Hoppa till innehåll

Mija Åhlander

  • av Dag Persson

Mija Åhlander har en Filosofie magis­ter i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap vid Linnéuniversitetet och stu­di­er i kre­a­tivt skri­van­de. Hon har del­ta­git i fri­ståen­de skrivar­kur­ser i regi av folk­hög­sko­lor. I oli­ka sam­ma­hang hål­ler hon före­läs­ning­ar med sam­tal, kur­ser och works­hops kring arbe­tar­lit­te­ra­tur och skön­lit­te­rärt skrivande.

I sina novel­ler – eller berät­tel­ser – är utgångs­punk­ten all­tid indi­vi­der­na, deras ”själs­liv” och hur de för­hål­ler sig till varand­ra. Inramningen blir inte säl­lan den dras­tis­ka för­vand­ling svenskt sam­häl­le och kul­tur genom­li­der sedan 1900-talets sena­re hälft och fram­åt – dock utan att ald­rig läm­na det inti­ma och mel­lan­mänsk­li­ga – män­ni­skan av kött och blod. Allvaret finns där med kär­lek och vre­de men ock­så ock­så gläd­je och humor – och hopp.

2020 pub­li­ce­ra­des hen­nes novell­sam­ling Känn på mina ben (Lava) med nio kor­ta­re berät­tel­ser. Där möter vi bland annat män­ni­skor i för­hål­lan­den som drab­bas av orm­bett och upp­brott, om för­un­der­li­ga som­mar­lovs­nät­ter och om en kvin­na som bestäm­mer sig för att lie­ra sig med en skogsmus.

Under 2021–2022 var Åhlander Region Kronobergs repre­sen­tant i Skrivyta Syd. Detta är ett konst­när­ligt skön­lit­te­rärt utveck­lings­pro­jekt för för­fat­ta­re, där hon bland annat fick manuscoach­ning och pas­sa­de på att för­bätt­ra sina kun­ska­per om för­lags­värl­den och hur hon som för­fat­ta­re kan för­hål­la sig till de vill­kor som finns där. Som ett resul­tat av hen­nes eget skri­van­de kun­de boken Oskiftat arv kom­ma ut här på Fri Press förlag.

Omslaget till 'Oskiftat arv' dikter av Mija Åhlander med en svärmors tunga i passepartout

FP-241ISBN 978–91-88765–89‑5

Åhlander har ingått i Föreningen Arbetarskrivares sty­rel­se och bidra­git med novel­ler i för­e­ning­ens antologier.

Deltagande i antologier:
  • Jag har tänkt myc­ket på oss och våra utmat­ta­de krop­par (Föreningen Arbetarskrivare 2018)
  • Världen vi läm­nar (Föreningen Arbetarskrivare 2020)
  • amma arbe­te arv (Föreningen Arbetarskrivare 2022)
  • Faktum Novell 2020
Med dikter, krönikor, recensioner och noveller i tidskrifter:
  • KLASS
  • Populär poe­si
  • Revansch
  • Ekopoesi

Åhlander är med­lem i för­e­ning­en Ord i Kronoberg, Författarcentrum Syd och Smålands författarsällskap.

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!