Michael Economou

Michael Economou (1956) är för­fat­ta­re, poet, kul­tur­skri­bent och över­sät­ta­re. Att han är sär­skilt intres­se­rad av histo­ria, natur, geo­gra­fi och konst kan ock­så synas i hans egen lyrik.

Sedan debu­ten, Tolv måna­ders dik­ter (1988), har han utkom­mit med dus­sin­ta­let egna tit­lar. Tillsammans med för­fat­ta­ren, dra­ma­ti­kern och över­sät­ta­ren Vasilis Papageorgiou har Economou under tju­go år över­satt och tol­kat flera verk av bland and­ra Odysseus Elytis och Kenneth Koch samt sam­man­ställt en anto­lo­gi med sam­ti­da gre­kisk lyrik, Med fing­ret vid­rör du orden – En anto­lo­gi sam­ti­da gre­kisk lyrik (Trolltrumma 2019).

Michael Economou skri­ver essä­er för bland and­ra Horisont, Ad Lucem, Tidningen Kulturen och Populär Poesi. Kulturgeografin har gri­pit honom och idag (2020) arbe­tar han uti­från sina erfa­ren­he­ter från de åter­kom­man­de resor han gör till Montségur i söd­ra Frankrike. (Se arti­keln på tid­skrif­ten Horisonts webb­plats; länk ovan.)BILD: Omslaget till 'Coyoten & annat som räknas av Michael Economou med norrsken över en snöklädd skog i Kiruna

Här på Fri Press är Coyoten & annat som räk­nas aktu­ell. Med 92 haiku­dik­ter delar han med sig av sina iakt­ta­gel­ser i natu­ren och kons­ten.

Mer om Coyoten här »