START

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk poe­si, beat, haiku-dikt, sen­ryu, hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

NYTT

BILD: Omslaget till 'Himlen tippar över – postpunkpoesi 1981-1987' av håkan Sandell, med naken man i lågor

Himlen tippar över— postpunkpoesi 1981–1987
av Håkan Sandell

Fri Press pre­sen­te­rar ett urval av Håkan Sandells dik­ter – så som de stod pub­li­ce­ra­de i tidi­ga anto­lo­gi­er och punk-fan­zi­nes, dikt­häf­ten, tid­skrif­ter – och från out­giv­na manu­skript. Förordet är för­fat­tat av Thomas C Ericsson som själv höll i en av des­sa under­jor­dis­ka tid­skrif­ter. Han ver­ka­de ock­så som poe­si­ar­ran­gör på rock­fes­ti­va­ler, och kan min­nas tiden. Sandell kom­men­te­rar …
LÄS MER »
BILD: 'Krokimodellen' av Anna Nero med skiss av en kvinnlig kropp, nu inbunden, 200 SEK i webbshoppen, fri frakt

Krokimodellen
av Anna Nero

Samtidigt som vi får kom­ma helt nära kro­ki­mo­del­len, berät­tar Anna Nero om lära­re och kro­ki-ele­ver, om möten med and­ra model­ler, om utsatt­het och stolt­het. Hon rör sig frimo­digt i det änd­lö­sa land­skap som bre­der ut sig mel­lan betrak­ta­ren och den betrak­ta­de och gör flera histo­ris­ka och lit­te­rä­ra kopp­ling­ar. Texterna är, lik­som ele­ver­nas teck­ning­ar, skis­ser som upp­står …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Jag erkänner att jag levde upp mitt liv' av Håkan Sandell

Jag erkänner att jag levde upp mitt liv
Åtta poeter från Afrika och Asien presenterade och tolkade av Håkan Sandell

I Jag erkän­ner att jag lev­de upp mitt liv låter Håkan Sandell oss stif­ta bekant­skap med åtta man­li­ga och kvinn­li­ga poe­ter från skil­da kul­tu­rer och epo­ker. Utan för­skö­nan­de omskriv­ning­ar berät­tar han om någ­ra fort­fa­ran­de levan­de och and­ra som näs­tan är för­svun­na i histo­ri­ens töc­ken. Varje poet por­trät­te­ras i en essä till­sam­mans med ett antal tol­ka­de poem …
LÄS MER »

KRÅKMÅNDAG
av Erik Hall

Dikterna i Kråkmåndag är sur­re­a­lis­tis­ka. Det häf­ti­ga flö­det av ting som ofta befin­ner sig i absur­da och över­ras­kan­de till­stånd, till­sam­mans med deras ofta omöj­li­ga för­hål­lan­de till varand­ra, sät­ter ens egen fan­ta­si i sken. Försöken att söka logik – kanske en slags mening – fal­ler först på skam och en rycks istäl­let med i Halls hand­lö­sa fall, …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Mosse, Fågelmålaren Wilhelm Jacob Stoopendaal', Text och urval Bertil A Larsson, med målning av en flock gäss på väg att landa i ett upprört hav

Mosse – fågelmålaren
Wilhelm Jakob Stoopendaal
Text och urval Bertil A Larsson

I den­na rikt illu­stre­ra­de bok pre­sen­te­ras Mosse Stoopendaal, hans måle­ri och lev­nad. Familjen, med fadern Georg, modern Anna och sonen Mosse, flyt­ta­de i bör­jan av 1900-talet till Västergötland från Stockholmstrakten. De bod­de väx­el­vis i Härryda, Hindås och Rävlanda där far och son gjor­de sig kän­da som natur­må­la­re i klass med Bruno Liljefors. Särskilt Mosses fågel­mål­ning­ar blev …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'AVSTÅNDET' av Calle Flognman, tilteln är illustrerad med två streck som inte når varandra

AVSTÅNDET
av Calle Flognman

Avståndet är Carl Johan Flognmans and­ra dikt­sam­ling. Den är som han själv säger “en sam­ling myc­ket kor­ta dik­ter”. Men även om des­sa ock­så bara är tju­go­åt­ta till anta­let lyc­kas han lura ut läsa­ren på en gans­ka lång resa. Och om vi ska tala om hans motiv, bor­de det då inte vara i juri­disk mening – hans …
LÄS MER »

Jenny Luks i Poesijakten

BILD: Jenny Luks på besök hos Poesijakten

I dagens avsnitt har vi pre­miär för en helt ny jing­el. Tack till Partillio Productions och General Knas. Vi har även två fan­tas­tis­ka lyss­nar­dik­ter på slu­tet utav pro­gram­met. Där Sayam läser en utav dik­ter­na. Vi som gör Poesijakten är som van­ligt Sayam Chortip och Tommy Mattiasson. God lyss­ning och var räd­da om er i Corona tider.”

TILL POESIJAKTEN »


BILD: Länk webbshoppen med texten 'Webbshop, där hittar du våra nya titlar
samt några utvalda i repris' och 'I Backlist, Äldre titlar till reducerade priser samt diverse arkivexemplar' och en pensel med rött tusch på spetsen


BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET

Line