No Mad Living
av Jan Svante Vanbart

Detta är berät­tel­sen om ”The Illuminated Elephants”, en modern rebell­stam och deras kalej­do­sko­pis­ka även­tyr där de möter spän­nan­de män­ni­skor och upp­täc­ker fan­tas­tis­ka plat­ser. De lär sig om konst och hant­verk, om ritu­a­ler och tra­di­tio­ner. Med sina avant­gar­dis­tis­ka tea­ter­skå­de­spel spri­der de – med humor och all­var – ock­så visio­nen om att det går att leva i har­mo­ni med natu­ren, ett klokt alter­na­tiv till den många gång­er för­ödan­de livs­stil som kän­ne­teck­nar den väs­ter­länds­ka kulturen.

BILD: åtta av The Illuminated Elephants ligger i en cirkel med huvudena vända mot varandra
Åtta av The Illuminated Elephants i cirkel

NO MAD LIVING är en upp­föl­ja­re på Jan Svante Vanbarts tidi­ga­re bok Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen (Wahlström & Widstrand 2005). Den inleds ock­så med en sam­man­fatt­ning av resan som star­ta­de 1973 vid det smått legen­da­ris­ka kol­lek­ti­vet ”Drakabygget” i nord­väst­ra Skåne – genom Europa och Asien, via Australien – till Mexiko, dit de kom fram i april 1975.

Nu fär­das de upp till USA och sedan till­ba­ka till Mexiko. Boken är inde­lad i fyr­tio­sju kapi­tel med rubri­ker som ”Haiti Babas Died Here”, ”Soma”, ”A new Base”, ”The White Mountains”, ”The Tucson event”, ”Nihe nahu­ko pue­blo” och ”Huehuecoyotl”.

Även om ”The Illuminated Elephants” all­tid är på väg blir deras uppe­håll ibland lite läng­re. Som läsa­re kan en efter ett tag tän­ka att möten och upp­täck­ter inte ver­kar vara någ­ra till­fäl­lig­he­ter. Förmodligen är deras spe­ci­el­la sökan­de en kom­bi­na­tion med den inbju­dan­de öppen­het de möter. Det är ju det 1970-tal som ofta kän­ne­teck­nas av ”pea­ce, love and understan­ding”. Nya värl­dar, and­li­ga och ibland psy­ke­de­lis­ka upp­le­vel­ser, skräm­mer dem inte utan ger inspi­ra­tion att gå vida­re mot ett mål som till slut kom­mer att fram­stå i klararhet.

BILD: Ansiktsmålade ansikten och kroppar projicerade med psykedeliska mönster
Ansikten och krop­par pro­ji­ce­ra­de med psy­ke­de­lis­ka mönster

Om Jan Svante Vanbart »

BILD: The Illuminated Elephants når platsen där de etablerar ekobyn Huehuecoyotl
The Illuminated Elephants når plat­sen där de eta­ble­rar eko­byn Huehuecoyotl

Resan avslu­tas 6 mars 1982 när The Illuminated Elephants når fram till plat­sen i Mexiko där de eta­ble­rar eko­byn Huehuecoyotl. Men de stan­nar inte upp. Engagemang i mil­jö- och ”alter­na­tiv­rö­rel­sen”, åter­kom­man­de resor och and­ra grup­per som besökt dem, har bidra­git till fler eko­byar i regionen.

”To be con­ti­nu­ed, alltså”!

BILD: Omslaget till 'No Mad Living' av Jan Svante Vanbart

FP–145 • ISBN: 978–91-88765–20‑8

Boken i webbshoppen »


Utdrag från No Mad Living

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje