Mija Åhlander

Mija Åhlander har en Filosofie magis­ter i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap vid Linnéuniversitetet och stu­di­er i kre­a­tivt skri­van­de. Hon har del­ta­git i fri­ståen­de skrivar­kur­ser i regi av folk­hög­sko­lor. I oli­ka sam­ma­hang hål­ler hon före­läs­ning­ar med sam­tal, kur­ser och works­hops kring arbe­tar­lit­te­ra­tur och skön­lit­te­rärt skrivande.

I sina novel­ler – eller berät­tel­ser – är utgångs­punk­ten all­tid indi­vi­der­na, deras ”själs­liv” och hur de för­hål­ler sig till varand­ra. Inramningen blir inte säl­lan den dras­tis­ka för­vand­ling svenskt sam­häl­le och kul­tur genom­li­der sedan 1900-talets sena­re hälft och fram­åt – dock utan att ald­rig läm­na det inti­ma och mel­lan­mänsk­li­ga – män­ni­skan av kött och blod. Allvaret finns där med kär­lek och vre­de men ock­så ock­så gläd­je och humor – och hopp.

2020 pub­li­ce­ra­des hen­nes novell­sam­ling Känn på mina ben (Lava) med nio kor­ta­re berät­tel­ser. Där möter vi bland annat män­ni­skor i för­hål­lan­den som drab­bas av orm­bett och upp­brott, om för­un­der­li­ga som­mar­lovs­nät­ter och om en kvin­na som bestäm­mer sig för att lie­ra sig med en skogsmus.

Under 2021–2022 var Åhlander Region Kronobergs repre­sen­tant i Skrivyta Syd. Detta är ett konst­när­ligt skön­lit­te­rärt utveck­lings­pro­jekt för för­fat­ta­re, där hon bland annat fick manuscoach­ning och pas­sa­de på att för­bätt­ra sina kun­ska­per om för­lags­värl­den och hur hon som för­fat­ta­re kan för­hål­la sig till de vill­kor som finns där. Som ett resul­tat av hen­nes eget skri­van­de kun­de boken Oskiftat arv kom­ma ut här på Fri Press förlag.

Omslaget till 'Oskiftat arv' dikter av Mija Åhlander med en svärmors tunga i passepartout

FP-241ISBN 978–91-88765–89‑5

Åhlander har ingått i Föreningen Arbetarskrivares sty­rel­se och bidra­git med novel­ler i för­e­ning­ens antologier.

Deltagande i antologier:
  • Jag har tänkt myc­ket på oss och våra utmat­ta­de krop­par (Föreningen Arbetarskrivare 2018)
  • Världen vi läm­nar (Föreningen Arbetarskrivare 2020)
  • amma arbe­te arv (Föreningen Arbetarskrivare 2022)
  • Faktum Novell 2020
Med dikter, krönikor, recensioner och noveller i tidskrifter:
  • KLASS
  • Populär poe­si
  • Revansch
  • Ekopoesi

Åhlander är med­lem i för­e­ning­en Ord i Kronoberg, Författarcentrum Syd och Smålands författarsällskap.

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje