FRI PRESS FÖRLAG

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk poe­si, äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

GILLA & DELA FRI PRESS

Gene­ric selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 

TITLAR

Omslaget till 'Insändarpoesi' av Emil Ahlbertz, som liknar en gammal tidning med små artiklar och annonser tryckt på

Insändarpoesi
av Emil Ahlbertz

FP–192 • ISBN: 978–91-88765–49‑9 De tju­go­fem dik­ter­na skul­le kun­na vara en åkal­lan, en kär­leks­sång till poe­tens musa. Att Ahlbertz valt att kal­la dik­sam­ling­en Insän­dar­po­e­si och …
LÄS MER »

Syner
av Folke T. Olofsson

Det­ta är Folke T. Olofs­sons upp­föl­ja­re till boken Mel­lan­rum (Fri Press 2019) inne­hål­lan­de ytter­li­ga­re fem­ti­otvå tidi­ga­re opub­li­ce­ra­de dik­ter ur hans svit. I Syner talar Olofs­son …
LÄS MER »

Myrguldet
av Pia Runesson

Det var en gång en rik och mäk­tig kung i det lil­la lan­det Vidsidanom som vil­le veta hur rik han var. Guld­peng­ar­na kun­de han räk­na, …
LÄS MER »

Marias Mirakulösa Döttrar
– del 1 också som e‑bok

Syst­rar­na och Sten­hug­ga­ren är de två förs­ta delar­na i Örjan Ols­sons tri­lo­gi om ”Mari­as Mira­ku­lö­sa Dött­rar”. Hand­ling­en utspe­lar sig i 1600- och 1700-talets Skå­ne. I …
LÄS MER »

Sila himmel, sila jord
av Johan Landgren

Land­grens iakt­ta­gel­ser av natur gör sig ofta till­kän­na där han ledigt rör sig mel­lan mak­ro- och mikro­kos­mos. Ibland är han insu­pan­de där, näs­tan svär­misk – …
LÄS MER »

Haikumagasinet #3

I det­ta num­mer möter du fem haiku­dik­ta­re från äld­re tider och nio sam­ti­da. Den tidi­gas­te är Ara­ki­da Mori­ta­ke (1473–1549), känd för att ha bidra­git till …
LÄS MER »

Avlägsen koltrast
av Helena Heyman

En avläg­sen kol­trast finns vis­ser­li­gen med, men oftast tar hon oss helt nära där hon delar med sig av sin­nes­in­tryck, tan­kar och käns­lor. Ibland målar …
LÄS MER »

Från tiderna och rummet
av Peter Svensson

Haikun är en kort­fat­tad dikt­form. Med ett litet antal ord anty­der den det sam­man­hang som utgör ögon­blic­ket. Dik­ta­rens nu kaps­las in i de fåta­li­ga orden …
LÄS MER »

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET