Hoppa till innehåll

Argentinska berättelser
av Åke Sandstedt

  • av Dag Persson

Argentinska berät­tel­ser utgår från Sandstedts vis­tel­ser i Buenos Aires. Dels från när han var där i mit­ten på 1970-talet och dels från åter­vän­dan­det tju­go­fem år sena­re. Temat är lit­te­ra­tu­rens eller mer spe­ci­fikt berät­tel­ser­nas potential.

Han söker – och fin­ner – spå­ren efter någon som kom­mit att inspi­re­ra honom stort: för­fat­ta­ren Jorge Luis Borges. Och vi får ock­så möta and­ra författare.

I berät­tel­sen ”De kär­leks­ful­la lögn­er­na” skild­ras hur en man på väg till ett infor­mellt möte blir stop­pad av en sol­dat­patrull. Efter en halv­tim­ma ser kvin­nan som vän­tar på honom genom ett restau­rang­fönst­ret hur de släp­per honom.

– Var de hår­da? und­rar hon.
– Inte sär­skilt. De var unga och berusade.
– Fick du de van­li­ga frågorna?
– Jo, men sva­ren var nya, säger han.
– Vad menar du?
– Att jag inte sva­ra­de som vi kom­mit överens.
– Varför inte?
– För att jag inte läng­re orkar bedra mig själv och andra.

Han berät­tar för hen­ne att han i en plöts­lig ingi­vel­se tagit bla­det från mun­nen och för­kla­rat för mili­tä­rer­na att för­fat­ta­re skri­ver sina berät­tel­ser, att kam­pen mot jun­tan är det som för­e­nar dem och att var­je män­ni­ska bor­de ha mot­stån­det som livs­upp­gift. Kvinnan blir oro­lig men han bedy­rar att han inte avslö­jat hen­ne. Han har insett att det är vär­re att alla deras berät­tel­ser har anpas­sats till dik­ta­tu­ren så myc­ket att de egent­li­gen ald­rig skul­le skri­vits. Han tror att för­sik­tig­he­ten ”till och med har sank­tio­ne­rat dik­ta­tu­ren eftersom det i omskriv­ning­ar­na vilar något rädd­hå­gat och kon­ser­ve­ran­de”. Han sa som det var men de för­stod honom inte och lät honom gå.

Omslaget till 'Argentinska berättelser' av Åke Sandstedt med ett citat ur boken på blå bakgrund

FP–183 • ISBN: 978–91-88765–46‑8

Kanske blir vi påmin­da om att vi här idag lever i ett rela­tivt fritt sam­häl­le där vi kan uttryc­ka i det när­mas­te vad vi vill – ock­så med det skriv­na ordet. I Argentina var det tidi­ga­re myc­ket annorlun­da. Idag, sett till Reportrar utan grän­sers ”fri­hets­in­dex”, för­säm­ra­des ytt­ran­de­fri­he­ten i Argentina under Mauricio Macris pre­si­dent­skap och fort­sät­ter att så göras. Landet lig­ger idag på plats 64 inter­na­tio­nellt sett. (Sverige lig­ger på fjär­de plats.)

 

Läs mer om Åke Sandstedt och hans skrivande här »

 

Men Sandstedts berät­tel­ser är ing­en poli­tisk pam­flett för fri­he­ten att skri­va. Förhoppningsvis kan vi dock bli påmin­da om berät­tel­sens och berät­tan­dets magi. De mänsk­li­ga möten han målar upp för­ut­sät­ter ock­så lyss­nan­det, för i bokens många dia­lo­ger ger karak­tä­rer­na varand­ra verk­ligt utrym­me. Som läsa­re bjuds vi in för att ta plats i sam­ta­len, näs­tan som om vi vore där. Vi kan mär­ka hur deras sam­tal lik­nar våra egna, de i det verk­li­ga livet. Allt vi läser, lyss­nar till, som vi berät­tar för varand­ra, mås­te sedan nöd­vän­digt­vis inte ha en bör­jan, en mitt och ett slut.

 

PRIS: 158:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!