Haikumagasinet #3

I det­ta num­mer möter du fem haiku­dik­ta­re från äld­re tider och nio sam­ti­da. Den tidi­gas­te är Ara­ki­da Mori­ta­ke (1473–1549), känd för att ha bidra­git till utveck­ling­en av dikt­for­men ”hai­kai” där dik­ter­na skul­le kun­na ses som ”vul­gä­ra” eller ”jord­nä­ra”. Sati­ren och ord­le­kar­na i dik­ter­na där kan kanske mot­sva­ras av dagens ”senryu”. Yngst är Anna Maris som inte bara skri­ver utan som ock­så ver­kar för tra­di­tio­nens beva­ran­de – och sam­ti­digt för dess djär­va utveckling.

Omslaget till 'Haikumagasinet #3' med en groda som simmar under vattnet i en damm

FP–185 • ISBN: 978–91-88765–59‑8

Var­för har den ”tra­di­tio­nel­la” haikun – som gär­na rör sig i natu­ren och mel­lan års­ti­der­nas väx­ling­ar – fått stry­ka på foten för lus­ten att i den kort­dik­tens form kri­ti­se­ra sam­häl­le­li­ga feno­men och mänsk­li­ga till­kor­ta­kom­man­den? Tol­ka gär­na frå­gan som retorisk.

 

De fles­ta dik­ter i Hai­ku­ma­ga­si­net #3 är inte senryu även om någ­ra av illust­ra­tio­ner­na i sina tolk­ning­ar ten­de­rar att vara det. Här Kerstin Parks dikt i Mar­tin Melins tolkning:

ur 'Haikumagasinet #3', sidan fem, dikt av Kerstin Park: aprilmorgon / snödroppar / fast uppifrån, med illustration av Martin Melin där bilden förmörkas av sotrök från en fabrik och blomman endast syns på en gammal affisch

Klic­ka för förstoring!

Att idag göra satir av värl­den vi lever är en väg att ”över­le­va” och för­hopp­nings­vis kan det iro­nis­ka få någon att fäs­ta blic­ken på det som behö­ver för­änd­ras. Men det är ock­så vik­tigt att i dik­tens form för­sö­ka fånga det som är vac­kert och det är väl där natu­ren kom­mer in.

ur 'Haikumagasinet #3', sidan tjugotre, dikt av Fukuda Chiyo-Ni: blomman för dagen / har fångat min vattenhink / hämtar grannens hink – med illustration av Sara  Lundstedt där bilden, som är i färg, visar just blomman för dagen – många gånger omskriven av Chiyo-Ni

Klic­ka för förstoring!

Svårt att välja i skaparglädjen

I det­ta num­mer av Hai­ku­ma­ga­si­net bidrar någ­ra nya illust­ra­tö­rer varav tre är ele­ver vid Cyber­gym­na­si­et i Mal­mö. Tolk­ning­ar­na vari­e­rar, pre­cis som det bru­kar vara med haiku.

Ele­ver­na i klas­sen fick i upp­drag av sin lära­re, Christi­na Karls­son, att göra tolk­ning­ar av haiku. Eftersom alla illust­ra­tio­ner inte kun­de vara med, vill vi gär­na visa de övri­ga bidra­gen här.

PRIS: 40:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP HAIKUMAGASINET ADLIBRIS

One comment

  1. […] Hai­ku­ma­ga­si­net är en annan fan­tas­tisk läs- och bildupp­le­vel­se som kom­mer att få ett eget inlägg så små­ning­om. Jag är sär­skilt upp­rymd över det­ta maga­sin med tan­ke på att jag i egen­skap av bild­lä­ra­re under våren genom­för­de ett sam­ar­be­te med för­la­get. Mina ele­ver fick illu­stre­ra två av dik­ter­na som ingår i maga­si­net och med tan­ke på att mina ele­ver är så duk­ti­ga val­des tre av deras illust­ra­tio­ner ut för tryck i maga­si­net, en illust­ra­tion kom­mer att ham­na i en kom­man­de tid­skrift, plus att övri­ga illust­ra­tio­ner ham­na­de på för­la­gets webb­si­da som ni kan kol­la in här. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *