Birk Andersson

 

 

BILD: Birk Andersson målad i ansiktet med gröna och blå streck

Birk Andersson bör­ja­de skri­va haiku 2017 och blev snabbt besatt. Har har all­tid pen­na och block med sig och idag har det bli­vit tre böcker.

Han är enga­ge­rad i mil­jö- och kli­mat­rö­rel­sen och säger att han är ”väl­digt nära att vara vegan nu”. Han gil­lar yoga, teo­re­tisk kri­mi­no­lo­gi (som han ock­så har exa­men i), filo­so­fi, trä­nings­värk, kropps­ar­be­te, pal­la och ploc­ka frukt och bär – och ide­ellt arbe­te. Filo­so­fen och akti­vis­ten Simo­ne Weil är en stor före­bild för honom.

Andersson ogil­lar: monar­ki, reli­gi­on, tra­di­tio­ner, löne­ar­be­te, reklam, mode, hie­rar­ki­er, poli­tis­ka par­ti­er, nationalstater.

Birk Andersson är med­lem i Svens­ka Hai­kusäll­ska­pet, del­tar i ska­pan­de works­hops och vid upp­läs­ning­ar. Han vill inspi­re­ra and­ra att se lyri­ken som ett vapen och ett mot­gift till det sam­häl­le han är trött på och vill att vi ska förändra.

Bilder från releasen av Haiku Åt Folket
på Poeten på hörnet i Malmö 1 oktober 2019

BIRK ANDERSSON FRI PRESS

Anarko Haiku

Mörk Grön HaikuAnarko Haiku

BIRK ANDERSSON SOCIALA MEDIER

6 comments

Comments are closed.