Hoppa till innehåll

Essäer
av Åke Sandstedt

  • av Sara Therese Lundstedt

Åke Sandstedts essä­er väc­ker essen­ti­el­la frå­gor. Vad får män­ni­skor att uthär­da svå­ra pröv­ning­ar och fort­sät­ta att vil­ja leva? Hur är vi oss själ­va? Går det att dri­va med reli­gi­on? Vad är ett män­ni­sko­vär­de? Vad är med­li­dan­de? Svaren söker han i berättandet.

I sin and­ra bok på Fri Press, Essäer, åter­ger han and­ras berät­tel­ser och ska­par själv nya. Samtidigt vill han läm­na utrym­me åt läsa­rens tan­kar och tolk­ning­ar – och i för­läng­ning­en berät­tan­det. Trots all­va­ret är humorn stän­digt när­va­ran­de. Vi roas av hans obser­va­tio­ner av seri­ö­sa män som avsma­kar vin, och kanske kän­ner vi igen oss i situ­a­tio­nen med den babb­lan­de ame­ri­kans­kan på ett tåg. Som en röd tråd finns en hopp­full tro på män­ni­skans god­het och förnuft.

Inledning av essän ”De tys­ta berät­tel­ser­nas oföränderlighet”:

I den värld av berät­tel­ser som vi omges av finns en säl­lan upp­märk­sam­mad kate­go­ri – de tys­ta. Som tröst för sak­na­den, som flykt från grym­he­ten, som stöd för åter­koms­ten vilar i var­je män­ni­ska min­nen, upp­le­vel­ser och fan­ta­si­er, vil­ka ald­rig för­med­las till and­ra. Den för­småd­de och för­o­rät­ta­de, den revan­schis­tis­ke och kär­leks­kran­ke fin­ner lyc­kan i det som ing­en annan vet. I evigt åter­kom­man­de motiv och bil­der for­mas de berät­tel­ser, vil­ka bil­dar mot­po­len till omvärl­dens föränderlighet…

Sandstedt väc­ker ock­så exi­sten­ti­el­la frå­gor och läm­nar såklart inga enk­la svar. Men genom hans exem­pel kan vi ”trös­te­rikt nog” påmin­nas om att själv­med­ve­ten­het är något som går att tilläg­na sig. Och vad vi fram­förallt påminns om, är nar­ra­ti­vets bety­del­se; det som fått ord blir lät­ta­re att för­stå och någ­ra av livets svå­ra val blir kanske något lät­ta­re att uthärda.

 

 

Läs mer om Åke Sandstedt »

Läs mer om boken Argentinska berättelser »

 

Omslaget till 'Essäer' av Åke Sandstedt

FP–221 • ISBN: 978–91-88765–73‑4

 

PRIS: 176:-


Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

ellerGAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!