Hoppa till innehåll

Med regnbågen som sällskap
av Yasunari Kawabata
i översättning av Lars Vargö

  • av Dag Persson

 

1968 till­de­la­des Yasunari Kawabata Nobelpriset i lit­te­ra­tur med moti­ve­ring­en ”för hans berät­tar­konst, som med fin käns­la uttryc­ker japanskt väsen i dess egen­art”. I sina roma­ner, där för­fat­ta­ren gär­na skild­rar rela­tio­ner, bil­dar den japans­ka efter­krigs­ti­den fond och karak­tä­rer­na gestal­tas både uti­från deras inbör­des rela­tio­ner och hur de för­sö­ker att för­hål­la sig till det tra­di­tio­nellt japans­ka och sam­ti­digt till de nya väs­ter­länds­ka influenserna.

Med regn­bå­gen som säll­skap utspe­lar sig i Japans trau­ma­tis­ka efter­krigs­tid. Det är ett rela­tions­dra­ma och hand­lar om en pap­pa och hans tre dött­rar – alla tre med oli­ka möd­rar. Två av syst­rar­na har vux­it upp till­sam­mans och mel­lan dem finns avund­sju­ka och riva­li­tet men ock­så sys­kon­kär­lek. Den yngs­ta dot­tern har de äld­re syst­rar­na inte träf­fat. Den älds­ta dot­tern, vars mor dog tidigt, sör­jer en ung man som dog som kami­ka­ze­pi­lot. I vad som tycks vara ren fru­stra­tion, har hon haft ett antal för­hål­lan­den med oli­ka män. Mellansystern kän­ner en stark läng­tan efter att få träf­fa deras yngs­ta syster.

Kawabatas berät­tel­se tar upp – för den tiden – käns­li­ga ämnen, som otro­het, utomäk­ten­skap­li­ga barn och abort. Pappan, som är arki­tekt, och hans två älds­ta dött­rar bor i Tokyo men hand­ling­en är i huvud­sak för­lagd till den gam­la kej­ser­li­ga huvud­sta­den Kyoto; en stad som hade en sär­skild attrak­tions­kraft på författaren.

Film-affisch med de tre systrarna

Romanen kom ut 1955 efter att först varit en föl­je­tong i tid­skrif­ten Fujin Kôron 1950 till 1951. 1956 fil­ma­ti­se­ra­des den ock­så i regi av Koji Shima (1901–1986) med titeln Niji iku tabi (eng­elsk titel: The Rainbow).

FP-215ISBN: 978–91-88765–71‑0

Detta är förs­ta gång­en roma­nen över­satts till ett väs­ter­ländskt språk och den är över­satt direkt från japanskan.Tidigare har roma­nen bara över­satts till kine­sis­ka. 2023 ger Penguin Books Limited ut den på eng­els­ka med titeln The Rainbow.

Japansk kul­tur kän­ne­teck­nas ibland som starkt hie­rar­kisk och pat­ri­ar­kal. Kawabata har kri­ti­se­rats för att vara kon­ser­va­tiv, men skild­rar i Med regn­bå­gen som säll­skap tvärtom själv­stän­di­ga och star­ka kvin­nor vil­ka inte räds att utma­na tra­di­tio­ner­na. Männens pas­si­vi­tet och emo­tio­nel­la käns­lig­het – såsom de fram­ställs i berät­tel­sen – kon­tras­te­ras av syst­rar­nas hand­lings­för­må­ga och brut­na tabun som ett tyd­ligt uttryck för emancipation.

Att Kawabatas har en and­lig sida i sitt för­fat­tar­skap mär­ker vi ock­så i Med regn­bå­gen som säll­skap. Kanske krä­ver det dock en viss sam­stäm­mig­het mel­lan läsa­rens och för­fat­ta­rens inten­tio­ner. En nyc­kel till det­ta kan vara att vi på sam­ma sätt som roma­nens karak­tä­rer till exem­pel ”fäs­ter sin blick på blom­mor­na”, stan­nar upp och släp­per in de intryck natu­ren kan bju­da. På sam­ma sätt som det i den japans­ka tra­di­tio­nen – och den budd­his­tis­ka – finns en strä­van att släp­pa in tom­he­ten i sitt sin­ne. Då kan vi ta till oss något helt annat än den käns­la av tom­het som kän­ne­teck­nar den väs­ter­länds­ka, där sökan­det ten­de­rar att gå ut på att fyl­la tom­he­ten med ting, häf­ti­ga upp­le­vel­ser, fram­gång och ära. Läs gär­na Kawabatas Nobelföreläsning för mer inspi­ra­tion.

 


KÖP DIREKT
IFRÅN FÖRLAGET
PRIS: 277:-

KÖP NU!
Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

 

 

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!