Låt hjärtat tala hjärtats språk
av Eva-Stina Byggmästar

Hennes tidi­ga­re pub­li­ce­ra­de verk har gjort suc­cé och hon har belö­nats med bland annat Frödingpriset, Sveriges Radios Lyrikpris och Bellmanpriset. Den här gång­en leve­re­rar Byggmästar ett lika djupt och vac­kert språk med inspi­ra­tion ifrån öst och Japans kon­temp­la­ti­va Zenmeditationer.

Författaren tar oss med till tece­re­mo­ni­er i hjär­tats tec­ken. Skjutdörrar öpp­nas och plöts­li­ga käns­lor och tan­kar blir kla­ra i gat­lyk­tor­nas eller månens sken. Leenden i enk­la möten spri­der rofylld­het som fyl­ler det inre. Hon släp­per kon­trol­len och låter sig över­ras­kas, nöjer sig med den enk­la till­va­ron. I medi­ta­tio­nen söker hon stillheten.

Det är sam­ma lugn, tyst­nad och käns­la av för­drag­sam­het som berät­tar­ja­get för vida­re till läsa­ren. Tankarna för oss dit där det lil­la blir det stora.

när jag mediterar
är jag både närvarande
och från­va­ran­de samtidigt 

om jag mediterar
sud­das grän­sen mellan
när­va­ro och från­va­ro ut 

I Tangdynastins Kina, en tid när Chán-(Zen-) poe­sin blomst­ra­de, sat­te man ihop de kine­sis­ka skriv­teck­nen för Hjärta och Språk för att få teck­net för Poesi. Hjärtats språk är ock­så Eva-Stina Byggmästars språk.

det tog en hel livstid
för mig att lära mig lyssna
till gat­ste­nar­nas mummel
och gråt att lära mig lyssna
till det osag­da – att lära sig
hjär­tats språk. 

 

”Den anspråks­lö­sa, vita och tun­na boken beskri­ver en resa mot den äkta poesins väsen och sökan­det efter den abso­lu­ta stillheten.”
— Kajsa Lundmark, lek­tör på BTJ, om Låt hjär­tat tala hjär­tats språk


”Det är stil­rent, kon­trol­le­rat och still­samt. Men myc­ket är ändå pre­cis som van­ligt. Kärlek och läng­tan, både i kon­trast och i sam­klang med en exi­sten­ti­ell ensam­het, är teman som all­tid finns hos Byggmästar. Liksom det utta­la­de sökan­det efter en plats där orden och käns­lor­na inte lju­ger utan tillåts att ta den väg och den form de behöver.”
— Sebastian Johans om Låt hjär­tat tala hjär­tats språk i tid­skrif­ten Hufvudstadsbladet.

 

Framsidan på boken 'Låt hjärtat tala hjärtats språk' av Eva-Stina Byggmästar

FP–224 • ISBN: 978–91-88765–81‑9

 

PRIS: 179:-


Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller 

Läs mer om Eva-Stina Byggmästar»

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje