Längs vägen del fyra – utan byxor i Essaouira
av Bo Ranman

Det­ta är den avslu­tan­de delen av seri­en. Ran­man ver­kar leta efter något och han gör det i fot­spå­ren av tidi­ga­re rese­nä­rer. Flera plat­ser vitt­nar om befolk­ning­ens kamp för fred, fri­het och rättvisa.

Det hand­lar om resor… Det är all­tid spän­nan­de att besö­ka oli­ka län­der och kul­tu­rer. Men främst hand­lar det om alla män­ni­skor jag mött. En del har jag fort­fa­ran­de kon­takt med, vi brev­väx­lar, skri­ver till varand­ra på nätet… Någ­ra träf­far jag allt som oftast”, säger Ran­man med ett brett leende.

Läsa­ren får föl­ja med till Nord­af­ri­ka, mili­tär­dik­ta­tu­rens Tur­ki­et, och till sjut­ti­o­ta­lets para­diss­trän­der i den gre­kis­ka övärl­den. Ran­man besö­ker den ogäst­vän­li­ga packi­sen i Ark­tis och en desto mer gäst­vän­lig liten by i det inre av Ama­zo­nas. Kon­tras­ter­na är sto­ra, sär­skilt i jäm­fö­rel­se med hur det är här hem­ma i Sve­ri­ge. Men det kan te sig gans­ka annorlun­da i Ran­mans kol­lek­tiv i Bill­dal ock­så, eller i en gran­risko­ja i Hälsingland.

Den­na sam­ling berät­tel­ser är skri­ven för att öpp­na och inspi­re­ra var­je läsa­re till egna resor och insikter.

Längs vägen i webbshoppen »