Hoppa till innehåll

Haikumagasinet #3

  • av Dag Persson

I det­ta num­mer möter du fem haiku­dik­ta­re från äld­re tider och nio sam­ti­da. Den tidi­gas­te är Arakida Moritake (1473–1549), känd för att ha bidra­git till utveck­ling­en av dikt­for­men ”hai­kai” där dik­ter­na skul­le kun­na ses som ”vul­gä­ra” eller ”jord­nä­ra”. Satiren och ord­le­kar­na i dik­ter­na där kan kanske mot­sva­ras av dagens ”senryu”. Yngst är Anna Maris som inte bara skri­ver utan som ock­så ver­kar för tra­di­tio­nens beva­ran­de – och sam­ti­digt för dess djär­va utveckling.

Omslaget till 'Haikumagasinet #3' med en groda som simmar under vattnet i en damm

FP–185 • ISBN: 978–91-88765–59‑8

Varför har den ”tra­di­tio­nel­la” haikun – som gär­na rör sig i natu­ren och mel­lan års­ti­der­nas väx­ling­ar – fått stry­ka på foten för lus­ten att i den kort­dik­tens form kri­ti­se­ra sam­häl­le­li­ga feno­men och mänsk­li­ga till­kor­ta­kom­man­den? Tolka gär­na frå­gan som retorisk.

 

De fles­ta dik­ter i Haikumagasinet #3 är inte senryu även om någ­ra av illust­ra­tio­ner­na i sina tolk­ning­ar ten­de­rar att vara det. Här Kerstin Parks dikt i Martin Melins tolkning:

ur 'Haikumagasinet #3', sidan fem, dikt av Kerstin Park: aprilmorgon / snödroppar / fast uppifrån, med illustration av Martin Melin där bilden förmörkas av sotrök från en fabrik och blomman endast syns på en gammal affisch

Klicka för förstoring!

Att idag göra satir av värl­den vi lever är en väg att ”över­le­va” och för­hopp­nings­vis kan det iro­nis­ka få någon att fäs­ta blic­ken på det som behö­ver för­änd­ras. Men det är ock­så vik­tigt att i dik­tens form för­sö­ka fånga det som är vac­kert och det är väl där natu­ren kom­mer in.

ur 'Haikumagasinet #3', sidan tjugotre, dikt av Fukuda Chiyo-Ni: blomman för dagen / har fångat min vattenhink / hämtar grannens hink – med illustration av Sara  Lundstedt där bilden, som är i färg, visar just blomman för dagen – många gånger omskriven av Chiyo-Ni

Klicka för förstoring!

Svårt att välja i skaparglädjen

I det­ta num­mer av Haikumagasinet bidrar någ­ra nya illust­ra­tö­rer varav tre är ele­ver vid Cybergymnasiet i Malmö. Tolkningarna vari­e­rar, pre­cis som det bru­kar vara med haiku.

Eleverna i klas­sen fick i upp­drag av sin lära­re, Christina Karlsson, att göra tolk­ning­ar av haiku. Eftersom alla illust­ra­tio­ner inte kun­de vara med, vill vi gär­na visa de övri­ga bidra­gen här.

PRIS: 40:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP HAIKUMAGASINET ADLIBRIS

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!