Hoppa till innehåll

No Mad Living
av Jan Svante Vanbart

  • av Dag Persson

Detta är berät­tel­sen om ”The Illuminated Elephants”, en modern rebell­stam och deras kalej­do­sko­pis­ka även­tyr där de möter spän­nan­de män­ni­skor och upp­täc­ker fan­tas­tis­ka plat­ser. De lär sig om konst och hant­verk, om ritu­a­ler och tra­di­tio­ner. Med sina avant­gar­dis­tis­ka tea­ter­skå­de­spel spri­der de – med humor och all­var – ock­så visio­nen om att det går att leva i har­mo­ni med natu­ren, ett klokt alter­na­tiv till den många gång­er för­ödan­de livs­stil som kän­ne­teck­nar den väs­ter­länds­ka kulturen.

BILD: åtta av The Illuminated Elephants ligger i en cirkel med huvudena vända mot varandra
Åtta av The Illuminated Elephants i cirkel

NO MAD LIVING är en upp­föl­ja­re på Jan Svante Vanbarts tidi­ga­re bok Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen (Wahlström & Widstrand 2005). Den inleds ock­så med en sam­man­fatt­ning av resan som star­ta­de 1973 vid det smått legen­da­ris­ka kol­lek­ti­vet ”Drakabygget” i nord­väst­ra Skåne – genom Europa och Asien, via Australien – till Mexiko, dit de kom fram i april 1975.

Nu fär­das de upp till USA och sedan till­ba­ka till Mexiko. Boken är inde­lad i fyr­tio­sju kapi­tel med rubri­ker som ”Haiti Babas Died Here”, ”Soma”, ”A new Base”, ”The White Mountains”, ”The Tucson event”, ”Nihe nahu­ko pue­blo” och ”Huehuecoyotl”.

Även om ”The Illuminated Elephants” all­tid är på väg blir deras uppe­håll ibland lite läng­re. Som läsa­re kan en efter ett tag tän­ka att möten och upp­täck­ter inte ver­kar vara någ­ra till­fäl­lig­he­ter. Förmodligen är deras spe­ci­el­la sökan­de en kom­bi­na­tion med den inbju­dan­de öppen­het de möter. Det är ju det 1970-tal som ofta kän­ne­teck­nas av ”pea­ce, love and understan­ding”. Nya värl­dar, and­li­ga och ibland psy­ke­de­lis­ka upp­le­vel­ser, skräm­mer dem inte utan ger inspi­ra­tion att gå vida­re mot ett mål som till slut kom­mer att fram­stå i klararhet.

BILD: Ansiktsmålade ansikten och kroppar projicerade med psykedeliska mönster
Ansikten och krop­par pro­ji­ce­ra­de med psy­ke­de­lis­ka mönster

Om Jan Svante Vanbart »

BILD: The Illuminated Elephants når platsen där de etablerar ekobyn Huehuecoyotl
The Illuminated Elephants når plat­sen där de eta­ble­rar eko­byn Huehuecoyotl

Resan avslu­tas 6 mars 1982 när The Illuminated Elephants når fram till plat­sen i Mexiko där de eta­ble­rar eko­byn Huehuecoyotl. Men de stan­nar inte upp. Engagemang i mil­jö- och ”alter­na­tiv­rö­rel­sen”, åter­kom­man­de resor och and­ra grup­per som besökt dem, har bidra­git till fler eko­byar i regionen.

”To be con­ti­nu­ed, alltså”!

BILD: Omslaget till 'No Mad Living' av Jan Svante Vanbart

FP–145 • ISBN: 978–91-88765–20‑8

Boken i webbshoppen »


Utdrag från No Mad Living

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!