Michael Economou

Michael Eco­no­mou (1956) är för­fat­ta­re, poet, kul­tur­skri­bent och över­sät­ta­re. Att han är sär­skilt intres­se­rad av histo­ria, natur, geo­gra­fi och konst kan ock­så synas i hans egen lyrik.

Sedan debu­ten, Tolv måna­ders dik­ter (1988), har han utkom­mit med dus­sin­ta­let egna tit­lar. Till­sam­mans med för­fat­ta­ren, dra­ma­ti­kern och över­sät­ta­ren Vasi­lis Papa­ge­or­gi­ou har Eco­no­mou under tju­go år över­satt och tol­kat flera verk av bland and­ra Odys­seus Ely­tis och Ken­neth Koch samt sam­man­ställt en anto­lo­gi med sam­ti­da gre­kisk lyrik, Med fing­ret vid­rör du orden – En anto­lo­gi sam­ti­da gre­kisk lyrik (Troll­trum­ma 2019).

Michael Eco­no­mou skri­ver essä­er för bland and­ra Hori­sont, Ad Lucem, Tid­ning­en Kul­tu­ren och Popu­lär Poe­si. Kul­tur­geo­gra­fin har gri­pit honom och idag (2020) arbe­tar han uti­från sina erfa­ren­he­ter från de åter­kom­man­de resor han gör till Montsé­gur i söd­ra Frank­ri­ke. (Se arti­keln på tid­skrif­ten Hori­sonts webb­plats; länk ovan.)BILD: Omslaget till 'Coyoten & annat som räknas av Michael Economou med norrsken över en snöklädd skog i Kiruna

Här på Fri Press kom hans dikt­sam­ling Coyo­ten & annat som räk­nas ut 2020. Med 92 haiku­dik­ter delar han med sig av sina iakt­ta­gel­ser i natu­ren och konsten.

Nu 2021 är han aktu­ell med Ger­hard Karl­mark – ett konst­närs­liv som togs fram till en min­nesut­ställ­ning på Dal­by bib­li­o­tek sen­som­ma­ren 2021. Den är rikt illu­stre­rad med mål­ning­ar, foto­gra­fi­er, skis­ser teck­ning­ar och lito­gra­fi­er samt till­ba­kablic­kar på den skåns­ka kul­tursce­nen under 1900-talet.

Under hös­ten kom­mer ock­så hans dikt­sam­ling Vid öde­kyr­kan i Svensköps soc­ken. Den inleds med en essä där han beskri­ver en vand­ring genom sko­gen fram till den gam­la öde­kyr­kan. Dik­ter­na är en ömsint dia­log med de bort­gång­na föräldrarna. 

BILD: Michael Economou (foto: Dag Persson)

Michael Economou på Facebook »

Coyoten i webbshoppen »

Mer om Coyoten här »