Titti Spaltro & Lars Larsen

Spal­tro och Lar­sen häm­tar inspi­ra­tion från natu­ren. Men ock­så ifrån poe­ter som Fri­edrich Höl­der­lin, Wil­li­am Wordsworth och John Keats. Som mot­kraft till dagens, många gång­er ”svå­ra” och intro­ver­ta lyrik, vill de bli för­ståd­da och upp­skat­tas av ”den enk­le bon­den”. “Vi har inte lust att bril­je­ra eller ver­ka dju­pa med krys­tat dun­kel”, säger de. Strä­van är ett per­son­ligt möte med läsa­ren där “käns­lor och visio­ner kom­mu­ni­ce­ras”. Deras vision är allt­så en renäs­sans för den klas­sis­ka lyri­ken, för det folk­li­ga – och för natu­rens återkomst.

Line

TITTI SPALTRO

Född 1965, halvt ita­li­ensk och halvt svensk, foto­graf, fil­ma­re och poet. Bor i Stock­holm med Lars Lar­sen, sin pojk­vän. Har foto­gra­fe­rat hem­lö­sa under lång tid, och gett ut en foto­bo­ken Utan­för till­sam­mans med Mat­ti­as Nils­son. Har haft en fotout­ställ­ning kol­lek­tiv­liv i Stock­holm (2016) och Åbo (2017), ett femårs­pro­jekt som hand­lar om var­dag och fest i två kol­lek­tiv i Åbo. Hål­ler ock­så på med ett film­pro­jekt om söd­ra Sve­ri­ges eko­byar, som hon fil­mat under en lång vand­ring till Skå­ne och till­ba­ka, till­sam­mans med Lars.

LARS LARSEN

Född 1984 i Fin­land, norr­man, bor i Stock­holm, poet och eko­fi­lo­sof (dock inte en aka­de­misk sådan), kal­las även ”Mun­ken”. Själv kal­lar han sig ”Skogs­man­nen Sni­gel­son” p.g.a. vis­sa star­ka band till natu­ren och dju­ren, grund­lag­da bl.a. genom många års hem­lös­het som boen­dei tält, kåta och små hyd­dor i Fla­tens natur­re­ser­vat och Nac­ka­re­ser­va­tet. Lars Lar­sen är ock­så Tit­ti Spal­tros pojk­vän. Han debu­te­ra­de som poet 2007 med Över flo­den mig på eget för­lag och har ock­så gett ut ett eko­te­o­lo­giskt verk, Dju­risk teo­lo­gi. Para­di­sets åter­komst på Titel för­lag 2010.

One comment

  1. […] Eva Ermenz • Cal­le Flogn­man • GATUDUVAN • Eva Jons­by • Anna Kjel­lin • Ola Lun­dqvist • Tit­ti Spal­tro & Lars Lar­sen • Lena Runa­dot­ter • Bo Schar­ping • Sten Stu­re Skal­de­man • Ste­fan Thor­pen­berg • Anna […]

Comments are closed.