START

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk poe­si, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

GILLA & DELA FRI PRESS

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

NYTT

BILD: Omslaget till 'Mellan träden någonstans' av Eleonore Christoffersén Ryndal, på bilden syns en röd ladugårdsvägg med en stängda luckor och en slingrande murgröna

Mellan träden någonstans
av Eleonore Christoffersén Ryndal

Gilla & Dela Detta är Eleonore Christoffersén Ryndals and­ra dikt­sam­ling. I den för­ra, Skuggornas barn, fanns myc­ket av min­ne­na från barn­do­men, till­sam­mans med vand­ring­en där­i­från …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Yoga som djur – en handbok för alla' av Dag Persson med illustrationer av Sara Lundstedt

Yoga som djur – en handbok för alla
av Dag Persson med illustrationer av Sara Lundstedt

Gilla & Dela Denna hand­bok är främst tänkt att fun­ge­ra som inspi­ra­tion. Den är sär­skilt gjord för dig som vill kom­ma igång. Det är inte …
LÄS MER »
BILD: Omslag till 'Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi' presentation och svensk tolkning av Bo Ranman • Gammalt återvunnet papper med porträtt av Chiyo-ni och handskriven titel

Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi
presentation och svensk tolkning av Bo Ranman

Kärleken till Blomman för dagen, Ipomea, har all­tid fun­nits hos Bo Ranman. Den väx­te vid hans barn­doms­hem på bond­går­den i Tynnered och runt för­äld­rar­nas stu­ga …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Förmångligandet av stjärnor' av Jenny Luks, bakgrund; gräs mot lila och gulorange botten, photogram av Hendrik Zeitler

Förmångligandet av stjärnor
av Jenny Luks

Inspiration är häm­tat från Alf Hambe. Luks bör­ja­de lyss­na på hans visor redan som fem­ton­å­ring och fång­a­des av hans ord­ska­pan­de, de mys­tis­ka plat­ser­na – hela …
LÄS MER »
BILD: omslag till 'Längs vägen – världen, 72 haiku' av Kerstin Park med ett snövitt landskap där en dunge vid en landsväg avtecknar sig

Längs vägen – världen, 72 Haiku
av Kerstin Park

Det är där hon rör sig, i värl­den, längs vägen. Och på natursti­gar kan vi för­stå. För många av de bil­der och sin­nes­in­tryck Park delar …
LÄS MER »

Coyoten och annat som räknas
av Michael Economou

Vad är det egent­li­gen som räk­nas? Detta är en dikt­sam­ling med 92 tre­ra­ding­ar. Vi kan kal­la dem haiku, även om någon sträng haiku­ut­ö­va­re och ini­ti­e­ra­de …
LÄS MER »

Himlen tippar över— postpunkpoesi 1981–1987
av Håkan Sandell

Fri Press pre­sen­te­rar ett urval av Håkan Sandells dik­ter – så som de stod pub­li­ce­ra­de i tidi­ga anto­lo­gi­er och punk-fan­zi­nes, dikt­häf­ten, tid­skrif­ter – och från …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'AVSTÅNDET' av Calle Flognman, tilteln är illustrerad med två streck som inte når varandra

AVSTÅNDET
av Calle Flognman

Avståndet är Carl Johan Flognmans and­ra dikt­sam­ling. Den är som han själv säger “en sam­ling myc­ket kor­ta dik­ter”. Men även om des­sa ock­så bara är …
LÄS MER »

Shiro – japanska drömmar
av Eva Ermenz

Detta är Eva Ermenz and­ra hai­bun. Åter tar hon oss med till Japan och vi får föl­ja hen­ne från vin­ter till höst. “Shiro” bety­der vitt …
LÄS MER »
BILD: Omslag till 'Bryggan mellan skymning och gryning – ett urval av Yosa Busons haiku' presentation och svensk tolkning av Bo Ranman

Bryggan mellan skymning och gryning – ett urval av Yosa Busons haiku
presentation och svensk tolkning av Bo Ranman

Yosa Buson (1716 – 1783) betrak­tas som en av de fyra sto­ra japans­ka hai­ku­mäs­tar­na, vid sidan av Basho, Issa och Shiki. Länge stod hans verk …
LÄS MER »

Frågor om Fri Press förlag
– en liten undersökning

Vi vill veta vad du tyc­ker om våra böc­ker och pre­sen­ta­tio­ner­na av dem här på webb­plat­sen. Svara, snäl­la, på någ­ra frå­gor – det tar ca tre minu­ter.

Berätta vad du tycker! »

Fiskgjusarna ligger på ägg

LIVE från Finland
Bild: Omslagen till 'Bryggan mellan skymning och gryning – ett urval av Yosa Busons haiku' och 'Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi' presentation och tolkning av Bo Ranman

HAIKU: Fri Press för­lag åter­vän­der väl­digt gär­na till de äld­re poe­ter­na. För den som vill möta någon av des­sa rekom­men­de­ras “Bryggan mel­lan skym­ning och gry­ning – ett urval av Yosa Busons haiku”. Inom kort kom­mer ock­så “Ipomeans för­gäng­lig­het – Chiyo-nis liv och poe­si”. Hennes liv i 1700-talets Japan kom att påver­kas av många möten där kons­ten, dik­ten och natu­ren stod i cent­rum.

Till vår haiku »

BILD: Länk till Fri Press Facebook

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET

Line