Frida Mellström


Fri­da Mell­ström, född 1977, är upp­vux­en i Gäv­le och bor i Alingsås. I sina tex­ter vill hon berät­ta om skör­he­ten hos oss män­ni­skor. Något som kom­mer till uttryck i Sedan kom­mer orden som är hen­nes förs­ta bok.

Fri­das lit­te­rä­ra röst har for­mats i ama­tör­te­a­tern och folk­hög­sko­lan. Efter tea­ter­pe­da­gog­ut­bild­ning­en på Marie­borgs folk­hög­sko­la, stu­de­ra­de hon skri­van­de på flera folk­hög­sko­lor – Ölands, Nor­dis­kas och Sör­äng­ens – och hon har sedan dess skri­vit för tea­ter, radio och musikal.

Bakom sig har hon bland annat manus till Är upp­satt av “Kvar­terste­a­tern” i Norr­kö­ping 2005, som musi­kal på “Scen Gave­li­us” i Stock­holm 2007 och “Die­sel­verk­sta­den” i Sick­la 2009, samt musik­te­a­tern Vack­ra ni på Bou­le­vard­te­a­tern i Stock­holm 2015. Till Radi­o­te­a­tern skrev hon Lyss­nan­det som sän­des 2011.

Tidi­ga­re har hon ock­så arbe­tat som under­skö­ters­ka med män­ni­skor som har funk­tions­va­ri­a­tio­ner. Idag job­bar hon som stu­die — och yrkes­väg­le­da­re inom vux­en­ut­bild­ning­en. Arbe­tet har lett till många möten med män­ni­skor där hon upp­täc­ker hur skör­he­ten och ens­lig­he­ten – när vi törs dela den – ska­par den gemen­skap var­i­från mening och styr­ka kan byg­gas. Det har ock­så gett erfa­ren­he­ter som hon har med sig in i sitt skapande.

Det hon skild­rar i Sedan kom­mer orden är inte själv­upp­levt. Men hon säger: ”Jag bod­de nära en tåg­sta­tion ett tag. Det hän­de att den som hade bråt­tom kor­sa­de spå­ret där, utma­na­de ödet. På per­rong­en fanns ett målat streck, ett säker­hets­av­stånd. Det var nött och skilj­de flera cen­ti­me­ter i bredd på sina stäl­len. Jag vet, för en kväll mät­te jag avstån­det mel­lan det och per­rong­kan­ten med ett måttband.”

Vi vid­tar före­byg­gan­de säker­hets­åt­gär­der, menar hon. Instal­le­rar petskydd och trapp­grind. Trä­nar hjärt – lung­rädd­ning. Kör bran­döv­ning­ar, bär hjälm. Vi utma­nar trygg­he­ten. Vi kor­sar tågspår.

Om det Mell­ström skri­ver ska någon ha sagt att det är ”Vil­ja och kraft med ener­gin rik­tad inåt”. Kanske når den ock­så oss.

Frida Mellström på Facebook »

Omslaget till 'Sedan kommer orden' av Frida Mellström, i tegelrött och vitt kakel med text i flytande blått

FP–184 • ISBN: 978–91-88765–43‑7

Läs om boken 
Sedan kommer orden »

One comment

Comments are closed.