Hoppa till innehåll

Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv
av Michael Economou

  • av Dag Persson


Boken om Gerhard Karlmarks konst­när­skap och liv togs fram till en min­nesut­ställ­ning på Dalby bib­li­o­tek sen­som­ma­ren 2021. Den är rikt illu­stre­rad med mål­ning­ar, foto­gra­fi­er, skis­ser, teck­ning­ar och litografier.

Omslaget till 'Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv' av Michael Economou

FP–213 • ISBN: 978–91-88765–66‑6

Vi får föl­ja hans liv med famil­jen, vid Konstakademin och hans fort­sat­ta konst­när­li­ga ska­pan­de. Här skild­ras även någ­ra av Karlmarks möten med and­ra konst­nä­rer och vi får ock­så inblic­kar i den skåns­ka kul­turscen på vil­ken konst­nä­ren under sto­ra delar av 1900-talet var en vital injektion.

 

 

 

 

 

 


Fågel Fenix, litet föns­ter, Bonderups kyr­ka, bårhuset

Michael Economou kun­de få fram fak­ta och möj­lig­het att avfo­to­gra­fe­ra Karlmarks verk myc­ket tack vare det som Karlmarks efter­le­van­de och vän­ner kun­de berät­ta och visa honom. Gerhard Karlmark – ett konst­närs­liv får ses som ett vik­tigt doku­ment över en gär­ning och en per­son­lig­het med bety­del­se inte bara för det skåns­ka lokal­sam­häl­let utan ock­så för svensk konsthistoria. 

Utställningen med Karlmarks tav­lor, skis­ser och teck­ning­ar – som Michael Economou arran­ge­ra­de till­sam­mans med konst­nä­ren Johan Lundin – invig­des 18 sep­tem­ber (2021) på Dalby Bibliotek och går att beskå­da fram till och med 14 okto­ber. Den kom­mer ock­så att visas på fler plat­ser. Återkom gär­na till Fri Press webb­plats för upp­da­te­ring om tid och plats. 

Klicka på upp­sla­gen för förstoring!

Uppslag ur boken 'Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv' av Michael Economou (sid 80-81)
Uppslag ur boken 'Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv' av Michael Economou (sid 98-99)

PRIS: 210:-

KÖP BOKEN

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt


Läs om Michael Economou här »✉ Dela det­ta via mejl
Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!