Benzino Boulevard

Gatuduvan är här med sin tred­je dikt­sam­ling. Han tar oss med till plat­ser som någon av de cynis­ka makt­ha­var­na döpt till utan­för­ska­pet; peri­fe­ri och cent­rum har lik­som bytt plats. Poesin byg­ger på erfa­ren­het och det är tungt ibland. Ändå ser vi hop­pet, lju­set i tun­nelns slut. Det är en egen­skap som Jack Kerouac i sin ung­dom till­skrev en äkta poet. Gatuduvan är 2000-talets svens­ka Beat-poet.

Vi kan eller vill kanske inte rik­tigt kän­na igen oss. Men allt finns där, på gator, i par­ker, i hyres­hu­sets käl­la­re – just nu.

Befrielsens parad
Släng åt sidan alla mate­ri­el­la ting
en revo­lu­tion fort­plan­tar sig i mitt inre
vand­rar ut på gator­na
trot­to­a­rer­nas ande­tag vir­kar ljus i en mörk sam­tid
dess verk­lig­het når mig inte
skyd­dad från dess dom­stols­blic­kar
utan­för alla reg­ler och manu­a­ler
går dagen sak­ta mot mor­gon
räl­sen
vin­den
him­lens sken mel­lan dina lår
befri­el­sens parad
bju­der upp till dans
i mån­land­skap och ljus

Samtidigt som Gatuduvan tar avstånd från pre­ten­tiös för­lju­gen­het är han med oss. Han väc­ker med­käns­la, om inte för honom själv så kanske för de som inte syns, eller som vi för­sö­ker att inte se.

Benzino Boulevard i Webbshoppen

Se Gatuduvan och hör honom läsa den nya dik­ten “Utbildning” från Benzino Boulevard.