Förortsstalinisten av Stefan Thorpenberg

I För­orts­stali­nis­ten berät­tar Ste­fan Thor­pen­berg om hur det var att växa upp i Bis­kops­går­den i Göte­borg på 1960- och 70-talen. Han gick en tid på Expe­ri­ment­gym­na­si­et, och arbe­ta­de som plåtsla­ga­re på Aren­dalsvar­vet. Han berät­tar om hur den tidens väns­ter­våg och Viet­nam­rö­rel­se såg ut ur det per­spek­ti­vet. Boken ger en bild av hung­er efter kun­skap och kul­tur, av tidens lit­te­ra­tur och musik och om poli­tis­ka skill­na­der och mot­sätt­ning­ar mel­lan de oli­ka vänsterrörelserna.

Mot slu­tet av 70-talet kom många akti­va att över­ge väns­ter­rö­rel­sen, bland annat på grund av kri­gen mel­lan Viet­nam och Kam­bod­ja, och där­ef­ter mel­lan Kina och Viet­nam. Kanske var det svårt att för­stå vad som orsa­ka­de kon­flik­ter­na med de poli­tis­ka kun­ska­per man hade. Boken för­sö­ker slut­li­gen ge en för­kla­ring till vad som låg bakom pro­ble­men, och pekar på flera teo­re­tis­ka knu­tar som mås­te lösas upp för att väns­tern ska kun­na ta till­ba­ka det ide­o­lo­gis­ka ini­ti­a­tiv man en gång hade. För vad orsa­ka­de att väns­tern under 1970-talet inte kun­de för­kla­ra vad som hän­de under de Röda Khme­rer­nas regim i Kam­bod­ja? Eller att många stod hand­fall­na och tvek­sam­ma när jiha­dis­ter omring­a­de väns­ter­re­gi­mens sista fäs­te i Kabul i Afgha­nis­tan? Och vad var det som fick väns­tern att fram­stå som en världs­från­vänd rörel­se sys­sel­satt med lång­kok och all­mänt mot­stånd mot modern utveck­ling? I För­orts­stali­nis­ten för­sö­ker Ste­fan Thor­pen­berg sva­ra på frågorna.

TILL WEBBSHOPPEN »


LÄS MER OM STEFAN THORPENBERG HÄR »