Att finna spåren
– blandade berättelser från nu och då
av Dag Persson

 

I den­na and­ra bok med “blan­da­de berät­tel­ser från nu och då” möter vi bland and­ra: efter­le­van­de till en hip­pie, en ung man som und­rar om en kvin­na kan dof­ta kur­ry, en beta­gen jour­na­list, en djur­rätts­ak­ti­vist, tibe­tans­ka flyk­ting­ar och ett fis­kan­de par.

Inspirationen till berät­tel­ser­na är häm­ta­de från min­nen, dröm­mar och sådant and­ra berät­tat. Genomgående teman är läng­tan, kär­lek, gemen­skap och medlidande.

2018 kom Irrspår med sju fri­ståen­de berät­tel­ser. Karaktäristiskt där, lik­som i den­na sam­ling, är hur berät­tel­ser­na inte har någon upp­lös­ning, ing­et defi­ni­tivt avslut. Visst, någon får tröst. De för­äls­ka­de får varand­ra eller resan når sitt mål. Men för­hopp­nings­vis fun­de­rar läsa­ren på vad som hän­de sedan. Att berät­ta en histo­ria, en tan­ke, utan att nöd­vän­digt­vis avslu­ta den, är just vad zen­budd­his­mens filo­so­fi före­språ­kar. Inspirerad av tan­ken på att ”släp­pa jaget” kan berät­tel­ser­na anses gå i sam­ma anda.

Oavsett om de utspe­lar sig långt upp i de tibe­tans­ka ber­gen, i ett sop­rum eller i de små­länds­ka gran­sko­gar­na, så bely­ser berät­tel­ser­na varan­det i var­da­gens små ögon­blick av närvaro. 

Omslaget till 'Att finna spåren – blandade berättelser från nu och då' av Dag Persson, med teckning av en ung kvinna, tre hundar och ett träd

FP-222ISBN: 978–91-88765–90‑1


2018 kom Irrspår – blan­da­de berät­tel­ser från nu och då. I någ­ra av dem möts män­ni­skor­na i lant­lig mil­jö. I and­ra – vil­ka utspe­lar sig just nu – gör sig det för­flut­na påmint. Och det är väl det som är livet? Tiden är den stän­di­ge gyck­la­ren, föl­je­sla­ga­ren, som vi både äls­kar och hatar.


PRIS: 167:-

KÖP NU DIREKT IFRÅN FÖRLAGET
FRAKT INGÅR ♥

eller

 

 


Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje