Hoppa till innehåll

Tingesten
av Anna Nero och Anna Sissela Gustavsson

  • av Sara Therese Lundstedt

Tingesten är ett dif­fust väsen med en stark vil­je­kraft. Den vill bli fun­nen och buren – omhän­der­ta­gen. Samtidigt lurar den i sin läng­tan på en onds­ka som krä­ver sina offer.

Fri Press är stol­ta att pre­sen­te­ra det­ta sam­ar­be­te mel­lan för­fat­ta­ren Anna Nero och konst­nä­ren Anna Sissela Gustavsson. I den­na rikt illu­stre­ra­de bok för de en inle­vel­se­full dia­log i ord och bild. Ytor, mate­ri­al och dröms­ka objekt var­vas med dju­pa käns­lor, mör­ker och läng­tan. Trots det sur­re­a­lis­tis­ka kry­per Tingesten väl­digt nära och fres­tel­sen att tol­ka ord och bild – och deras ömse­si­di­ga för­hål­lan­de – blir omöj­lig att motstå.

Tingesten är något av en modern saga, en spök­histo­ria. Undertoner kom­mer till ytan vil­ka invol­ve­rar läsa­ren och läm­nar utrym­me för psy­ko­a­na­ly­tis­ka tolk­ning­ar av de egna erfa­ren­he­ter­na av rela­tio­ner, arv och repro­duk­tion – kul­tu­rellt lik­som biologiskt.

Anna Sissela Gustavssons arbe­ten grun­dar sig i skulp­tu­ra­la uttryck såsom assemblage* och instal­la­tio­ner. Hon har en Master of Fine Arts från Akademin Valand i Göteborg och ett års stu­di­er avlag­da vid Concordia University, Montréal, i Kanada. Hennes arbe­ten utgår ofta ifrån mate­ri­el­la bruks­före­mål som vi ser tyd­ligt i Tingesten. Varje arte­fakt bär på en histo­ria, en av sam­häl­let kul­tu­rellt for­mad sådan, såväl som en per­son­lig rela­tion till objek­tet. För Gustavsson upp­står där ett stort intres­se för de min­nen som är bund­na till före­må­lets histo­ria. Hon frå­gar: ”Hur kan vi tän­kas präg­la fram­ti­den med den­na erfarenhet?”.

Något som utmär­ker Gustavssons konst­när­li­ga metod är sam­ar­be­te med and­ra konst­nä­rer och för­fat­ta­re. I sam­ar­be­tet upp­står nya per­spek­tiv och bre­da­re hori­son­ter. I Tingesten har Anna Neros ord gett ny inspi­ra­tion för Gustavssons konst­när­li­ga uttryck, och vise ver­sa – Gustavssons utforsk­ning av det mate­ri­el­la har givit berät­tel­sen nya rikt­ning­ar. Boken erbju­der såle­des möj­lig­het till flera oli­ka läs­ning­ar. Vi kan betrak­ta bild och ord sepa­rat eller läg­ga ihop dem och öpp­na upp för fler tolkningar.

Detta är Anna Neros tred­je bok (Läs mer under län­ken nedan).

*assemblage lik­nar kol­la­get men är tre­di­men­sio­nellt och byggs ofta på “upp­hit­tat” material.

 

Besök Anna Sissela Gustavssons hemsida här »

Läs mer om författaren Anna Nero »

Omslaget till 'Tingesten' av Anna Nero och Anna Sissela Gustavsson

FP–197 • ISBN: 978–9188765-69–7

Line

 

Uppslag ur 'Tingesten'

(klic­ka för förstoring)

 

PRIS: 250:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller


 

✉ Dela det­ta via mejl

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!