SILLBARONEN

Del 3 av ”Mor­den på Smögen” av Anna Ihrén

Smö­gens sto­re sill­ba­ron James Bla­kes son­son hit­tas död i den gam­la lots­ut­ki­ken. Bara en vec­ka tidi­ga­re har den döde Char­les Bla­ke leen­de inter­vju­ats i affärs­tid­ning­ar­na om hur han ska för­val­ta den sto­ra för­mö­gen­het han ärvt efter sin far som just gått bort. Är det verk­li­gen ett själv­mord och var­för har han i så fall valt att avslu­ta sitt liv? Och vad pågår egent­li­gen i det ståt­li­ga köp­mans­hu­set på Smö­gen­bryg­gan där famil­jen Bla­ke lever ett iso­le­rat liv utan knappt någon kon­takt med omvärlden.

Vi får åter föl­ja poli­ser­na Den­nis Wil­helms­son och Sand­ra Haralds­son när de löser mord­gåtor vars ursprung på vis­sa vis står att fin­na i hän­del­ser i det förflutna.

KÖP DEL 1, 2 & 3 OCH 50 KR RABATT