Rudi Dutschke (1940–1979)

Rudi Dutschke var en av för­grunds­ge­stal­ter­na i stu­dentre­vol­ten i Tyskland 1968. Han del­tog i pro­tes­ter­na mot Vietnamkriget och han myn­ta­de 1967 parol­len: ”Den långa mar­schen genom insti­tu­tio­ner­na”. Med hänsyft­ning Mao Ze Dongs långa marsch genom Kinas lands­bygd utveck­la­de han en stra­te­gi där stu­dent­ra­di­ka­ler­na skul­le genom utbild­ning av kar­riär för­änd­ra sam­häl­lets insti­tu­tio­ner ini­från. Något som på flera sätt kom att bli framgångsrikt.

Det svens­ka skol­sy­ste­met demo­kra­ti­se­ra­des, och inte minst inom sam­hälls­pla­ne­ring och arki­tek­tur kom det att bli sto­ra för­änd­ring­ar under de kom­man­de decen­ni­er­na. 1960 talets bru­ta­la arki­tek­tur och rent kri­mi­nel­la sam­hälls­pla­ne­ring kom sena­re att för­änd­ras till en mer var­sam för­änd­ring av stadsbilden.

Dutschke blev efter en hets­kam­panj från högerns tid­ning­ar utsatt för ett mord­för­sök 1968. Han sköts med tre skott av en atten­tats­man. Detta atten­tat till­sam­mans med mor­det på paci­fis­ten Benno Ohnesorg kom starkt att bidra till den star­ka radi­ka­li­se­ring­en av den tys­ka väns­tern och fram­väx­ten den Röda ArmeFraktionen (RAF). Dutschke över­lev­de atten­ta­tet och kom att ägna 1970-talet åt att byg­ga upp den Gröna rörel­sen i Tyskland. Rudi Dutschke dog på julaf­ton 1979 i svi­ter­na av de skott­ska­dor han fick 1968.

Att för­änd­ra sig själv, att bli tro­vär­dig, att över­ty­ga män­ni­skor och mot­ver­ka de mest skil­da for­mer av utsug­ning och ter­ror, tycks i vis­sa ögon­blick oer­hört svårt. Och ändå finns det ing­et alter­na­tiv.”    Rudi Dutschke

1983 gav Fri Press till­sam­mans med Symposion ut Rudi Dutschke: Min långa marsch. Samtidigt gav Symposion ut Rudi Dutschke Gå upp­rätt – en frag­men­ta­risk själv­bi­o­gra­fi. Bägge böc­ker­na finns i lager. 1989 gav Symposion ut Mats Andréns Upprätt gång där för­fat­ta­ren redo­gör för stu­dent­rö­rel­sens tan­ke­värld i 1960-talets Berlin och ana­ly­se­rar Rudi Dutschkes idéut­veck­ling fram till hans död. Fri Press erbju­der någ­ra få arki­vex av des­sa böcker.

KOLLA TITLARNA I VÅR WEBBSHOP »

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje