FRI PRESS FÖRLAG

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk poe­si, äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

GILLA & DELA FRI PRESS

Gene­ric selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 

Omslaget till 'Haikumagasinet #3' med en groda som simmar under vattnet i en damm

 

Då var det dags; tred­je num­ret av Hai­ku­mag­si­net har kom­mit med en ladd­ning nya “hai­ga”. Hai­ga – dikt till­sam­mans med bild – är lika gam­mal som haikun själv. De älds­ta kän­da är från 1600-talet men de konst­när­li­ga röt­ter­na är bra myc­ket äld­re. Under “Edo-peri­o­den” var det­ta att kom­po­ne­ra en haiku och måla en bild till ock­så ett sätt att umgås. Inspi­re­rar det till efterföljd? 

Många konst­nä­rer har allt sedan dess hål­lit tra­di­tio­nen vida­re och inte minst de sto­ra hai­ku­mäs­tar­nas dik­ter har bli­vit före­mål för många kom­po­si­tio­ner. Att inspi­ra­tio­nen spri­dit sig vida­re in i vår tid märks, inte minst då vi kan se hur dagens haiku­dik­ta­re ska­par kol­lage med foto­gra­fer och bil­der för att sedan spri­da dem på nätet. 

Se mer om Haikumagasinet #3 här »

Svårt att välja i skaparglädjen

I det­ta num­mer av Hai­ku­ma­ga­si­net bidrar någ­ra nya illust­ra­tö­rer varav tre är ele­ver vid Cyber­gym­na­si­et i Mal­mö. Tolk­ning­ar­na vari­e­rar, pre­cis som det bru­kar vara med haiku.

Ele­ver­na i klas­sen fick i upp­drag av sin lära­re, Christi­na Karls­son, att göra tolk­ning­ar av haiku. Eftersom alla illust­ra­tio­ner inte kun­de vara med, vill vi gär­na visa de övri­ga bidra­gen här.

Klicka på bilden och se deras bidrag!

kollage med illustrationerna i litet format

Klicka på bilden och se deras bidrag!

 

NYA TITLAR

Avlägsen koltrast
av Helena Heyman

En avläg­sen kol­trast finns vis­ser­li­gen med, men oftast tar hon oss helt nära där hon delar med sig av sin­nes­in­tryck, tan­kar och käns­lor. Ibland målar …
LÄS MER »

Från tiderna och rummet
av Peter Svensson

Haikun är en kort­fat­tad dikt­form. Med ett litet antal ord anty­der den det sam­man­hang som utgör ögon­blic­ket. Dik­ta­rens nu kaps­las in i de fåta­li­ga orden …
LÄS MER »

Dödelsen – händelser i livets gränsland
av IngaMari Solders

Tweet Boken vän­der sig till dem som miss­tän­ker att de någon gång kom­mer att dö. Den är skri­ven i hopp om att göra livet något …
LÄS MER »
Omslaget till 'Argentinska berättelser' av Åke Sandstedt med ett citat ur boken på blå bakgrund

Argentinska berättelser
av Åke Sandstedt

Argen­tins­ka berät­tel­ser utgår från Sand­sted­ts vis­tel­ser i Bue­nos Aires. Dels från när han var där i mit­ten på 1970-talet och dels från åter­vän­dan­det tju­go­fem år …
LÄS MER »
Omslaget till 'Sedan kommer orden' av Frida Mellström, i tegelrött och vitt kakel med text i flytande blått

Sedan kommer orden
av Frida Mellström

Det hand­lar om Leno­re. Hen­nes man Han­nes är död och hon kän­ner att hen­nes ord är kan­ti­ga och skär sig mot sonen Axels mju­ka. Sce­ner­na …
LÄS MER »
Omslaget till 'Om jag visste att du fanns så skulle jag stanna' av Elisaveta Gräsbeck, med ett barn som sitter på axlarna av en man som en bara ser håret på, med en mörkblå himmel i fonden

Om jag visste att du fanns så skulle jag stanna
av Elisaveta Gräsbeck

Elis­a­ve­ta Gräs­becks dik­ter skul­le kun­na beskri­vas som vykort från oli­ka hörn av verk­lig­he­ten. Som en tan­ke i en bil­kö på väg hem från job­bet. Som …
LÄS MER »

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET