Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Bild: Vinjett, monogram till 'Marias Mirakulösa Döttrar' föreställande en uppåtvänd gaffel flankerad av två gripar och sirliga blommor

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2
av Örjan Olsson

Bild: omslaget till Örjan Olssons första bok 'Systrarna'; en ung kvinna med vinden i sitt hår och med ett litet kors hängande i en tunn kedja runt halsen; i bakgrunden en rödorange dramatisk himmel och silhuetten av ännu en kvinna

SYSTRARNA

Det­ta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar sig i 1600- och 1700-talets nysvens­ka pro­vins Skå­ne. I en by får för­äld­rar­na svårt att att gif­ta bort sin dot­ter Hes­ter som snart utmär­ker sig som självsväl­tan­de “mira­kel”. Sam­ti­digt miss­tänks en okänd kvin­na för mord som tycks ha under­li­ga kopp­ling­ar till Hes­ter. Mörk­ret är tungt men dött­rar­nas okuv­li­ga vil­ja lyser ige­nom i den­na ”crosso­ver” mel­lan histo­risk fan­ta­sy och realism.

Mari­as Mira­ku­lö­sa Dött­rar: Syst­rar­na i webbshoppen »

 

 

Bild: omslaget till Örjan Olssons andra bok 'Stenhuggaren'; en ung kvinna med ett litet kors hängande i en tunn kedja runt halsen; bakgrunden går helt i blått och man anar ett kvarnhjul i bakgrundenSTENHUGGAREN

I and­ra delen av ”Mari­as Mira­ku­lö­sa Dött­rar” vän­der vi till­ba­ka till Hes­ters och Jon­nas barn­dom. Det är sent 1600-tal. I den nysvens­ka pro­vin­sen Skå­ne sat­sas det på fram­ti­den. Den som kan rof­far åt sig, medan sva­ga och utsat­ta blir än fat­ti­ga­re. Svå­rast är att kla­ra sig som ensam­stå­en­de kvin­na. Hes­ters mor Maria gör allt för att slip­pa gif­ta om sig efter sin make sten­hug­ga­rens död. När nöden blir för stor anmä­ler hon sig till präs­ten som ”ledig” änka. Det omhän­der­tag­na bar­net Jon­na skic­kas till hos­pi­ta­let för van­fö­ra. Någ­ra år sena­re får Hes­ter sta­tus som självsväl­tan­de ”mira­kel”.

Mari­as Mira­ku­lö­sa Dött­rar: Sten­hug­ga­ren i webbshoppen »

 

 

Om Örjan Olsson »

One comment

Comments are closed.