Hoppa till innehåll

Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv
av Michael Economou

  • av


Boken om Gerhard Karlmarks konst­när­skap och liv togs fram till en min­nesut­ställ­ning på Dalby bib­li­o­tek sen­som­ma­ren 2021. Den är rikt illu­stre­rad med mål­ning­ar, foto­gra­fi­er, skis­ser, teck­ning­ar och litografier.

Omslaget till 'Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv' av Michael Economou

FP–213 • ISBN: 978–91-88765–66‑6

Vi får föl­ja hans liv med famil­jen, vid Konstakademin och hans fort­sat­ta konst­när­li­ga ska­pan­de. Här skild­ras även någ­ra av Karlmarks möten med and­ra konst­nä­rer och vi får ock­så inblic­kar i den skåns­ka kul­turscen på vil­ken konst­nä­ren under sto­ra delar av 1900-talet var en vital injektion.

 

 

 

 

 

 


Fågel Fenix, litet föns­ter, Bonderups kyr­ka, bårhuset

Michael Economou kun­de få fram fak­ta och möj­lig­het att avfo­to­gra­fe­ra Karlmarks verk myc­ket tack vare det som Karlmarks efter­le­van­de och vän­ner kun­de berät­ta och visa honom. Gerhard Karlmark – ett konst­närs­liv får ses som ett vik­tigt doku­ment över en gär­ning och en per­son­lig­het med bety­del­se inte bara för det skåns­ka lokal­sam­häl­let utan ock­så för svensk konsthistoria. 

Utställningen med Karlmarks tav­lor, skis­ser och teck­ning­ar – som Michael Economou arran­ge­ra­de till­sam­mans med konst­nä­ren Johan Lundin – invig­des 18 sep­tem­ber (2021) på Dalby Bibliotek och går att beskå­da fram till och med 14 okto­ber. Den kom­mer ock­så att visas på fler plat­ser. Återkom gär­na till Fri Press webb­plats för upp­da­te­ring om tid och plats. 

Klicka på upp­sla­gen för förstoring!

Uppslag ur boken 'Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv' av Michael Economou (sid 80-81)
Uppslag ur boken 'Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv' av Michael Economou (sid 98-99)

PRIS: 210:-

KÖP BOKEN

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt


Läs om Michael Economou här »✉ Dela det­ta via mejl
Line

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!