Hoppa till innehåll

Att segla i 1200-talets Östersjön

  • av Dag Persson

av Dag Persson

Intresset för sjö­far­tens histo­ria har all­tid varit stort. Med tek­nis­ka hjälp­me­del gör forsk­ning­en nya fram­gång­ar och det går att hit­ta allt fler och äld­re far­tygs­vrak. Med digi­tal  tek­nik görs ock­så för­sök att visu­a­li­se­ra fors­kar­nas fynd och tolk­ning­ar. Men hur var  det egent­li­gen att seg­la under medeltiden?

Dag Persson beskri­ver i den­na bok en seg­lats från Lübeck till Kalmar. Han vill sam­ti­digt få läsa­ren att ana en liten del av den sto­ra värld av män­ni­skor och var­dag­li­ga hän­del­ser som oftast ham­nat i skug­gan av kung­ar och krig.

För att göra den­na beskriv­ning tro­vär­dig pre­sen­te­ras kän­da fak­ta om histo­risk sjö­fart, byg­gen med gam­la far­tyg som för­la­gor, samt för­fat­ta­rens egna erfa­ren­he­ter ifrån seg­ling med medel­tids­far­ty­get Aluett i Kung Valdmars Segelled.

Att seg­la i 1200-talets Östersjön i webbshoppen ► ►

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!