Hoppa till innehåll

Dikter i urval
– av Nicko Smith

  • av Dag Persson

 

Med sitt kärn­ful­la språk rör sig Nicko Smith ofta i sta­den med dess moder­ni­te­ter. Emellanåt vand­rar han bort längs en älv eller ut i sko­gen. Platserna får bety­del­se och dik­ter­na blir till vykort, ömsom grå, kargt soci­al­re­a­lis­tis­ka – ömsom vack­ra och skim­ran­de – kanske så som värl­den är.

Dikter i urval är som det låter häm­ta­de från hans tidi­ga­re sju dikt­verk. Poetvännen Stefan Albrektsson som följt Smith från debu­ten 2017 gläds där­för över läs­ning­en i den kom­pak­ta poe­tis­ka resa dik­ter­na tar honom på:

”Från den mörkt vil­se­gång­na tra­sig­he­ten i debu­ten Hki Rött, över de maniskt pend­lan­de dik­ter­na mel­lan döds­skug­gans dal och för­kla­rings­berg i Bipolära skepps­brott i Österbotten. I Evighetsnära sta­bi­li­se­ras lju­set och slår ut, för att bli myc­ket direkt och avklätt i Tvivel. Redan här kan man mär­ka en för­skjut­ning av blic­ken mot det ytt­re. Den blic­ken vid­gas och djup­nar ännu mer i Rollatorgnissel under den järn­blå solen. I Järnjungfrupoesi blos­sar Nickos poe­tis­ka pas­sion ut i ett dik­tan­de som – på en och sam­ma gång – är verk­lig­hetsnä­ra och flykt­väg. I den senas­te sam­ling­en Brändö i mitt hjär­ta vävs de tidi­ga­re trå­dar­na sam­man i en vil­sam still­nad, en land­ning Hemma. Tack Nicko och Fri Press för den­na resa och det­ta urval!”

Musiken finns där. Såklart, för i kapit­let ”Järnjungfrun” – med dik­ter från boken med sam­ma titel – väc­ker min­nen; den som kan sin Iron mai­den och till exem­pel låten The Evil That Men kan kän­na igen sig i refräng­en, ”före det över­mänsk­li­ga gitarr­so­lot”, för att så föl­ja med in i sol­ned­gång­en och som han, fram­kal­la ett inre landskap.

Omslaget till 'Dikter i urval' av Nicko Smith, där han ses vandra bort på en skogsväg

FP-248ISBN: 978–91-89762–02‑2

Här en av de avslu­tan­de dikterna:

Poesin veck­las ut till en blod­röd ros
eller magis­ka kungariken

Jag kan inte skri­va poesi

Jag kan bara dö

för att åter­fö­das i ordens paradis

Vi läser Smiths poe­si med­vet­na om att poesins väg hand­lar om att åter­fö­das – om och om igen. Vi anar att hans intres­se för and­ra poe­ters arbe­te, påver­kar hans ska­pan­de utef­ter den­na väg.

Läs om Nicko Smith här »

Tack, Lou Halvardsson 🙂

En Instagramhälsning från en av Nicko Smiths läsare, Lou Halvarsson. Som ny Reel fick den också musik.

PRIS: 176:-

KÖP NU DIREKT IFRÅN FÖRLAGET
FRAKT INGÅR ♥

eller


GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!