Anarcho Haiku
av Birk Andersson

Detta är Birk Anderssons förs­ta dikt­sam­ling på eng­els­ka. Flera av dik­ter­na har över­satts från hans tidi­ga­re böc­ker på svenska.

Andersson har tidi­ga­re pub­li­ce­rat flera haiku-dik­ter på eng­els­ka i tid­skrif­ter och anto­lo­gi­er. Flertalet av des­sa är dock inte inklu­de­ra­de i den här boken eftersom de inte upp­skat­ta­des till­räck­ligt av vän­ner, kol­le­gor, läsa­re, nära och kära, samt av Andersson själv. Istället inne­hål­ler den här pub­li­ka­tio­nen anar­kis­tisk haiku, som för­hopp­nings­vis kan spri­da haiku till folket.

city walk
a songbird
in the headphones 

fireworks
ain’t the stars
enough? 

Om du är van vid haiku så inne­hål­ler den här boken vare sig tra­di­tio­nel, fri eller abstrakt haiku.

Om du är van vid sam­ti­da poe­si så inne­hål­ler den här boken vare sig visu­ell- eller expe­ri­men­tell poe­si, spo­ken word eller bilder.

Om du inte är van vid vare sig haiku eller poe­si så behö­ver du inte oroa dig för någon­ting – den här boken inne­hål­ler anar­kis­tisk haiku.

 

Läs mer om Birk Andersson»

 

Omslaget till 'Anarcho Haiku' av Birk Anderssson

FP–217 • ISBN: 978–91-88765–74‑1

 

 

 

PRIS: 150:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller


Line

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje