Var Dags Poesi
av Staffan Nordström

Staf­fan Nord­ström fin­ner inspi­ra­tion i var­da­gens små hän­del­ser, gär­na ute i natu­ren. Han minns med gläd­je den tid som flytt – men flyr för den sakens skull inte den tid vi idag lever i. Dik­ter­na har tol­kats i bild av barn­doms­kam­ra­ten Ber­til Hedman.

Omslaget till 'Var Dags Poesi' av Staffan Nordström, med målning av Bertil Hedman föreställande en man hållande ett par skidor, med en glödande solnedgång i bakgrunden

FP–205 • ISBN: 978–91-88765–58‑1

Nord­ströms dik­ter har ett roman­tiskt anslag där han ger uttryck för sina iakt­ta­gel­ser i stort och smått – mel­lan him­mel och jord. Inte säl­lan kny­ter han sam­man min­ne­na från förr med insik­ten om att livet en gång ska ta slut – till tack­sam­het och för­drag­sam­het. En av hans läsa­re uttryc­ker det såhär:

Flera av dina tex­ter fång­ar mig och berör mig. Spe­ci­ellt de tex­ter där du uttryc­ker dina tan­kar om livets änd­lig­het och sak­na­den efter män­ni­skor som står eller stått dig nära.

For­men är fri vers även om där smi­ter in rim och lek med rytm och ord­klang­er. Har en dikt flera stro­fer låter Nord­ström ock­så rader­na i var och en vara lika många.

Mer om Staffan Nordström »

 


Uppslag ur boken

Boken är rikt illu­stre­rad med Ber­til Hed­mans fan­ta­si­fyll­da bil­der i digital‑, bland- och kol­la­ge­tek­nik. Oftast är de skö­na – någon gång komis­ka och absur­da, till och med gro­tes­ka, säl­lan helt abstrak­ta. De fles­ta kan upp­fat­tas som tyd­li­ga illust­ra­tio­ner, eller tolk­ning­ar till dik­ter­na.
Klic­ka på bil­der­na för förstoring!

Uppslag ur boken

PRIS: 200:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

Line