Hoppa till innehåll

Bakom Söderväggen
av Hans Kjellsson

  • av Dag Persson

Det är sjut­tio- och åtti­o­tal. I mju­ka till­ba­kablic­kar målar han upp en ung män­niskas upp­le­vel­ser i en svensk små­stad. Det hand­lar ock­så om dröm­mar och läng­tan bort. En del av min­ne­na är hans egna, men per­so­ner­na i hans dik­ter är fiktiva.

Omslaget till 'Bakom söderväggen' av Hans Kjellsson med vraket av en gammal glassbil står överväxt på ett gärde någonstans i Blekinge, efter foto av Sara Lundstedt

FP–208 • ISBN: 978–91-88765–64‑2

I flera av Kjellssons dik­ter möter vi bruks­or­tens arbe­ta­re och omlan­dets små­bru­ka­re. Vi anar en sto­rö­rad poj­ke som lyss­nar till de vux­nas sam­tal och de äldres berät­tel­ser. Ibland hand­lar det om hur det var förr. Pojken ser en stör­re värld öpp­na sig där ute någon­stans. Vi möter fast­rar som skrat­tar åt värl­dens beskaf­fen­het och åt far­brö­der­nas ”för­so­nings­bu­ket­ter”. Någon är sjuk. En annan dör. Det finns de som rest utomlands.

Kjellsson var inte ensam om att läng­ta bort och iväg. Vid busstor­get vin­kar de av Elin ”två dagar innan hen­nes arton­års­dag”. Hon som res­te till ”ett andra­hands­kon­trakt i storstan”.

Människorna som befol­kar Kjellssons dik­ter lever – trots mot­gång­ar och umbä­ran­den – med en slags för­drag­sam­het som nog ver­kar ha smit­tat av sig på poe­ten. Han finns där bland dem och iakt­tar. Beroende vårt eget för­hål­lan­de till den tid som flytt kanske någon tyc­ker att han balan­se­rar på en tunn lin­je mel­lan nostal­gi och melan­ko­li. Oavsett finns där en sann värme.

 

Läs mer om Hans Kjellsson »

Jag kun­de berät­tat om tiden
om glömskan
och omstöp­ta minnen
Jag kun­de berättat
att det går sju människoår
på bar­nens sommar
och att alla år är hundår
en del
bara lite mind­re håriga
än andra
Jag kun­de berät­tat om timmarna
som bara är små på natten
och om minu­ter­nas förvandlingsnummer
Jag kun­de berät­tat om
alla svår­fång­a­de sekunder
och om ned­räk­ning­ens utval­da få
Jag kun­de berät­tat att
ingenting
före­går ögon­blic­ket då
de sto­ra klockorna
bör­jar slå fortare
än de små

Line

 

PRIS: 170:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller


Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!