Shiro – japanska drömmar
av Eva Ermenz

Detta är Eva Ermenz and­ra hai­bun. Åter tar hon oss med till Japan och vi får föl­ja hen­ne från vin­ter till höst. ”Shiro” bety­der vitt och för bety­del­se i en snö­flinga, en blixt över him­len eller en kvin­nas vita armar.

Ermenz rör sig så för­sik­tigt hon kan bland män­ni­skor­na även om hon stic­ker ut med sitt väs­ter­länds­ka utse­en­de och ovanan med hur man ska föra sig. Traditionen bju­der att man ska läg­ga band på sig, men det är ärli­ga män­ni­skor hon möter, och där upp­står en slags omtan­ke. Besöket i det loka­la bad­hu­set, ”onsen”, blir lika läro­rik som det hos skolklassen.

mel­lan tvagningarna
nak­na krop­par rör sig
i ult­ra­ra­pid

Badande kvinna i tusch av Sara Lundstedt

urgam­la sägner
bar­nen lyss­nar uppmärksamt
tem­pel­kloc­kans ton

 

Toshiko, en gam­mal vän, bju­der med hen­ne på en ”Tree bat­hing”, på japans­ka ”Shinrin yoku”, en orga­ni­se­rad skogs­vand­ring med fokus på trä­dens läkan­de kraft.

”Henry David Thoreaus klas­sis­ka verk från 1854 – Walden, or life in the woods dyker osökt upp i min­net. Thoreau före­språ­ka­de när­he­ten till natu­ren, det enk­la livets posi­ti­va inver­kan på män­ni­skans psy­ke tilli­ka kropps­li­ga häl­sa.” Hon kom­mer ock­så att tän­ka på att vi nord­bor har till­gång till oänd­li­ga skogar.

 

BILD: Omslaget till 'Shiro – japanska drömmar' av Eva Ermenz, det är blålila och grönt med olikfärgade stiliserade blommor på
FP-166ISBN: 978–91-88765–23‑9

Shiro i webbshoppen »

HAIBUN

Haibun (俳 文) har japanskt ursprung och är en pro­si­met­risk lit­te­rär form, allt­så en text som kom­bi­ne­rar pro­sa och poe­si. Den har ofta for­men av en dag­bok eller en reseskild­ring. Dikterna i dem är van­li­gen haiku och temat är till exem­pel upp­le­vel­ser från resan, om iakt­ta­gel­ser i natu­ren – väx­ter, djur, land­ska­pet, eller ett möte med någon. De kan kny­ta an till någon anek­dot eller är så är de skriv­na för att hed­ra en per­son eller en spe­ci­ell händelse.

Matsuo Bashō lär vara den förs­te som använ­de ter­men ”hai­bun” – i ett brev till sin lär­junge Kyorai 1690. Vid sidan om Bashō, vil­ken är känd för sin En färd i det inre av lan­det (Ellerströms, 2004), bör näm­nas Yosa Buson, Kobayashi Issa och Masaoka Shiki, vil­ka kan sägas ha fört Bashōs dikt­ning vidare.

Idag skrivs det och ges ut en del hai­bun, främst på eng­els­ka och tys­ka. Böcker OM hai­bun är rela­tivt van­li­ga. Kortare hai­bun pub­li­ce­ras ofta på inter­net, i oli­ka forum som hos kvar­tals­jour­na­len ”Haibun Today” (haibuntoday.com).

 

Om Eva Ermenz här »

 

Röd blomma från omslaget
Gul blomma från omslaget Grön blomma från omslaget

Bokens illustrationer är målade i tusch av Sara Lundstedt

Utdrag från SHIRO – japanska drömmar

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje