Mosse – fågelmålaren
Wilhelm Jakob Stoopendaal

Text och urval Bertil A Larsson

I den­na rikt illu­stre­ra­de bok pre­sen­te­ras Mosse Stoopendaal, hans måle­ri och lev­nad. Familjen, med fadern Georg, modern Anna och sonen Mosse, flyt­ta­de i bör­jan av 1900-talet till Västergötland från Stockholmstrakten. De bod­de väx­el­vis i Härryda, Hindås och Rävlanda där far och son gjor­de sig kän­da som natur­må­la­re i klass med Bruno Liljefors. Särskilt Mosses fågel­mål­ning­ar blev attrak­ti­va. Ornitologen och byg­de­fors­ka­ren Bertil A Larsson har under 30 år sam­lat bil­der, inter­vju­at män­ni­skor, besökt utställ­ning­ar och stu­de­rat forskningsmaterial.

Konst har ställts till för­fo­gan­de av Allan Johansson och Sven Johansson i Härryda, samt av gal­le­ris­ter och män­ni­skor vil­ka fun­nits i Mosses omgiv­ning. Vilhelm Jakob (Mosse) Stoopendaals släk­ting­ar, Ingemar och Margita Hartman Johansson i Landvetter, har läm­nat vik­ti­ga upp­lys­ning­ar. Annat om Stoopendaals släkt­för­hål­lan­den är häm­tat från upp­sat­sen Stoopendaal — en konst­närs­fa­milj av Sara Pettersson (Konstvetenskapliga insti­tu­tio­nen, Stockholms uni­ver­si­tet 1987) samt från digi­ta­la arkiv. På sena­re tid har ock­så sor­te­ra­de inter­net­upp­gif­ter bidra­git till berät­tel­sen om konstnären.

Tillsammans med fadern var han ute i natu­ren för att iakt­ta och fånga det som han sedan kun­de arbe­ta med i sin atel­jé. Urvalet bil­der i boken sträc­ker sig från Mosses tidi­ga skis­ser till fär­di­ga verk.

 

BILD: Målning av Vilhelm Jakob (Mosse) Stoopendaal med ett kråkpar som skrämmer upp en andhona för att plundra boet

Annakarin Lindberg skri­ver i BTJ:s recen­sion att ”Författaren Bertil Larsson teck­nar en ingå­en­de och ini­ti­e­rad bio­gra­fi över en säre­gen konst­när. Med lokal­hi­sto­risk för­ank­ring åter­ger han enga­ge­rat Mosses liv i en bok med ett myc­ket rikt bildmaterial.”

BILD: Omslaget till 'Mosse, Fågelmålaren Wilhelm Jacob Stoopendaal', Text och urval Bertil A Larsson, med målning av en flock gäss på väg att landa i ett upprört hav

FP-163ISBN: 978–91-88765–33‑8

I sin skild­ring lyf­ter Larsson fram flera intres­san­ta detaljer:

I mot­sats till sina aris­to­kra­tis­ka för­äld­rar var Mosse mind­re noga med sin kläd­sel. Han kom ofta från atel­jén insmord med färg på hän­der­na: ”Jävlar så ski­ten man blir när man målar sjömotiv!”

Han var bohe­men, jäga­ren och natur­män­ni­skan som lev­de för sina teck­ning­ar och mål­ning­ar. Sitt inro­ta­de intres­se för djur och fåg­lar präg­la­des natur­ligt­vis av hans liv. Jaktutflykterna i skog och mark samt ut till skär­går­dens öar, sär­skilt till Styrsö, blev till vack­ra mål­ning­ar. I mel­lan­pe­ri­o­der­na ägna­de han sig åt enkla­re stu­di­er genom sitt teck­nan­de, vil­ket så små­ning­om resul­te­ra­de i levan­de natur­skild­ring­ar på sina målardukar.

BILD: Målning av Vilhelm Jakob (Mosse) Stoopendaal med två skotor i en enebuske

Boken i webbshoppen »

Om Bertil A Larsson »

OM BERTIL A LARSSONMEDIA

Lars Gahrn, filosofie doktor, antikvarie på Mölndals stadsmuseum har läst boken. Klicka här och se hans recension »


BILD: kort med utställningar på Gyllene Hinden våren 2020 – länk till GH:s webbplats BILD: klipp från Marie Selenius artikel 'Eldsjälen Bertil Larsson från Hajom har gett ut sin femte bok – länk till Markbladet
BILD: klipp från Anne Engströms artikel 'Nu är fågelmålaren från Hindås historia tecknad' – länk till Borås Tidning BILD: klipp från Anne Engströms artikel 'Nu är fågelmålaren från Hindås historia tecknad' – länk till Borås Tidning
BILD: klipp från Marie Selenius artikel 'Lokalanknuten biografi av historiskt intresse – länk till Markbladet BILD: klipp från Marie Selenius artikel 'Lokalanknuten biografi av historiskt intresse – länk till Markbladet

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje