Hoppa till innehåll

Att finna spåren
– blandade berättelser från nu och då
av Dag Persson

  • av Dag Persson

 

I den­na and­ra bok med “blan­da­de berät­tel­ser från nu och då” möter vi bland and­ra: efter­le­van­de till en hip­pie, en ung man som und­rar om en kvin­na kan dof­ta kur­ry, en beta­gen jour­na­list, en djur­rätts­ak­ti­vist, tibe­tans­ka flyk­ting­ar och ett fis­kan­de par.

Inspirationen till berät­tel­ser­na är häm­ta­de från min­nen, dröm­mar och sådant and­ra berät­tat. Genomgående teman är läng­tan, kär­lek, gemen­skap och medlidande.

2018 kom Irrspår med sju fri­ståen­de berät­tel­ser. Karaktäristiskt där, lik­som i den­na sam­ling, är hur berät­tel­ser­na inte har någon upp­lös­ning, ing­et defi­ni­tivt avslut. Visst, någon får tröst. De för­äls­ka­de får varand­ra eller resan når sitt mål. Men för­hopp­nings­vis fun­de­rar läsa­ren på vad som hän­de sedan. Att berät­ta en histo­ria, en tan­ke, utan att nöd­vän­digt­vis avslu­ta den, är just vad zen­budd­his­mens filo­so­fi före­språ­kar. Inspirerad av tan­ken på att ”släp­pa jaget” kan berät­tel­ser­na anses gå i sam­ma anda.

I två av berättelserna spelar hundar en betydande roll

Citat ur boken och bild på försökshundar och bokens omslag

Oavsett om de utspe­lar sig långt upp i de tibe­tans­ka ber­gen, i ett sop­rum eller i de små­länds­ka gran­sko­gar­na, så bely­ser berät­tel­ser­na varan­det i var­da­gens små ögon­blick av närvaro. 

Citat ur boken med bild på hunden Tizla och bokens omslag
Omslaget till 'Att finna spåren – blandade berättelser från nu och då' av Dag Persson, med teckning av en ung kvinna, tre hundar och ett träd

FP-222ISBN: 978–91-88765–90‑1

PRIS: 167:-

KÖP NU DIREKT IFRÅN FÖRLAGET
FRAKT INGÅR ♥

eller

 

 


2018 kom Irrspår – blan­da­de berät­tel­ser från nu och då. I någ­ra av dem möts män­ni­skor­na i lant­lig mil­jö. I and­ra – vil­ka utspe­lar sig just nu – gör sig det för­flut­na påmint. Och det är väl det som är livet? Tiden är den stän­di­ge gyck­la­ren, föl­je­sla­ga­ren, som vi både äls­kar och hatar.


Under pseu­do­ny­men D H Kauffmann kom Dag Persson 2016 ock­så ut med kort­ro­ma­nen Hästtjuvar. Jenny, Pat och Sarah stjäl till­ba­ka en häst ifrån en elak slakt­djurs­hand­la­re. Det som först ver­ka­de vara enkelt, kanske lite far­ligt, blev vär­re än de hade anat för slakt­djurs­hand­la­ren och hans kum­pa­ner skyr inga medel i jak­ten på att ta till­ba­ka dju­ret. Kvinnorna är envi­sa fast vän­ska­pen, kär­le­ken och loja­li­te­ten utsätts för pröv­ning­ar. Flykten undan för­föl­jar­na går genom den por­tu­gi­sis­ka lands­byg­den och med hjälp av vän­ner och en äld­re kvin­nas rådi­ga ingri­pan­de lyc­kas de till slut räd­da både sig själ­va och häs­ten. Hästtjuvar är en slags hyll­ning från för­fat­ta­ren till de män­ni­skor som käm­par för dju­rens rätt, undan lidan­de och slakt. Gör gär­na ett besök på Their Voice Portugals Facebook/Ihre Stimme Portugals Facebook-sida.


GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!