Gatuduvan

 

 

Gatudu­van är född och upp­vux­en i Stock­holms­för­or­ten Höka­räng­en. Redan som liten väx­te hans läng­tan och han dröm­de sig bort­om något mer än sko­la. Jobb. Död.

Det blev en del kring­flac­kan­de i Nor­den och tid­vis lev­de han som hemlös.

Erfa­ren­he­ter­na blev tex­ter. Det är ”blod, san­ning och tårar, det är en kär­leks­för­kla­ring till mot­stån­det. Det är en kamp mot alla for­mer av för­tryck och för­ned­ring. Befria män­ni­skan från sitt sla­ve­ri”, säger han. Bak­ga­tor­na, misä­ren och den ruf­fi­ga skön­he­ten är stän­digt när­va­ran­de på hans vand­ring­ar och i hans dik­ter. Men ock­så mänis­kor, stjär­nor och läng­tan – och kärlek.

Gatudu­van är med­lem i poe­si­rö­rel­sen La Poè­me Kalash­ni­kov, ”som vill få fler att läsa poe­si och ploc­ka ner den från kri­stall­kro­nor­na”. På sena­re år har han ock­så utveck­lat sitt måle­ri och ställt ut sina tav­lor. Han bor och ver­kar i Stock­holm och har flera pro­jekt igång. Han sam­ar­be­tar bland annat med oli­ka musi­ker där han står för text och upp­läs­ning. Livs levan­de Spo­ken Word, får en säga.

För­u­tom Gatudu­vans tit­lar på Fri Press har han gett ut Skug­gans avtryck i asfal­ten (2003), Trot­to­a­rer­nas ande­tag (2011), Ränn­ste­nens laser­blick (2012), Trux­al (2013) och tidi­ga­re i år (2019) EP:n Käl­lar­syn­fo­ni på Styx förlag/PTROLEUM. Du hit­tar den och mer från Gatudu­van på Spotify.

GATUDUVAN FRI PRESS FÖRLAG

Att alltid bära källaren...

Vägrandets gospelI ett moln av fimp och nagelbitna visionerBenzino BoulevardBenzino Boulevard

One comment

Comments are closed.