Måsvinge av Pontus Tunander

Omslag till Pontus Tunanders måsvinge

Pon­tus Tunan­der var en pion­jär inom svensk haiku. Hans sam­la­de dik­ter från fyra decen­ni­er pre­sen­te­ras i ett för­ord av den mång­å­ri­ge vän­nen och Japan-kän­na­ren Sten Svensson.

Pon­tus var en spju­ver, en trick­s­ter likt prä­ri­e­var­gen i nor­da­me­ri­kansk myto­lo­gi, som inte låter sig fång­as av omstän­dig­he­ter­na utan själv defi­ni­e­rar sin verk­lig­het. […] En skrö­na han lura­de i sina dött­rar under deras upp­växt åter­ges i föl­jan­de haiku.

Frost­sön­dags­mor­gon
avslö­jar värmeverket:
en stor molnfabrik

[…]

Hans haiku är mot­stånds­hand­ling­ar. Ett mot­stånd ock­så mot vane­tän­kan­det, och vane­se­en­det. Föl­jan­de kan ses som en programförklaring.

Dim­ma
är spric­kan mel­lan världarna
Gå in i den och se

Tunan­ders haiku­dik­ter för­e­nar ingå­en­de natur­kän­ne­dom och minu­ti­ö­sa iakt­ta­gel­ser. Han har sin­ne för det ovän­ta­de, det komis­ka och det kos­mis­ka. Poe­sin står sta­digt på jor­den men utsik­ten är milsvid.

Pon­tus Tunan­der: en poe­tisk utbry­tar­kung, haikuns Houdini!

Måsvinge i webbshoppen > > >