På jakt efter solen — Några författare på franska Rivieran

av Bo Scharping

Schar­ping pre­sen­te­rar tolv kän­da för­fat­ta­re som alla valt att till­bringa tid vid Medel­ha­vet. Någ­ra var verk­sam­ma så tidigt som i slu­tet av arton­hund­ra­ta­let, and­ra intill för bara någ­ra dece­ni­er sedan.

Vi får bland and­ra läsa om Guy de Mau­pas­sant, F. Scott Fitz­ge­rald, Gra­ham Gree­ne, Aldous Hux­ley, Evert Tau­be, Mari­an­ne Gre­enwood, och Bru­ce Cha­twin.

Schar­ping och hans fru ham­na­de för någ­ra år sedan av en till­fäl­lig­het i Anti­bes och har sedan dess åter­vänt många gång­er. Schar­ping skriver:

När vi pas­se­ra­de det lil­la rosa hotel­let La Péti­te Réser­ve eller det ele­gan­ta Hôtel Bel­les Rives i när­be­läg­na Juan-les-Pins föd­des tan­ken till den­na lil­la bok.

Som­ligt känns kanske igen. Och vi kan läsa både om för­fat­tar­nas veder­mö­dor och om deras gläd­jeäm­nen. Sva­ret — eller sva­ren — till var­för de drogs just till solen på Rivi­e­ran, kan vi söka i oss själ­va. Där­för ger läs­ning­en mer­smak, inte minst för den som söker inspi­ra­tion för sitt eget ska­pan­de. När en på det­ta sätt ser någ­ra av lit­te­ra­tu­rens sto­ra sam­la­de är det inte svårt att för­stå att ska­pan­det, med allt vad det bety­der av hårt slit och arbets­di­ci­pin, behö­ver lite av det goda livet, i skön sam­va­ro, i ett kli­mat där en mår bra.

Häng med! Läs Schar­pings På jakt efter solen — Någ­ra för­fat­ta­re på frans­ka Rivi­e­ran.

TILL WEBBSHOPEN »

MER OM BO SCHARPING »