Hoppa till innehåll

Krokipodiets händelsespektrum
av Anna Nero

  • av Sara Therese Lundstedt

Kroppen är inte själv­klar eller enkel, den tar tid att lära kän­na och när ni väl lärt kän­na den skif­tar den form, blir en annan, omska­pas, och även jag får för­hål­la mig till den­na nya gestalt. Ni tryc­ker era pen­nor mot min kropp och jag kan kän­na bly­erts­spet­sar­na i sin kamp att för­stå hur den beter sig; en läng­tan i att berö­ra krop­pens rörel­ser och dela den­na läng­tan med er själ­va, med mig, med and­ra.


Sällan får vi ta del av hur det är att vara ”den and­ra”. I kro­ki­rum­met är det model­len som iakt­tas, som blir ett medel för att upp­fyl­la skis­sens full­änd­ning. Men hur är det att vara i mit­ten av skå­de­spe­let, med allas blic­kar rik­ta­de mot den nak­na krop­pen? Där finns ing­et att göm­ma sig bakom, ingen­ting att döl­ja mer än inre tan­kar, käns­lor och reflektioner. 

Med Krokipodiets hän­del­se­spekt­rum får vi den säreg­na möj­lig­he­ten att gå in i kro­ki­rum­met med model­len Anna Neros per­spek­tiv. Läsaren erbjuds möj­lig­he­ten att för­nim­ma alla spän­ning­ar och käns­lo­stäm­ning­ar som model­len upp­le­ver – ener­gi­ladd­ning­ar­na i rum­met och alla med­vet­na val som krävs för en bra position. 

Nero stan­nar emel­ler­tid inte där utan rör sig ofta bort ifrån det fysis­ka rum­met med utvik­ning­ar om konst­närs­skap genom tider­na och ana­to­mis­ka lär­dom­mar var­vat med per­son­li­ga min­nen och erfa­ren­he­ter. Tillsammans vävs de många per­spek­ti­ven sam­man till en intres­sant, röran­de och lär­doms­rik berättelse.

Omslag till boken 'Krokipodiets händelsespektrum' av Anna Nero

FP–179 • ISBN: 978–91-88765–40‑6


Boken är en fri­ståen­de upp­föl­ja­re till Krokimodellen som utkom 2019. Den rekom­men­de­ras för alla som intres­se­rar sig för konst, kropp, skön­lit­te­ra­tur, filo­so­fi och livsåskådning.


Läs mer om författaren
Anna Nero här »

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!