Örjan Olsson

 

 

Örjan Olsson har ett starkt intres­se för Skånes histo­ria. Han har varit jour­na­list och när han idag inte arbe­tar som gym­na­sie­lä­ra­re läser han just om skånsk histo­ria. Och skri­ver. Trilogin om Marias Mirakulösa Döttrar är hans debut som för­fat­ta­re.

Hans intres­se för “den lil­la män­ni­skan” led­de honom till 1700-tals­ge­stal­ten Ester Jönsdotter. Pigan som fick folk att vall­fär­da till Norra Åby, den lil­la bond­byn där han själv bott i näs­tan 25 år. Han blev besatt.

   – Det skul­le bli en bok, bestäm­de han sig för. Projektet väx­te och och nu står de två förs­ta delar­na i tri­lo­gin om Hester fär­di­ga.

   – Jag skri­ver fik­tivt, så romantri­lo­gin är en fan­ta­si­pro­dukt. Fast bäran­de karak­tä­rer har verk­lig­hets­bak­grund, poäng­te­rar Olsson. Han vill föl­ja den histo­ris­ka kon­tex­ten, så som verk­lig­he­ten här i Skåne kun­de te sig.

   – Krigen som utkäm­pa­des, sjuk­do­mar­na och män­ni­skors lev­nads­be­ting­el­ser är base­ra­de på veder­tag­na fak­ta. Hesters för­la­ga Ester är av kött och blod, säger han.

För den som är intres­se­rad av syd­kskånsk histo­ria, så kom­mer han att läg­ga upp en del av sitt bak­grunds­ma­te­ri­al och lite om själ­va skriv­pro­ces­sen på sin webb­plats www.orjanolsson.se. Då kan läsa­ren själv få för­sö­ka bena ut vad som är fik­tion och vad som är verk­lig­hets­bak­grund.

 

Mer om Marias Mirakulösa Döttrar »

ÖRJAN OLSSON FRI PRESS FÖRLAG

Naturens Återkomst

Naturens Återkomst