Hoppa till innehåll

Tina K Persson

  • av Dag Persson
Tina K Persson, foto: Stefan Nilsson

Växjöflickan Tina bör­ja­de rida vid nio års ålder. Hon lär­de sig häs­tens ana­to­mi, varten­da ben i krop­pen och teck­na­de av dem med pre­ci­sion. Riktigt var­för vet hon inte men hon väx­la­de över till uttrycks­om­rå­det: orden. Kanske vil­le hon utma­na sig själv.

”Att jag skul­le bli poet var på något sätt inskri­vet i mig. Som sex­å­ring skrev jag på lap­par, släng­de dem för att jag trod­de nog att jag var väl­digt udda. Knäpp, rent av.” Vid sex­ton skrev hon sin förs­ta exi­sten­ti­el­la lång­dikt vil­ket blev den rik­ti­ga startpunkten.

Läsningens gåva kom från moders­si­dan. Och så kän­de hon det där sto­ra behov av att under­sö­ka den värld hon kom­mit till. Men med sin arbet­ar­bak­grund hop­pa­de hon tidigt ut i arbets­li­vet – för att gå ”den långa, kro­ki­ga vägen”. Det blev jobb i äldre­vår­den och som häst­skö­ta­re, lär­lings­jobb som teck­na­re på ett stort före­tag. Layout en tid. Och så lite på luf­fen i Spanien.

Hon fann sina sti­gar och efter att ha läst in nöd­vän­di­ga ämnen på folk­hög­sko­la blev det lit­te­ra­tur­ve­ten­skap i Göteborg och till­ba­ka till Växjö där hon fick jobb på en taltidning.

”Jag har all­tid tyckt om att använ­da rös­ten. Har all­tid sjung­it. I kyr­ko­kö­rer och i amatörband.”

Tina K Persson läser dikter på Poesimässan 2023.

KLICKA OCH BOKA!

 

Under sex­ton år skrev hon sedan bokre­cen­sio­ner för Smålandsposten. Fem vec­kor på ett frakt­far­tyg blev artik­lar om sjö­re­san: ”Ombord på Wintermoon”. Undersökandet fort­sat­te där begrepp som tid, spår, dröm­mar och livs­vill­kor blev vik­ti­ga. Det intui­ti­va och det lång­sik­ti­ga arbe­tet med ord och mening­ar ver­ka­de paral­lellt, all­tid i ett för­sök att ”pej­la med den inre blic­ken”. På så sätt pågick det egna skri­van­det hela tiden bredvid.

Vid 30 träf­fa­de hon sin man och blev bonus­mam­ma. Dikterna kom att hand­la om att reno­ve­ra hus och sam­ti­digt hålla ihop en slags familj. 2005 debu­te­ra­de hon med Sjunger mig in i dig (Artéa Förlag) som kom att kal­las ”Mogen som ett som­ma­räpp­le” i Lyrikvännens bok­klubb. Andra boken kom året där­ef­ter: Högläsning för hun­dar (Artéa Förlag) vil­ken blev ”Veckans bokval” i Svenska Dagbladet.

2012 kom Album för för­lo­ra­de bil­der – dik­ter (palatset.poesi) som i för­läng­ning­en har lett till en musik­po­e­tisk före­ställ­ning till­sam­mans med Lennart Dr Blues. Tillsammans med maken, Stefan Nilsson, kom 2015 Liv med hund (Tassenochboken).

”Hundarna hade kom­mit in i mitt liv och häs­tar­na sprung­it ut.”

2017 kom dikt­sam­ling­en I en kly­ka av otid (palatset.poesi) och 2019 idé­ro­ma­nen Livet i all enkel­het (Ekström & Garay).

De senas­te åren har det bli­vit mer konst-per­for­man­ce, utby­tesut­ställ­ning i Tyskland, ”Beat poetry” i Kosovo och poe­si­upp­läs­ning i Houston. Medlemskapet i atel­jé­för­e­ning­en Italienska palat­set har inne­bu­rit flera kon­tak­ter och projekt.

Omslaget till 'Tecken för häst – en triptyk' av Tina K Persson med remix av bild från grottmålning i Lascaux II, foto: Jack Versloot

Men häs­ten kom till­ba­ka; Tina K Persson gjor­de en upp­le­vel­se­rik bil­re­sa genom sex del­sta­ter i USA. I South Dakotas prä­ri­e­lik­nan­de land­skap fick hon änt­li­gen rida igen.

2021 kom hon här på Fri Press med diktsvi­ten Tecken för häst – en trip­tyk.

Läs om Tecken för häst – en triptyk »
Omslaget till 'Väster om Kråketorp', poesi av Tina K Persson med titeln på en plåtskylt uppskruvad på en brädvägg med rosor i nederkanten

Här på Fri Press (okto­ber 2022) kom Tina K Persson med diktsvi­ten Väster om Kråketorp. Den hand­lar till det ytt­re om reno­ve­ring­en av ett gam­malt hus. Men hon rör sig på fler plan och pre­cis som i livets oli­ka pro­jek­tet hän­der saker inom diktjaget.

 

Läs om Väster om Kråketorp »

 

Tina K Perssons hemsida

Tina K Persson på Facebook »
Tina K Persson på Instagram

 

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!