Bruksbilder
– av Robert Jonsson

Bild: Omslag till Robert Jonssons 'Bruksbilder'. Bakgrunden är en starkt grön stig på en äng, en lika grön kjol skymtar och lång borta en kyrka.

Robert Jons­sons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Vis­ser­li­gen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till det vi ibland vill kal­la Sve­ri­ge. Men det kun­de lika väl vara var som helst i vårt avlånga land. Och någon histo­ri­e­nostal­gi är det inte frå­ga om. Sna­ra­re en slags sam­tids­bil­der där väl­kän­da plat­ser, jobb och bostä­der bil­dar fond till de män­ni­skor som lever och rör sig där. Ett dik­tjag, vil­ket vi under­hand lär kän­na, lyf­ter fram små detal­jer, allt ifrån Modo­spe­lar­nas blod, snus, svett och tårar – till Moh­sens vita, söta och myc­ket sega kakor som hen­nes mor låtit skic­ka från ett sön­der­bom­bat Irak.

Sam­ti­digt som Robert Jons­sons Bruks­bil­der i vis­sa styc­ken är en hyll­ning till just det mänsk­li­ga, det pri­va­ta i den und­fly­en­de när­he­ten i möte­na, möter vi ock­så kri­tik – och vil­ja.

Flöden

Män­ni­skor
ser inte män­ni­skor läng­re
ser slö­jor
ser utval­da delar
av män­ni­skor
vad är det för värld vi ska­pat
när ock­så du anser
att det finas­te
man som män­ni­ska kan göra
är att stan­na upp maski­ne­ri­et
och läm­na efter sig en kom­men­tar
män­ni­skor
du ser inte män­ni­skor läng­re

Dik­ter­na i Bruks­bil­der är skriv­na från 2015 och fram­åt. “Insjö­ar” var en av vin­nar­dik­ter­na i Popu­lär Poe­sis täv­ling “Kris­pi­ga Kas­ka­der” och “Hjäl­tar” var sen­hös­ten 2017 pub­li­ce­rad i DN.

En av dem

Jag trod­de inte att du, var en sån där
ja, en män­ni­ska som sprang
är inte du en sån som skri­ver
Jo, sa jag, och läser
det hän­der ock­så att jag äter
vege­ta­riskt och glu­ten­fritt
fast ägg käkar jag
och omega‑3 kaps­lar och mag­ne­sium-tablet­ter
med insu­li­net jag inji­ce­rar vet jag inte så noga
men det är livsnöd­vän­digt så där har jag inga val
jag dric­ker ock­så tre kop­par espres­so
innan jag före­tar mig någon­ting annat
van­ligt­vis en hund­pro­me­nad
var­ef­ter jag äter hav­re­gryns­gröt med kokos­fett,
ling­on­sylt, mjölk och två mac­kor med gou­da­ost
och om jag är på ett utomor­dent­ligt gott humör
så dis­kar jag medan jag talar med min hund
Gub­ben, säger jag i regel
- upp­re­pan­de gång­er och i oli­ka ton­fall
du är bra fin du
den här mono­lo­gen för­sig­går hela dagen
så visst, jag är en sån där som talar med hun­dar
och, en sån där som spring­er
det hän­der ock­så att jag röker, ski­ter och super
talar med Gud och tän­ker på evo­lu­tions­te­o­ri­er
Jag är en, av alla and­ra såna där
en, av de som du benäm­ner dem
jag och du
vi, som sor­te­ras i så trä­i­ga fack
att inte ens lik­mas­kar­na når oss

Hitta Bruksbilder i webbshoppen »

Läs om Robert Jonsson »

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'