Naturens återkomst
av Spaltro & Larsen

Tit­ti Spal­tro och Lars Lar­sen berät­tar djärvt om det de ser och upp­le­ver – med natu­ren som störs­ta inspi­ra­tions­käl­la. De snud­dar ibland vid det för­dol­da och gör oss del­ak­ti­ga. Vi blir påmin­da om livets verk­li­ga vär­den – och om vik­ten att vär­na dem. Deras vision är en renäs­sans för den klas­sis­ka lyri­ken, för det folk­li­ga – och natu­rens återkomst.

Om Tit­ti Spal­tro och Lars Larsen »

Natu­rens Åter­komst i webbshoppen »