Hoppa till innehåll

Rudi Dutschke (1940–1979)

  • av Dag Persson

 

Rudi Dutschke var en av för­grunds­ge­stal­ter­na i stu­dentre­vol­ten i Tyskland 1968. Han del­tog i pro­tes­ter­na mot Vietnamkriget och han myn­ta­de 1967 parol­len: ”Den långa mar­schen genom insti­tu­tio­ner­na”. Med hänsyft­ning Mao Ze Dongs långa marsch genom Kinas lands­bygd utveck­la­de han en stra­te­gi där stu­dent­ra­di­ka­ler­na skul­le genom utbild­ning av kar­riär för­änd­ra sam­häl­lets insti­tu­tio­ner ini­från. Något som på flera sätt kom att bli framgångsrikt.

Dutschke blev efter en hets­kam­panj från högerns tid­ning­ar utsatt för ett mord­för­sök 1968. Han sköts med tre skott av en atten­tats­man. Detta atten­tat till­sam­mans med mor­det på paci­fis­ten Benno Ohnesorg kom starkt att bidra till den star­ka radi­ka­li­se­ring­en av den tys­ka väns­tern och fram­väx­ten den Röda ArmeFraktionen (RAF). Dutschke över­lev­de atten­ta­tet och kom att ägna 1970-talet åt att byg­ga upp den Gröna rörel­sen i Tyskland. Rudi Dutschke dog på julaf­ton 1979 i svi­ter­na av de skott­ska­dor han fick 1968.

Att för­änd­ra sig själv, att bli tro­vär­dig, att över­ty­ga män­ni­skor och mot­ver­ka de mest skil­da for­mer av utsug­ning och ter­ror, tycks i vis­sa ögon­blick oer­hört svårt. Och ändå finns det ing­et alter­na­tiv.”    Rudi Dutschke

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!