Medelåldern – underbart patetisk

av Lena Runadotter

Medel­ål­dern – under­bart pate­tisk är en dikt­be­rät­tel­se. Den hand­lar om att ge bort sig själv, om att inte rik­tigt kun­na sät­ta grän­ser, om vil­jan att inte vara ett offer för var­da­gen, läm­na ekorr­hju­let och nju­ta så myc­ket det bara går.

Vad hän­der när man blir pas­sio­ne­rat för­äls­kad sam­ti­digt som livet pågår som all­ra mest, när bar­nen är små och söm­nen dålig? Kan pas­sion bära en genom sömn­lös­he­ten utan att i slutän­dan bara göra en ännu tröt­ta­re? Vad hän­der om en inte hit­tar fram i rela­tio­nen och  ser den fal­la? Medel­ål­dern hand­lar om vik­ten av att söka sig själv för att hit­ta fotfästet.

Om Medel­ål­dern och Lena Runadotter ►►

Medel­ål­dern i webbshoppen ►►