Hoppa till innehåll

Shiro – japanska drömmar
av Eva Ermenz

  • av Dag Persson

Detta är Eva Ermenz and­ra hai­bun. Åter tar hon oss med till Japan och vi får föl­ja hen­ne från vin­ter till höst. ”Shiro” bety­der vitt och för bety­del­se i en snö­flinga, en blixt över him­len eller en kvin­nas vita armar.

Ermenz rör sig så för­sik­tigt hon kan bland män­ni­skor­na även om hon stic­ker ut med sitt väs­ter­länds­ka utse­en­de och ovanan med hur man ska föra sig. Traditionen bju­der att man ska läg­ga band på sig, men det är ärli­ga män­ni­skor hon möter, och där upp­står en slags omtan­ke. Besöket i det loka­la bad­hu­set, ”onsen”, blir lika läro­rik som det hos skolklassen.

mel­lan tvagningarna
nak­na krop­par rör sig
i ult­ra­ra­pid

Badande kvinna i tusch av Sara Lundstedt

urgam­la sägner
bar­nen lyss­nar uppmärksamt
tem­pel­kloc­kans ton

 

Toshiko, en gam­mal vän, bju­der med hen­ne på en ”Tree bat­hing”, på japans­ka ”Shinrin yoku”, en orga­ni­se­rad skogs­vand­ring med fokus på trä­dens läkan­de kraft.

”Henry David Thoreaus klas­sis­ka verk från 1854 – Walden, or life in the woods dyker osökt upp i min­net. Thoreau före­språ­ka­de när­he­ten till natu­ren, det enk­la livets posi­ti­va inver­kan på män­ni­skans psy­ke tilli­ka kropps­li­ga häl­sa.” Hon kom­mer ock­så att tän­ka på att vi nord­bor har till­gång till oänd­li­ga skogar.

 

BILD: Omslaget till 'Shiro – japanska drömmar' av Eva Ermenz, det är blålila och grönt med olikfärgade stiliserade blommor på
FP-166ISBN: 978–91-88765–23‑9

Shiro i webbshoppen »

HAIBUN

Haibun (俳 文) har japanskt ursprung och är en pro­si­met­risk lit­te­rär form, allt­så en text som kom­bi­ne­rar pro­sa och poe­si. Den har ofta for­men av en dag­bok eller en reseskild­ring. Dikterna i dem är van­li­gen haiku och temat är till exem­pel upp­le­vel­ser från resan, om iakt­ta­gel­ser i natu­ren – väx­ter, djur, land­ska­pet, eller ett möte med någon. De kan kny­ta an till någon anek­dot eller är så är de skriv­na för att hed­ra en per­son eller en spe­ci­ell händelse.

Matsuo Bashō lär vara den förs­te som använ­de ter­men ”hai­bun” – i ett brev till sin lär­junge Kyorai 1690. Vid sidan om Bashō, vil­ken är känd för sin En färd i det inre av lan­det (Ellerströms, 2004), bör näm­nas Yosa Buson, Kobayashi Issa och Masaoka Shiki, vil­ka kan sägas ha fört Bashōs dikt­ning vidare.

Idag skrivs det och ges ut en del hai­bun, främst på eng­els­ka och tys­ka. Böcker OM hai­bun är rela­tivt van­li­ga. Kortare hai­bun pub­li­ce­ras ofta på inter­net, i oli­ka forum som hos kvar­tals­jour­na­len ”Haibun Today” (haibuntoday.com).

 

Om Eva Ermenz här »

 

Röd blomma från omslaget
Gul blomma från omslaget Grön blomma från omslaget

Bokens illustrationer är målade i tusch av Sara Lundstedt

Utdrag från SHIRO – japanska drömmar

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!