fbpx

Sedan kommer orden
av Frida Mellström

Det hand­lar om Leno­re. Hen­nes man Han­nes är död och hon kän­ner att hen­nes ord är kan­ti­ga och skär sig mot sonen Axels mju­ka. Sce­ner­na väx­lar mel­lan ett nu och ett då när hon gör upp med det för­flut­na i läng­tan efter att kom­ma sin son närmare.

Mell­ströms pro­sa­ly­ris­ka berät­tel­se är ett skå­de­spel med enkel rek­vi­si­ta där fon­den utgörs av den verk­lig­het vi alla för­sö­ker pas­sa in i. Men vi rör oss under ytan när Leno­re gör upp med det förflutna.

 

Leo­no­re är fullt med­ve­ten om att Han­nes inte läng­re finns. Ändå dras hen­nes tan­kar många gång­er oemot­stånd­ligt till­ba­ka. Ock­så till plat­ser­na där han fort­fa­ran­de fanns.

Leo­no­re vet att Han­nes inte läng­re finns. Men kan hon för­stå det? Och hur ska hon se att sonen finns kvar och att hon själv fak­tiskt lever?

Omslaget till 'Sedan kommer orden' av Frida Mellström, i tegelrött och vitt kakel med text i flytande blått

FP–184 • ISBN: 978–91-88765–43‑7

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag