ar. Han betrak­tas idag som en av de japans­ka hai­ku­mäs­tar­na …
LÄS MER »
Omslaget till 'Nya jävelskap' av Joakim Becker, med en tänd Zipptändare i rött mot en krämfärgad bakgrund

Nya jävelskap
av Joakim Becker

Nya jävel­skap är Joa­kim Bec­kers sjun­de dikt­sam­ling. Åter tar han sitt sär­skil­da grepp på det han ser och upp­le­ver. Även om det många gång­er blir …
LÄS MER »

Midvinter-Haiku-Quiz!
– Vinnarna är…

1:a pris – Chris­ter Hansson

2:a pris – Kerstin Park

3:a pris – Birk Andersson

Ett litet tröst­pris får ock­så Ola Lindberg.

Vi tac­kar för­stås övri­ga del­ta­ga­re för visat intres­se. För de som är mind­re bevand­ra­de i haiku, som kanske själ­va skri­ver och som vill kom­ma i kon­takt med and­ra utö­va­re, rekom­men­de­ras Svens­ka Hai­kusäll­ska­pet. De har en webb­plats lik­som en Face­book-sida. Vi pas­sar på att öns­ka alla en god fort­sätt­ning på det nya året.

Var­ma häls­ning­ar – Redaktionen

Så här rät­ta­de vi »

POESIJAKTEN
på tema Längtan

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

 

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET