Bo Scharping

 

 

När Bo Schar­ping som liten såg sin far pac­ka sina väs­kor för att bege sig på ännu en av sina affärs­re­sor bör­ja­de han själv dröm­ma om att resa ut i Europa.

Schar­ping är född och upp­vux­en ett sten­kast från Södersta­di­on i Stock­holm där går­dar­na präg­la­des av Bajens fär­ger grönt och vitt. Ett lag som lig­ger honom kärt om hjär­tat än idag.

En av hans förs­ta resor och möten med Euro­pa blev till Paris dit han och hans bäs­ta vän lif­ta­de. De lät sig för­fö­ras av den frans­ka huvud­sta­den som erbjöd jazz, pas­tis, röki­ga barer och all­de­les all­de­les för sena nät­ter och dju­pa poli­tis­ka dis­kus­sio­ner med frans­män långt in på småtimmarna. 

Någ­ra år sena­re bör­ja­de han stu­de­ra på Stock­holms uni­ver­si­tet och ett nytt kapi­tel i livet började.

På 70-talet  när en stark väns­ter­rö­rel­se väx­te sig stark i Sve­ri­ge och pro­gg­mu­si­ken snur­ra­de på hans skiv­spe­la­re flyt­ta­de han från Stock­holm och bör­ja­de arbe­ta som lära­re på Viska­da­lens Folk­hög­sko­la. Schar­ping har under­vi­sat i många ämnen men kul­tur­histo­ria är det som lig­ger honom när­mast om hjär­tat. Att som lära­re få möj­lig­het att före­lä­sa om oli­ka kul­tu­rel­la plat­ser i Euro­pa, och sedan besö­ka des­sa till­sam­mans med ele­ver­na har för honom inne­bu­rit otro­ligt fina upp­le­vel­ser. 

Han har all­tid gil­lat att skri­va. Främst har det bli­vit dik­ter under hans resor i Euro­pa. Inspi­ra­tio­nen infann sig oftast när han satt på cafe­er eller var på resan­de fot, kanske på ett tåg som tog honom ut på kon­ti­nen­ten. Språk­mäs­sigt har han all­tid inspi­re­rats av Stig Claes­son och Ernest Hemingway 

”Att resa är att möta livet, ett uttryck som präg­lat mina dik­ter och berät­tel­ser genom åren. Mina möten med män­ni­skor genom livet och resor med min familj och mina ele­ver har inspi­re­rat mig i mitt författarskap.” 

Men det kom att drö­ja ända till 1992 då han för förs­ta gång­en till­sam­mans med sin vän Pel­le Jage­by pub­li­ce­ra­de en dikt­sam­ling (Euro­pe­is­ka bil­der, Bild­nings­för­la­get) och i år, 2019, kom­mer de ut igen med När tåget läm­nar sta­tio­nen – min­nen, möten, män­ni­skor.

Fram tills idag har Schar­ping gett ut fem böc­ker med kor­ta reseskild­ring­ar. Och för någ­ra år sedan res­te Bo till Anti­bes til­sam­mans med sin fru. Den sta­den har kom­mit att bli en lisa för sjä­len och sedan dess har de rest dit var­je år. De bor all­tid på sam­ma hotell, ett hus som en gång i tiden ägdes av 30-talets sto­ra film­stjär­na Lili­an Har­vey. I Schar­pings senas­te bok berät­tar han om oli­ka för­fat­ta­re som varit verk­sam­ma på Frans­ka rivieran. 

BO SCHARPING FRI PRESS FÖRLAG

BILD: omslag till Bo Scharpings 'Längtan till solen'

BILD: omslag till Bo Scharpings och Pelle Jagebys 'Tåget lämnar stationen'BILD: Omslaget till 'Att växa upp på 50-talet' – några minnesbilder av Bo Scharping, med Miles Davis spelande trumpet på botten av ett grönt, ett gult och ett rött fält

2 comments

  1. […] • Anna Kjel­lin • Ola Lun­dqvist • Tit­ti Spal­tro & Lars Lar­sen • Lena Runa­dot­ter • Bo Schar­ping • Sten Stu­re Skal­de­man • Ste­fan Thor­pen­berg • Anna […]

Comments are closed.