Hoppa till innehåll

Väster om Kråketorp
poesi av Tina K Persson

  • av Dag Persson

 

Den ytt­re ramen – fon­den – i Tina K Perssons senas­te dikt­sam­ling är ett pro­jekt: reno­ve­ring­en av ett äld­re hus på lan­det, ”något verk­ligt påtag­ligt och fysiskt”. Men gans­ka snart inser vi att dik­ter­na ock­så omfat­tar ett slags rela­tions­dra­ma där pro­jek­tet även omfat­tar famil­jen och relationerna.

Liksom i all hen­nes poe­si rör hon sig på flera plan. Där finns en stark kär­leks­re­la­tion och där fram­trä­der barn och någon slags upp­gö­rel­se mel­lan vux­na människor.

Bland de bil­der hon fram­ma­nar åter­kom­mer den när dik­tja­get speg­lar sig i en damm. Kanske ska den ses som en sym­bol för det undermedvetna.

Det är inte bara sträc­kan delat med tiden
Katten jamar ängs­ligt under husgrunden
Jag dop­par en faluröd kalligrafi
i dam­mens öpp­na vatten

Omslaget till 'Väster om Kråketorp', poesi av Tina K Persson med titeln på en plåtskylt uppskruvad på en brädvägg med rosor i nederkanten

FP–240 • ISBN: 978–91-88765–88‑8

Med Väster om krå­ke­torp visar Tina K Persson ännu ett prov på sin mångsidig­het. Vi kan vis­ser­li­gen kän­na igen ett slags möns­ter där hon så ofta lyc­kas att väva ihop det ytt­re med det inre. Som läsa­re kan vi ana hur våra egna erfa­ren­he­ter och dröm­mar på flera plan fak­tiskt häng­er sam­man – mate­ri­ellt, soci­alt och andligt. 

Galaxen, Växjö bib­li­o­tek • 29 okto­ber 2022
foto: Stefan Nilsson

PRIS: 176:-


Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

 Line

Bläddra och se några sidor i boken!

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!