Hoppa till innehåll

Vid ödekyrkan i Svensköps socken
av Michael Economou

  • av Dag Persson

Michael Economou tar oss med genom sko­gen fram till rui­nen av en gam­mal kyr­ka. Det är en tan­kar­nas och sin­ne­nas vand­ring där ock­så sak­na­den efter för­äld­rar­na föl­jer honom. På sti­gen dras tan­kar­na mot vårt för­hål­lan­de till döden och hur vi fak­tiskt kan bära de döda med oss – utan att min­ne­na för­mör­kas av sorg.

Boken inleds med en essä där Economou beskri­ver sin vand­ring. Först tyc­ker han sig ha kom­mit vil­se. Han und­rar var­för vi idag drar oss undan döden, var­för vi ver­kar ha så lätt att klip­pa av ban­den till det för­flut­na och till dem som levt före oss. Där i sko­gen och natu­ren fin­ner han tröst. Han lug­nas ock­så av äld­re tiders tän­ka­re och som en slags bekräf­tel­se kom­mer han fram till en kyr­ko­ru­in. Denna plats har sedan dess kom­mit att bli sym­bo­lisk och han ock­så öns­kar att fler kun­de kom­ma dit.

”Att ljus­gö­ra, skrat­ta och gläd­jas är att över­ord­na sig för­gäng­lig­het och sorg”, menar han.

Efter den enle­dan­de essän, där Economou ock­så kort berät­tar om sina för­äld­rar, föl­jer ett antal kor­ta­re dik­ter som han kal­lar ”ögon­blic­kar”. De är upp­ställ­da par­vis: i de ena för­sö­ker han att fånga de nya iakt­ta­gel­ser­na; i de and­ra för han ett sam­tal med de döda för­äld­rar­na. Dikterna utgör till­sam­mans en hyll­ning till livet, med tack­sam­het över att ock­så få bära för­fä­der­nas erfa­ren­he­ter – i alla avseenden.

Kort om Michael Economou »

Omslaget till 'Vid ödekyrkan i Svensköps socken' av Michael Economou, brungulnat med en bild av ett fönster i den gamla kyrkoruinen

FP–198 • ISBN: 978–91-88765–54‑3

PRIS: 190:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

ellerLine

Två uppslag ur Vid ödekyrkan i Svensköps socken av Michael Economou. Klicka på bilderna för förstoring!

Ett uppslag ur 'Vid ödekyrkan
i Svensköps socken' av Michael Economou med en två dikter Ett uppslag ur 'Vid ödekyrkan
i Svensköps socken' av Michael Economou med en två dikter Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!