Skärvor
dikter av Beatriz Quevedo de Hansen

BILD: Omslaget till 'Skärvor' av Beatriz Quevedo de Hansen, på bilden en krossad tallrik i blått porslin på ett brunt golv

Beatriz Que­ve­do de Han­sens dik­ter gri­per en om hjär­tat. Hen­nes erfa­ren­he­ter av att vara flyk­ting talar till oss alla, men kanske sär­skilt till de som käm­par med att bear­be­ta det för­flut­na och anpas­sa sig till en ny till­va­ro. Hur bear­be­tar hon sor­gen? Hur fin­ner hon tröst i sin längtan?

Stundom är hen­nes min­nen mör­ka, fyll­da av sorg och skuld. Men där finns ock­så sma­ker­na och dof­ter­na, den argen­tins­ka dryc­ken maté, pon­chon som fladd­rar i vin­den och syr­sor­nas sång, lik­som famil­jens ömhet och kär­lek. Men när min­ne­na möter nya upp­le­vel­ser, av små­ländsk ljung, asp och furor väx­er vil­jan att leva vidare.

 

FAKTA

ARGENTINA (fr ”argen­tum”, sil­ver på latin) efter Río de la Pla­ta, Sil­ver­flo­den på spanska

Argen­ti­na är till ytan lika stort som Väs­teu­ro­pa. Kli­ma­tet vari­e­rar allt­i­från sub­tro­piskt i norr till ark­tiskt i söder. De fles­ta invå­nar­na har sina röt­ter från de som invand­rat från Europa.

Lan­dets histo­ria präglas av mili­tär­dik­ta­tu­rer vil­ket har lett till att många har fått fly, främst under 1970-talet. Även om det bli­vit bätt­re sedan Mau­ri­cio Macri tog mak­ten 2015 utsätts fort­fa­ran­de grans­kan­de jour­na­lis­ter för hot och våld.

Antal invå­na­re 2017: 44 271 041
(jmf Väs­teu­ro­pa 398 milj)

KÄLLA: Utri­kes­po­li­tis­ka institutet

 

Boken i webbshoppen »

 

 

Lycka

Bröd­ski­vor, sol­tor­kad skin­ka, öl
skrat­ten eka­de i de höga bergen
kon­do­ren fång­a­de det under sina rubin­fär­ga­de vingar
tog det med sig till sina hung­ran­de ungar
berät­ta­de om män­ni­skors lyc­ka därnere
i vindru­vor­nas dal,

Han hör­de ald­rig deras gråt när de gick därifrån

***

Kanel, nyba­ka­de bröd, honung
söt­man från igår
Laven­delns vingar
karamellsås
barn­do­mens doft
Mor­mors händer
väv­de sagor i mitt hår
i gra­na­täpp­lens skugga
Läng­tan letar sig ige­nom des­sa svun­na dagar

 

Om Beatriz Quevedo de Hansen »

 

FP–164 • ISBN: 978–91-88765–15‑4