Hoppa till innehåll

Oskiftat arv av Mija Åhlander

  • av Dag Persson

 

”Mina röt­ter och mina dröm­mar kan ing­en ta ifrån mig och dik­ter ska­pas av min­nen, kok­kaf­fe, läs­hung­er, kär­le­ken till orden och fan­ta­sin”, säger hon. Hennes fyti­otvå dik­ter är en kär­leks­för­kla­ring till tidi­ga­re gene­ra­tio­ner och till barn­do­men. Men de fun­ge­rar sam­ti­digt som väckarklocka.

När Åhlander lyf­ter upp sådant som annars kanske fal­ler i glöms­ka får vi möj­lig­het att stan­na upp – pre­cis så som män­ni­skor­na i hen­nes dik­ter gör. De ver­kar ju leva sina liv just då och där de befin­ner sig.

Det är klart att de dröm­mer sig bort ibland och kanske var allt inte bätt­re förr. Men oav­sett hur de hade det, gör Åhlander dem levan­de och vi kan kän­na igen oss. Poesin blir på så sätt en helan­de mot­kraft i vår tid av has­tig­het och effek­ti­vi­tet, med alla de avstånd som ing­en maskin någon­sin kan över­bryg­ga. Dikterna kan fun­ge­ra som verk­lig­hets­flykt men de kan ock­så leda oss när­ma­re våra röt­ter – och oss själva.

30
Svartnade fjolårsäpplen
klam­rar sig fast på den gren
där våren gör rosa­vi­ta blommor
Svartnade fjolårsäpplen
blev kvar efter tor­kans som­mar, gräsets
knas­ter­tor­ra död och den förtvivlade
nödslak­ten         rosa­vi­ta blommor;
en astrakan
en gra­venste­in, en vildapel
och där – ett glasäp­pel­träd som vill göra nytta
Tomma vin­bärs­snäc­kor följer
räf­sans rän­der, blir bur­na, lagda
på den kök­ken­möd­ding som byggt sig
en plats i mig          i trädgården
Inte läng­re för att kla­ra livhanken
Inga pota­tis­få­ror, inga gall­ra­de morötter,
inga höganäskrus att fyl­la med lingonmos
Bara till lyst – och ändå – vem vill vara
bara till lyst – vara
Blomma men inte bära frukt – inte nyt­ta till>
Staren tar livet av en daggmask
Jag dric­ker mitt morgonkaffe 

Omslaget till 'Oskiftat arv' dikter av Mija Åhlander med en svärmors tunga i passepartout

FP-241ISBN 978–91-88765–89‑5

Ett åter­kom­man­de tema i Åhlanders dik­ter är ett slags ”under­i­från­per­spek­tiv” vil­ket lig­ger i lin­je med hen­nes tidi­ga­re utgiv­na novell­sam­ling och hen­nes bidrag i oli­ka anto­lo­gi­er och tid­skrif­ter. Det är de ”små män­ni­skor­nas” liv hon skild­rar, allt­så det vi säl­lan eller ald­rig möter i det medi­a­la bru­set. Hon ser dju­pet och skön­he­ten i män­ni­skan så som den är, och för­sö­ker att sät­ta ord på de exi­sten­ti­el­la frå­gor­na så att de fak­tiskt går att begripa.

 

Läs mer om Mija Åhlander och hennes skrivande » 

PRIS: 176:-

KÖP NU frakt­fritt direkt från förlaget

 

 

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!