Stefan Thorpenberg

 

 

Ste­fan Thor­pen­bergs erfa­ren­he­ter sträc­ker sig från fabriks­gol­vet, poli­tiskt och inter­na­tio­nellt enga­ge­mang via forsk­ning, till för­fat­tar­skap och jazz. En mås­te nog säga att han har många sträng­ar på sin gura.

Thor­pen­berg kom­mer från Bis­kops­går­den i Göte­borg. Han gick ett år på Expe­ri­ment­gym­na­si­et men bör­ja­de sedan arbe­ta på Bilspe­di­tion. Efter utbild­ning till plåtsla­ga­re blev det Göta­ver­ken Aren­dalsvar­vet. Där blev han som 18-åring invald i strejk­kom­mit­tén under den miss­lyc­ka­de strej­ken okto­ber 1972.

Han var inten­sivt sys­sel­satt med poli­tiskt arbe­te under 70-talets bör­jan, men bör­ja­de trap­pa ner när FNL 1975 änt­li­gen gick in i Saigon.

Han arbe­ta­de sen som nar­kos­sjuk­skö­ta­re vid Möln­dals ope­ra­tion. Lus­ten att enga­ge­ra sig vil­le inte släp­pa och Thor­pen­berg kom nu att enga­ge­ra sig för Afri­ka. Pla­ner­na på att arbe­ta i Gui­nea-Bis­sau gick tyvärr om intet när hans dia­be­tes ovän­tat för­vär­ra­des redan under språk­stu­di­er i Lissabon.

Under 80-talets slut höll Thor­pen­berg många kur­ser i vin­kun­skap på TBV och Med­bor­gar­sko­lan, och blev 1989 den förs­te i Göte­borg att ha Mun­skän­kar­nas högs­ta gra­de­ring i vin­kun­skap — ”tre betyg”. Under slu­tet av 90-talet skrev han om vin i Göte­borgs-Pos­tens ”Två Dagar”. Efter att han dok­to­re­rat i veten­skaps­te­o­ri 1999 räck­te inte tiden till som skri­bent på GP.

Under någ­ra år var han fors­ka­re på Sahl­grens­ka aka­de­min, och sedan på Chal­mers där han var inblan­dad i stu­di­er om intel­lectu­al pro­per­ty. Han har ock­så varit fors­ka­re på Juri­dis­ka insti­tu­tion vid Göte­borgs uni­ver­si­tet och varit med­för­fat­ta­re till en bok om läka­rin­ty­gets för­änd­ra­de roll vid För­säk­rings­kas­san. Under flera år var han verk­sam vid NHV, Nor­dis­ka Hög­sko­lan för Folk­häl­so­ve­ten­skap, där han var lek­tor i veten­skaps­te­o­ri. 2008 utnämn­des han till docent i forsk­nings­po­li­tik vid Lunds Uni­ver­si­tet, och har under­vi­sat i veten­skaps­te­o­ri vid Ark­hang­elsk Medi­cins­ka Uni­ver­si­tet i nor­ra Ryss­land, i Nai­ro­bi, Kenya och i Kath­man­du, Nepal.

Under alla år har han spe­lat elekt­risk fri­form-gitarr, och har släppt ut två CD med grup­pen Guit­Cus­sion, som fått bra kri­tik i Orkes­ter­jour­na­len och på Fre­e­jazz­blog i New York. Han har ock­så släppt en digi­tal CD med grup­pen Nort­hern Voi­ces som byg­ger på mono­lo­ger han skri­vit, som fått god kri­tik i musik­tid­skrif­ten Lira. Samt­li­ga CDs kan hit­tas på Bandcamp.

Thor­pen­berg är gift med Astrid sedan många år, och till­sam­mans har de två vux­na och utflyt­ta­de barn.

STEFAN THORPENBERG FRI PRESS FÖRLAG

HAIKU

BokBok

STEFAN THORPENBERGS SENASTE PLATTA

STEFAN THORPENBERG SOCIALA MEDIER