Titti Spaltro & Lars Larsen

Spaltro och Larsen häm­tar inspi­ra­tion från natu­ren. Men ock­så ifrån poe­ter som Friedrich Hölderlin, William Wordsworth och John Keats. Som mot­kraft till dagens, många gång­er “svå­ra” och intro­ver­ta lyrik, vill de bli för­ståd­da och upp­skat­tas av “den enk­le bon­den”. “Vi har inte lust att bril­je­ra eller ver­ka dju­pa med krys­tat dun­kel”, säger de. Strävan är ett per­son­ligt möte med läsa­ren där “käns­lor och visio­ner kom­mu­ni­ce­ras”. Deras vision är allt­så en renäs­sans för den klas­sis­ka lyri­ken, för det folk­li­ga – och för natu­rens åter­komst.

Line

TITTI SPALTRO

Född 1965, halvt ita­li­ensk och halvt svensk, foto­graf, fil­ma­re och poet. Bor i Stockholm med Lars Larsen, sin pojk­vän. Har foto­gra­fe­rat hem­lö­sa under lång tid, och gett ut en foto­bo­ken Utanför till­sam­mans med Mattias Nilsson. Har haft en fotout­ställ­ning kol­lek­tiv­liv i Stockholm (2016) och Åbo (2017), ett femårs­pro­jekt som hand­lar om var­dag och fest i två kol­lek­tiv i Åbo. Håller ock­så på med ett film­pro­jekt om söd­ra Sveriges eko­byar, som hon fil­mat under en lång vand­ring till Skåne och till­ba­ka, till­sam­mans med Lars.

LARS LARSEN

Född 1984 i Finland, norr­man, bor i Stockholm, poet och eko­fi­lo­sof (dock inte en aka­de­misk sådan), kal­las även ”Munken”. Själv kal­lar han sig ”Skogsmannen Snigelson” p.g.a. vis­sa star­ka band till natu­ren och dju­ren, grund­lag­da bl.a. genom många års hem­lös­het som boen­dei tält, kåta och små hyd­dor i Flatens natur­re­ser­vat och Nackareservatet. Lars Larsen är ock­så Titti Spaltros pojk­vän. Han debu­te­ra­de som poet 2007 med Över flo­den mig på eget för­lag och har ock­så gett ut ett eko­te­o­lo­giskt verk, Djurisk teo­lo­gi. Paradisets åter­komst på Titel för­lag 2010.